สถานภาพโครงการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณอนุมัติ
งบประมาณใช้จ่ายจริง
%งบประมาณใช้จ่ายจริง
ค่าตอบแทนที่นักวิจัยได้รับ
กำลังดำเนินงาน 21 186,685,642.50 104,856,531.42 56.17 0.00
ยุติโครงการ 5 7,963,151.80 2,540,639.90 31.90 43,989.28
สิ้นสุดโครงการ 113 435,375,861.00 354,285,384.21 81.37 17,127,892.51
สิ้นสุดระยะเวลา(ยังไม่ส่งเล่มเต็ม) 17 77,114,116.00 67,466,283.79 87.49 0.00
รวมทั้งสิ้น (=4)
  รวม=156 รวม=707,138,771.30 รวม=529,148,839.32 เฉลี่ย=64.23 รวม=17,171,881.79
บน
บน
บน
บน
บน
สงวนลิขสิทธิ์© 2561-2564 กลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงานและวิชาการ กรมวิชาการเกษตร