สถานภาพโครงการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณอนุมัติ
งบประมาณใช้จ่ายจริง
%งบประมาณใช้จ่ายจริง
ค่าตอบแทนที่นักวิจัยได้รับ
กำลังดำเนินงาน 19 111,231,693.50 33,373,274.33 30.00 0.00
ยุติโครงการ 5 7,963,151.80 2,540,639.90 31.90 43,989.28
สิ้นสุดโครงการ 124 505,875,221.00 417,290,613.34 82.49 17,668,856.86
สิ้นสุดระยะเวลา(ยังไม่ส่งเล่มเต็ม) 15 125,512,016.00 116,291,675.73 92.65 0.00
รวมทั้งสิ้น (=4)
  รวม=163 รวม=750,582,082.30 รวม=569,496,203.30 เฉลี่ย=59.26 รวม=17,712,846.14
บน
บน
บน
บน
บน
สงวนลิขสิทธิ์© 2561-2564 กลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงานและวิชาการ กรมวิชาการเกษตร