สถานภาพโครงการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณอนุมัติ
งบประมาณใช้จ่ายจริง
%งบประมาณใช้จ่ายจริง
ค่าตอบแทนที่นักวิจัยได้รับ
กำลังดำเนินงาน 17 137,297,722.50 91,437,129.57 66.60 0.00
ยุติโครงการ 5 7,963,151.80 2,540,639.90 31.90 43,989.28
สิ้นสุดโครงการ 116 441,108,321.00 358,801,295.20 81.34 17,583,391.06
สิ้นสุดระยะเวลา(ยังไม่ส่งเล่มเต็ม) 18 120,769,576.00 103,741,410.53 85.90 0.00
รวมทั้งสิ้น (=4)
  รวม=156 รวม=707,138,771.30 รวม=556,520,475.20 เฉลี่ย=66.44 รวม=17,627,380.34
บน
บน
บน
บน
บน
สงวนลิขสิทธิ์© 2561-2564 กลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงานและวิชาการ กรมวิชาการเกษตร