รายงานความก้าวหน้างานผลิตพันธุ์และการใช้ประโยชน์ประจำปีงบประมาณ 2561 (ต.ค.60 - ก.ย.61)

 

[กปผ.]    [กวป.]    [กวม.]    [สทช.]     [สวร.]   [สวส.]    [สอพ.]    [สวพ.1]    [สวพ.2]    [สวพ.3]    [สวพ.4]    [สวพ.5]    [สวพ.6]    [สวพ.7]   [สวพ.8]

 

 

แบบรายงานตามผลผลิตโครงการกิจกรรม ปี 2562

ส่งรายเดือน

SCE-แบบรายงานเมล็ดพันธุ์พืชผักอินทรีย์(seed hub)

SCC-แบบรายงานค.ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนใต้

ส่งรายไตรมาส

SCE-แบบรายงานค.เกษตรอัจฉริยะ

SCE-แบบรายงานเกษตรอินทรีย์ ก.ส่งเสริมฯ

SCE-แบบรายงาน ก.แปรรูปวัตถุดิบพืชสมุนไพรฯ

ส่งราย 6 เดือน

SCE-แบบรายงาน ศพก

SCE-แบบรายงาน แปลงใหญ่

SCE-แบบรายงานผลโครงการขับเคลื่อน

SCE-แบบรายงาน Zoning by agri-map

ส่งรายปี

SCE-แบบรายงานการพัฒนาห้องปฏิบัติการ

อื่นๆ

SCE-รายชื่อหน่วยงานรับผิดชอบแต่ละโครงการ

SCE-กำหนดส่งรายงานตามผลผลิตโครงการกิจกรรม

SCE-ตัวอย่างรายงานผลปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ(จากระบบ)

 

 

แบบรายงานตามผลผลิตโครงการกิจกรรม ปี 2561

SCC-แบบรายงานโครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์

SCC-แบบรายงานเมล็ดพันธุ์พืชผักอินทรีย์(seed hub)

SCC-แบบรายงานการส่งออกสินค้าเกษตร(พืช)ไปต่างประเทศ

SCC-แบบรายงานการปฏิบัติงานตรวจพืชขาเข้าของด่านตรวจพืช

SCC-แบบรายงาน ค. ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนใต้

SCC-แบบรายงานสรุปปัญหาที่ได้รับการแจ้งเตือนจากประเทศปลายทาง

SCC-แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจพืชขาเข้าของด่านตรวจพืช

SCC-แบบรายงาน ค. ศพก

SCC-แบบรายงานขับเคลื่อนปี

SCC-แบบรายงาน ค. Zoning

SCC-แบบรายงาน ค.แปลงใหญ่

SCC-แบบรายงานการพัฒนาห้องปฏิบัติการฐาน

SCC-แบบรายงาน ค.แปรรูปวัตถุดิบพืชสมุนไพรให้ได้มาตรฐาน

 

 

คู่มือการใช้โปรแกรม

หลักการและเหตุผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ SCC ปี 2561

คู่มือการใช้โปรแกรมการรายงานแผน/ผล การผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต

คู่มือการรายงานผ่านโปรแกรม Scorecards Cockpit Enterprise สงป.301-302 ปีงบประมาณ 2562

วิธีแก้ปัญหาการแสดงภาษาไทยโปรแกรม Scorecards Cockpit Enterprise

 

 

 

Copyright© 2014-2019 Department Of Agriculture. All rights reserved. (Powered by narathip.pongpisan@gmail.com)