สถานภาพโครงการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณอนุมัติ
งบประมาณใช้จ่ายจริง
%งบประมาณใช้จ่ายจริง
ค่าตอบแทนที่นักวิจัยได้รับ
กำลังดำเนินงาน 20 160,034,625.50 59,477,818.48 37.17 0.00
ยุติโครงการ 5 7,963,151.80 2,540,639.90 31.90 43,989.28
สิ้นสุดโครงการ 108 416,123,061.00 340,128,959.02 81.74 16,366,562.51
สิ้นสุดระยะเวลา(ยังไม่ส่งเล่มเต็ม) 15 47,145,300.00 37,283,022.49 79.08 0.00
รวมทั้งสิ้น (=4)
  รวม=148 รวม=631,266,138.30 รวม=439,430,439.89 เฉลี่ย=57.47 รวม=16,410,551.79
บน
บน
บน
บน
บน
©2018-2019 Department Of Agriculture. All rights reserved. (Powered by narathip.pongpisan@gmail.com)