สถานภาพโครงการ
ผลการประเมิน
จำนวนโครงการ
งบประมาณอนุมัติ
งบประมาณใช้จ่ายจริง
%งบประมาณใช้จ่ายจริง
ค่าตอบแทนที่นักวิจัยได้รับ
กำลังดำเนินงาน - 26 229,785,158.50 81,679,867.38 35.55 0.00
ยุติโครงการ ยุติโครงการ 5 7,963,151.80 2,540,639.90 31.90 43,989.28
สิ้นสุดโครงการ ดี 41 143,220,392.00 124,503,229.37 86.93 7,138,609.85
  ดีมาก 25 97,526,556.00 63,431,821.92 65.04 4,571,536.31
  ปานกลาง 18 100,736,845.00 89,267,966.67 88.62 2,943,145.61
  พอใช้ 9 46,772,250.00 41,497,548.30 88.72 1,136,348.00
  ไม่ระบุ 15 27,867,018.00 21,460,912.76 77.01 609,442.74
  รอการประเมิน 1 1,250,000.00 1,152,610.60 92.21 0.00
สิ้นสุดระยะเวลา รอการประเมิน 1 13,552,760.00 8,451,866.07 62.36 0.00
สิ้นสุดระยะเวลา(ยังไม่ส่งเล่มเต็ม) รอการประเมิน 15 38,464,640.00 32,589,703.07 84.73 0.00
รวมทั้งสิ้น (=10)
  รวม=156 รวม=707,138,771.30 รวม=466,576,166.04 เฉลี่ย=71.31 รวม=16,443,071.79
บน
บน
บน
บน
บน
©2018-2019 Department Of Agriculture. All rights reserved. (Powered by narathip.pongpisan@gmail.com)