สถานภาพโครงการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณอนุมัติ
งบประมาณใช้จ่ายจริง
%งบประมาณใช้จ่ายจริง
ค่าตอบแทนที่นักวิจัยได้รับ
กำลังดำเนินงาน 19 157,599,525.50 83,758,796.42 53.15 0.00
ยุติโครงการ 5 7,963,151.80 2,540,639.90 31.90 43,989.28
สิ้นสุดโครงการ 108 416,123,061.00 340,128,959.02 81.74 16,366,562.51
สิ้นสุดระยะเวลา(ยังไม่ส่งเล่มเต็ม) 16 49,580,400.00 39,608,017.49 79.89 501,509.88
รวมทั้งสิ้น (=4)
  รวม=148 รวม=631,266,138.30 รวม=466,036,412.83 เฉลี่ย=61.67 รวม=16,912,061.67
บน
บน
บน
บน
บน
©2018-2019 Department Of Agriculture. All rights reserved. (Powered by narathip.pongpisan@gmail.com)