การกำกับติดตามผลการปฏิบัติราชการ

กลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงานและวิชาการ กรมวิชาการเกษตร

Plant

โปรแกรมฐานข้อมูลการรายงานแผนผลการผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต

Research

โปรแกรมฐานข้อมูลโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนดำเนินการจากเงินรายได้จากการดำเนินงานวิจัยด้านการเกษตร

Scorecards Cockpit Enterprise

ดาวน์โหลดโปรแกรมกำกับติดตามผลการปฏิบัติราชการของกรมวิชาการเกษตร

แบบรายงานตามผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม

สงวนลิขสิทธิ์© 2557-2564 กลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงานและวิชาการ กรมวิชาการเกษตร