หน้า 
 จากทั้งหมด 15
รายการ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 143
  
รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ
หัวหน้าโครงการ
ผลการประเมินจากคณะที่ปรึกษา
สถานะปัจจุบัน
บทคัดย่อ/เล่มเต็ม
1. 451402 เทคโนโลยีการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูโดยวิธีผสมผสานเพื่อแก้ปัญหาหนอนเจาะเมล็ดทุเรียนส่งออก ศรุต สุทธิอารมณ์ ไม่ระบุ สิ้นสุดโครงการ
2. 4600203 วิจัยการแก้ปัญหาโรคราสนิมหม่อน วิโรจน์ แก้วเรือง ไม่ระบุ สิ้นสุดโครงการ
3. 450101 วิจัยและพัฒนาเครื่องปลูกข้าวและเทคโนโลยีการผลิตข้าวในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ (ปีที่ 1) สุรเวทย์ กฤษณะเศรณี ไม่ระบุ สิ้นสุดโครงการ
4. 4500201 การศึกษาวิจัยและพัฒนาไหมป่าอีรี่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กอบกุล แสนนามวงษ์ ดี สิ้นสุดโครงการ 4. การศึกษาวิจัยและพัฒนาไหมป่าอีรี่ -.doc
5. 450102 วิจัยและพัฒนาน้ำหมักชีวภาพ (ระยะที่ 2) พูลสวัสดิ์ อาจละกะ พอใช้ สิ้นสุดโครงการ
6. 450103 วิจัยและพัฒนาการผลิตกวาวเครือขาว พูลสุข หฤทัยธนาสันต์ พอใช้ สิ้นสุดโครงการ
7. 440901 วิจัยปรับปรุงพันธุ์พุทธรักษากินได้(Canna edulis)เพื่อการผลิตแป้งในเชิงอุตสาหกรรม วรยุทธ ปฏิภาณวัฒน์ ไม่ระบุ ยุติโครงการ
8. 441401 วิจัยและพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาผลส้มร่วงในเขตที่ราบลุ่มภาคกลาง ประเสริฐ อนุพันธ์ ไม่ระบุ สิ้นสุดโครงการ
9. 450302 ปรับปรุงพันธุ์ฝ้ายตัดแต่งสารพันธุกรรมต้านทานหนอนเจาะสมอฝ้าย เมธินี ศรีวัฒนากุล ไม่ระบุ ยุติโครงการ
10. 451001 การจัดทำฐานข้อมูลเชื้อพันธุ์กล้วยไม้สกุลหวาย (Dendrobium Sw.) ที่มีการค้าในประเทศไทย จงวัฒนา พุ่มหิรัญ ดี สิ้นสุดโครงการ 10. การจัดทำฐานข้อมูลพันธุ์กล้วยไม้สกุลหวาย.docx
©2018 Department Of Agriculture. All rights reserved. (Powered by narathip.pongpisan@gmail.com)