Text Box: การรายงานแผน/ผลการผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิตText Box: โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนดำเนินการจากเงินรายได้จากการดำเนินงานวิจัยด้านการเกษตรText Box: Scorecard cockpit enterprise (ในการรายงานผลการดำเนินงานตาม นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์/นโยบายรัฐบาล)  

 

ข้อมูลแผน-ผลการผลิตพันธู์พืชและปัจจัยการผลิต ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552-2561

(กปผ.)    (กวป.)    (กวม.)    (สทช.)     (สวร.)   (สวส.)    (สอพ.)    (สวพ.1)    (สวพ.2)    (สวพ.3)    (สวพ.4)    (สวพ.5)    (สวพ.6)    (สวพ.7)   (สวพ.8)

 

     แบบรายงานตามผลผลิตโครงการกิจกรรม ปี 2561

*         SCC-แบบรายงานการปฏิบัติงานตรวจพืชขาเข้าของด่านตรวจพืช ปี 2561

*         SCC-แบบรายงานการส่งออกสินค้าเกษตร(พืช)ไปต่างประเทศ ปี 2561

*         SCC-แบบรายงาน ค. ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนใต้ ปี 2561

*         SCC-แบบรายงานโครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ปี 2561

*         SCC-แบบรายงานเมล็ดพันธุ์พืชผักอินทรีย์(seed hub) ปี 2561

*         SCC-แบบรายงานสรุปปัญหาที่ได้รับการแจ้งเตือนจากประเทศปลายทาง ปี 2561

*         SCC-แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจพืชขาเข้าของด่านตรวจพืช ปี 2561

*   SCC-แบบรายงานการพัฒนาห้องปฏิบัติการฐาน ปี 2561

*   SCC-แบบรายงาน ค. Zoning ปี 2561

*   SCC-แบบรายงาน ค.แปรรูปวัตถุดิบพืชสมุนไพรให้ได้มาตรฐาน ปี 2561

*   SCC-แบบรายงาน ค.แปลงใหญ่ปี 2561

*   SCC-แบบรายงาน ค. ศพก ปี 2561

*   SCC-แบบรายงานขับเคลื่อนปี 2561

 

คู่มือการใช้โปรแกรม

1.      หลักการและเหตุผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ SCC ปี 2561

2.      คู่มือการใช้โปรแกรมการรายงานแผน/ผล การผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต

3.      คู่มือการใช้โปรแกรม Scorecards Cockpit Enterprise ปีงบประมาณ 2561

4.      วิธีแก้ปัญหาการแสดงภาษาไทยโปรแกรม Scorecards Cockpit Enterprise

 

©2014-2019 Department Of Agriculture. All rights reserved. (Powered by narathip.pongpisan@gmail.com)