กลุ่มติดตามและประเมินผล (กตป.)

กองแผนงานและวิชาการ

 

 

โปรแกรม Scorecards Cockpit Enterprise

ในการรายงานผลการดำเนินงานตาม นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์/นโยบายรัฐบาล

 

 

การรายงานแผน/ผล การผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต

 

โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนดำเนินการจากเงินรายได้จากการดำเนินงานวิจัยด้านการเกษตร

แบบรายงานตามผลผลิตโครงการกิจกรรม ปี 2561

*    SCC-แบบรายงานการปฏิบัติงานตรวจพืชขาเข้าของด่านตรวจพืช ปี 2561

*    SCC-แบบรายงานการส่งออกสินค้าเกษตร(พืช)ไปต่างประเทศ ปี 2561

*    SCC-แบบรายงาน ค. ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนใต้ ปี 2561

*    SCC-แบบรายงานโครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ปี 2561

*    SCC-แบบรายงานเมล็ดพันธุ์พืชผักอินทรีย์(seed hub) ปี 2561

*    SCC-แบบรายงานสรุปปัญหาที่ได้รับการแจ้งเตือนจากประเทศปลายทาง ปี 2561

*    SCC-แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจพืชขาเข้าของด่านตรวจพืช ปี 2561

*   SCC-แบบรายงานการพัฒนาห้องปฏิบัติการฐาน ปี 2561

*   SCC-แบบรายงาน ค. Zoning ปี 2561

*   SCC-แบบรายงาน ค.แปรรูปวัตถุดิบพืชสมุนไพรให้ได้มาตรฐาน ปี 2561

*   SCC-แบบรายงาน ค.แปลงใหญ่ปี 2561

*   SCC-แบบรายงาน ค. ศพก ปี 2561

*   SCC-แบบรายงานขับเคลื่อนปี 2561

 

คู่มือการใช้โปรแกรม

หลักการและเหตุผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ SCC ปี 2561

คู่มือการใช้โปรแกรมการรายงานแผน/ผล การผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต

คู่มือการใช้โปรแกรม Scorecards Cockpit Enterprise ปีงบประมาณ 2561

วิธีแก้ปัญหาการแสดงภาษาไทยโปรแกรม Scorecards Cockpit Enterprise