หน้า 
 จากทั้งหมด 15
รายการ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 143
 
ลำดับ
รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ
หัวหน้าโครงการ
สถานะปัจจุบัน
บทคัดย่อ/เล่มเต็ม
1 451402 เทคโนโลยีการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูโดยวิธีผสมผสานเพื่อแก้ปัญหาหนอนเจาะเมล็ดทุเรียนส่งออก ศรุต สุทธิอารมณ์ สิ้นสุดโครงการ
2 4600203 วิจัยการแก้ปัญหาโรคราสนิมหม่อน วิโรจน์ แก้วเรือง สิ้นสุดโครงการ
3 450101 วิจัยและพัฒนาเครื่องปลูกข้าวและเทคโนโลยีการผลิตข้าวในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ (ปีที่ 1) สุรเวทย์ กฤษณะเศรณี สิ้นสุดโครงการ
4 4500201 การศึกษาวิจัยและพัฒนาไหมป่าอีรี่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กอบกุล แสนนามวงษ์ สิ้นสุดโครงการ 4. การศึกษาวิจัยและพัฒนาไหมป่าอีรี่ .pdf
5 450102 วิจัยและพัฒนาน้ำหมักชีวภาพ (ระยะที่ 2) พูลสวัสดิ์ อาจละกะ สิ้นสุดโครงการ
6 450103 วิจัยและพัฒนาการผลิตกวาวเครือขาว พูลสุข หฤทัยธนาสันต์ สิ้นสุดโครงการ
7 440901 วิจัยปรับปรุงพันธุ์พุทธรักษากินได้(Canna edulis)เพื่อการผลิตแป้งในเชิงอุตสาหกรรม วรยุทธ ปฏิภาณวัฒน์ ยุติโครงการ
8 441401 วิจัยและพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาผลส้มร่วงในเขตที่ราบลุ่มภาคกลาง ประเสริฐ อนุพันธ์ สิ้นสุดโครงการ
9 450302 ปรับปรุงพันธุ์ฝ้ายตัดแต่งสารพันธุกรรมต้านทานหนอนเจาะสมอฝ้าย เมธินี ศรีวัฒนากุล ยุติโครงการ
10 451001 การจัดทำฐานข้อมูลเชื้อพันธุ์กล้วยไม้สกุลหวาย (Dendrobium Sw.) ที่มีการค้าในประเทศไทย จงวัฒนา พุ่มหิรัญ สิ้นสุดโครงการ 10. การจัดทำฐานข้อมูลพันธุ์กล้วยไม้สกุลหวาย.pdf
©2018-2019 Department Of Agriculture. All rights reserved. (Powered by narathip.pongpisan@gmail.com)