กลุ่มติดตามและประเมินผล (กตป.)

กองแผนงานและวิชาการ

 

 

โปรแกรม Scorecards Cockpit Enterprise

ในการรายงานผลการดำเนินงานตาม นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์/นโยบายรัฐบาล

 

 

การรายงานแผน/ผล การผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต

 

โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนดำเนินการจากเงินรายได้ จากการดำเนินงานวิจัยด้านการเกษตร

 

แบบรายงานตามผลผลิตโครงการกิจกรรม ปี 2561

*   SCC-แบบรายงานการปฏิบัติงานตรวจพืชขาเข้าของด่านตรวจพืช ปี 2561

*   SCC-แบบรายงานการส่งออกสินค้าเกษตร(พืช)ไปต่างประเทศ ปี 2561

*   SCC-แบบรายงาน ค. ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนใต้ ปี 2561

*   SCC-แบบรายงานโครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ปี 2561

*   SCC-แบบรายงานเมล็ดพันธุ์พืชผักอินทรีย์(seed hub) ปี 2561

*   SCC-แบบรายงานสรุปปัญหาที่ได้รับการแจ้งเตือนจากประเทศปลายทาง ปี 2561

*   SCC-แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจพืชขาเข้าของด่านตรวจพืช ปี 2561

*   SCC-แบบรายงานการพัฒนาห้องปฏิบัติการฐาน ปี 2561

*   SCC-แบบรายงาน ค. Zoning ปี 2561

*   SCC-แบบรายงาน ค.แปรรูปวัตถุดิบพืชสมุนไพรให้ได้มาตรฐาน ปี 2561

*   SCC-แบบรายงาน ค.แปลงใหญ่ปี 2561

*   SCC-แบบรายงาน ค. ศพก ปี 2561

*   SCC-แบบรายงานขับเคลื่อนปี 2561

 

ข้อมูลแผน-ผลการผลิตพันธู์พืชและปัจจัยการผลิต ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552-2561

*  ข้อมูลแผน-ผลการผลิตพันธู์พืชและปัจจัยการผลิต ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552-2561(กปผ.)

*  ข้อมูลแผน-ผลการผลิตพันธู์พืชและปัจจัยการผลิต ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552-2561(กวป.)

*  ข้อมูลแผน-ผลการผลิตพันธู์พืชและปัจจัยการผลิต ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552-2561(กวม.)

*  ข้อมูลแผน-ผลการผลิตพันธู์พืชและปัจจัยการผลิต ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552-2561(สทช.)

*  ข้อมูลแผน-ผลการผลิตพันธู์พืชและปัจจัยการผลิต ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552-2561(สวพ.1)

*  ข้อมูลแผน-ผลการผลิตพันธู์พืชและปัจจัยการผลิต ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552-2561(สวพ.2)

*  ข้อมูลแผน-ผลการผลิตพันธู์พืชและปัจจัยการผลิต ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552-2561(สวพ.3)

*  ข้อมูลแผน-ผลการผลิตพันธู์พืชและปัจจัยการผลิต ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552-2561(สวพ.4)

*  ข้อมูลแผน-ผลการผลิตพันธู์พืชและปัจจัยการผลิต ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552-2561(สวพ.5)

*  ข้อมูลแผน-ผลการผลิตพันธู์พืชและปัจจัยการผลิต ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552-2561(สวพ.6)

*  ข้อมูลแผน-ผลการผลิตพันธู์พืชและปัจจัยการผลิต ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552-2561(สวพ.7)

*  ข้อมูลแผน-ผลการผลิตพันธู์พืชและปัจจัยการผลิต ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552-2561(สวพ.8)

*  ข้อมูลแผน-ผลการผลิตพันธู์พืชและปัจจัยการผลิต ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552-2561(สวร.)

*  ข้อมูลแผน-ผลการผลิตพันธู์พืชและปัจจัยการผลิต ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552-2561(สวส.)

*  ข้อมูลแผน-ผลการผลิตพันธู์พืชและปัจจัยการผลิต ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552-2561(สอพ.)

 

 

คู่มือการใช้โปรแกรม

หลักการและเหตุผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ SCC ปี 2561

คู่มือการใช้โปรแกรมการรายงานแผน/ผล การผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต

คู่มือการใช้โปรแกรม Scorecards Cockpit Enterprise ปีงบประมาณ 2561

วิธีแก้ปัญหาการแสดงภาษาไทยโปรแกรม Scorecards Cockpit Enterprise