สถานภาพโครงการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณอนุมัติ
งบประมาณใช้จ่ายจริง
%งบประมาณใช้จ่ายจริง
ค่าตอบแทนที่นักวิจัยได้รับ
กำลังดำเนินงาน 26 229,785,158.50 81,679,867.38 35.55 0.00
ยุติโครงการ 5 7,963,151.80 2,540,639.90 31.90 43,989.28
สิ้นสุดโครงการ 109 417,373,061.00 341,314,089.62 81.78 16,399,082.51
สิ้นสุดระยะเวลา 1 13,552,760.00 8,451,866.07 62.36 0.00
สิ้นสุดระยะเวลา(ยังไม่ส่งเล่มเต็ม) 15 38,464,640.00 32,589,703.07 84.73 0.00
รวมทั้งสิ้น (=5)
  รวม=156 รวม=707,138,771.30 รวม=466,576,166.04 เฉลี่ย=59.26 รวม=16,443,071.79
บน
บน
บน
บน
บน
©2018-2019 Department Of Agriculture. All rights reserved. (Powered by narathip.pongpisan@gmail.com)