สถานภาพโครงการ
ผลการประเมิน
จำนวนโครงการ
งบประมาณอนุมัติ
งบประมาณใช้จ่ายจริง
%งบประมาณใช้จ่ายจริง
ค่าตอบแทนที่นักวิจัยได้รับ
กำลังดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินการ 20 160,034,625.50 59,477,818.48 37.17 0.00
ยุติโครงการ ยุติโครงการ 5 7,963,151.80 2,540,639.90 31.90 43,989.28
สิ้นสุดโครงการ ดี 39 137,553,392.00 118,968,053.77 86.49 6,805,444.85
  ดีมาก 25 97,526,556.00 63,431,821.92 65.04 4,571,536.31
  ปานกลาง 17 100,356,645.00 88,995,758.17 88.68 2,915,481.61
  พอใช้ 8 46,508,250.00 41,254,048.30 88.70 1,136,348.00
  ไม่พิจารณา 5 17,254,600.00 15,010,493.91 86.99 0.00
  ไม่ระบุ 11 10,876,418.00 6,693,918.85 61.55 609,442.74
  รอการประเมิน 2 5,464,200.00 5,318,889.10 97.34 328,309.00
สิ้นสุดระยะเวลา(ยังไม่ส่งเล่มเต็ม) รอการประเมิน 16 47,728,300.00 37,738,997.49 79.07 0.00
รวมทั้งสิ้น (=10)
  รวม=148 รวม=631,266,138.30 รวม=439,430,439.89 เฉลี่ย=72.29 รวม=16,410,551.79
บน
บน
บน
บน
บน
©2018-2019 Department Of Agriculture. All rights reserved. (Powered by narathip.pongpisan@gmail.com)