ลำดับรหัสโครงการชื่อโครงการประเภทโครงการวิจัยหัวหน้าโครงการหน่วยงานที่สังกัดหัวหน้าการโครงการ(เดิม)วัตถุประสงค์หลักวัตถุประสงค์รอง/ย่อยระยะเวลาขอขยายเวลาครั้งที่1ขอขยายเวลาครั้งที่2ขอขยายเวลาครั้งที่3งบประมาณอนุมัติงบประมาณที่โอนงบประมาณใช้จ่ายจริงผลการประเมินจากคณะที่ปรึกษาค่าตอบแทนที่นักวิจัยได้รับสถานะปัจจุบันหมายเหตุ
1451402เทคโนโลยีการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูโดยวิธีผสมผสานเพื่อแก้ปัญหาหนอนเจาะเมล็ดทุเรียนส่งออกด้านปรับปรุงพันธ์พืชศรุต สุทธิอารมณ์สอพ.

เพื่อพิสูจน์ประสิทธิภาพของการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูทุเรียนโดยวิธีผสมผสาน สามารถป้องกันการทำลายของหนอนเจาะเมล็ดทุเรียนและเพลี้ยแป้ง โดยเฉพาะป้องกันหนอนเจาะเมล็ดทุเรียนได้ดีเท่าเทียมกับการห่อผล หรือการพ่นสารฆ่าแมลงตั้งแต่ผลอายุ 1 เดือน ถึงระยะเก็บเกี่ยวสำหรับใช้เป็นข้อมูลทางวิชาการในการปฏิบัติเพื่อปลดเงื่อนไขการนำเข้าผลทุเรียนสดจากประเทศไทยไปออสเตรเลีย

-

เริ่มต้น 01/10/2545, สิ้นสุด 31/05/2546630,000.00630,000.00627,794.50ไม่ระบุ94,500.00สิ้นสุดโครงการ

มีเล่มเต็มที่ คณะที่ปรึกษา

24600203วิจัยการแก้ปัญหาโรคราสนิมหม่อนด้านปรับปรุงพันธ์พืชวิโรจน์ แก้วเรืองสวม.

เพื่อป้องกันและควบคุมโรคราสนิมหม่อนให้อยู่ในระดับที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลผลิต และคุณภาพใบหม่อน สำหรับเลี้ยงไหมและการผลิตใบชาหม่อนในระดับครัวเรือนและอุตสาหกรรม
 

เริ่มต้น 01/01/2546, สิ้นสุด 31/01/2547805,000.00732,561.00722,646.71ไม่ระบุ32,561.00สิ้นสุดโครงการ
3450101วิจัยและพัฒนาเครื่องปลูกข้าวและเทคโนโลยีการผลิตข้าวในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ (ปีที่ 1)ด้านปรับปรุงพันธ์พืชสุรเวทย์ กฤษณะเศรณีสชช.

1. เพื่อเพิมผลผลิตข้าวดอกมะลิ 105 โดยการปลูกด้วยอัตราเมล็ดพันธุ์ที่เหมาะสม ระยะการปลูกที่สม่ำเสมอ และสามารถทำการปลูกได้ทันช่วงเวลาที่เหมาะสม

2. เพื่อให้ได้เครื่องหยอดและเครื่องหว่านข้าวแห้งที่เหมาะสมสำหรับการใช้ปลูกข้าวดอกมะลิ 105
3. เพื่อลดต้นทุนการผลิตในกิจกรรมการปลูกข้าวดอกมะลิ 105
 

เริ่มต้น 01/01/2545, สิ้นสุด 30/09/2547973,475.00973,475.00825,752.96ไม่ระบุ126,975.00สิ้นสุดโครงการวัน/เดือน ของระยะเวลาดำเนินการ กำหนดเอง
44500201การศึกษาวิจัยและพัฒนาไหมป่าอีรี่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้านปรับปรุงพันธ์พืชกอบกุล แสนนามวงษ์ศวม.นครราชสีมา

เพื่อศึกษาเทคนิควิธีการเลี้ยง การผลิตไข่ไหมและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไหมป่าอีรี่

เริ่มต้น 01/08/2545, สิ้นสุด 30/09/25481,595,405.001,690,121.001,661,225.20ดี109,716.00สิ้นสุดโครงการ

โครงการวิจัยระดับดีประจำปี 2548
มีเล่มเต็มที่ คณะที่ปรึกษา

5450102วิจัยและพัฒนาน้ำหมักชีวภาพ (ระยะที่ 2)ด้านปรับปรุงพันธ์พืชพูลสวัสดิ์ อาจละกะ(สชช.)

พัฒนาคุณภาพสูตรน้ำหมักชีวภาพ ศึกษาวิจัยการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางเคมีชนิดและปริมาณจุลินทรีย์ระหว่างการหมัก และผลการใช้ต่อสิ่งแวดล้อม

เริ่มต้น 01/01/2545, สิ้นสุด 31/12/2547เริ่มต้น 01/12/2547, สิ้นสุด 31/07/25496,325,000.003,858,570.003,576,069.59พอใช้82,570.00สิ้นสุดโครงการ

มีเล่มเต็มที่ คณะที่ปรึกษา

6450103วิจัยและพัฒนาการผลิตกวาวเครือขาวด้านปรับปรุงพันธ์พืชพูลสุข หฤทัยธนาสันต์สชช.

เพื่อรวบรวม คัดเลือกพันธุ์ และหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการที่ผลิตวัตถุดิบให้ได้ปริมาณและคุณภาพตามต้องการ เพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่เกษตรกรเพื่อเร่งการผลิต สำหรับการบริโภคในประเทศ และการส่งออกต่อไป

-

เริ่มต้น 01/04/2545, สิ้นสุด 30/04/25473,604,500.002,344,693.002,327,638.82พอใช้188,093.00สิ้นสุดโครงการ
7440901วิจัยปรับปรุงพันธุ์พุทธรักษากินได้(Canna edulis)เพื่อการผลิตแป้งในเชิงอุตสาหกรรมด้านปรับปรุงพันธ์พืชวรยุทธ ปฏิภาณวัฒน์ศวร.ปราจีนบุรี

เพื่อทำการปรับปรุงพันธุ์พุทธรักษากินได้ให้มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ คือ
  1. มีปริมาณแป้งที่สามารถสกัดได้ในเหง้าสูง (มากกว่า 15 เปอร์เซ้นต์ของน้ำหนักเหง้าสด) คุ้มค่างเศรษฐศาสตร์ กับทั้งผู้ปลูกและผู้แปรรูป
  2. ให้ผลผลิตเหง้าสดต่อหน่วยพื้นที่สูงกว่าสายพันธุ์พื้นเมืองในปัจจุบัน
  3. มีการแตกเหง้าน้อย เพื่อให้เหง้าที่มีอยู่มีขนาดใหญ่ และมีแป้งสะสมมาก

-

เริ่มต้น 01/07/2544, สิ้นสุด 30/06/2549820,000.00136,520.00136,497.91ยุติโครงการ0.00ยุติโครงการ
8441401วิจัยและพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาผลส้มร่วงในเขตที่ราบลุ่มภาคกลางด้านปรับปรุงพันธ์พืชประเสริฐ อนุพันธ์สอพ.

 1. เพื่อสำรวจและศึกษาระดับความรุนแรงของการร่วงของผลส้มก่อนอายุการเก็บเกี่ยว จากสวเกษตรกรในเขตจังหวัดปทุมธานี จังหวัดสระบุรี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่มีปัจจัยสภาพแวดล้อมและการปฏิบัติดูแลรักษาต่างกัน
  2. ทดสอบชุดเทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาผลส้มร่วงก่อนอายุการเก็บเกี่ยวแบบบูรณาการ เพื่อให้ได้วิทยาการที่เหมาะสมในการฟื้นฟูความสมบูรณ์ของต้น ลดการร่วงของผล ผลผลิตทีคุณภาพและได้ผลตอบแทนคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ

-

เริ่มต้น 01/10/2544, สิ้นสุด 30/09/25453,450,000.001,246,067.00291,419.51ไม่ระบุ50,187.00สิ้นสุดโครงการ

อยู่ระหว่างการจัดทำรายงานผลงานวิจัยเรื่องเต็ม

9450302ปรับปรุงพันธุ์ฝ้ายตัดแต่งสารพันธุกรรมต้านทานหนอนเจาะสมอฝ้ายด้านปรับปรุงพันธ์พืชเมธินี ศรีวัฒนากุลศวร.นครสวรรค์

  1. เพื่อโคลนยีนที่ควบคุมการสร้างผลึกโปรตีนสารพิษ (Bt toxin gene)
  2. เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและการฝากถ่ายยีนสู่ฝ้ายพันธุ์ของประเทศไทยอย่างน้อย 1 พันธุ์
  3. เพื่อพัฒนาพันธุ์พืชฝ้ายโดยใช้เทคโนโลยีพันธุวิศวกรรม ให้ต้านทานต่อหนอนเจาะสมอฝ้าย มีผลผลิตไม่ต่ำกว่า 300 กก./ไร่ และมีคุณภาพเส้นใยที่ดีอย่างน้อย 1 พันธุ์

-

เริ่มต้น 01/10/2545, สิ้นสุด 31/10/25492,997,787.80655,829.28647,452.79ยุติโครงการ43,989.28ยุติโครงการ
10451001การจัดทำฐานข้อมูลเชื้อพันธุ์กล้วยไม้สกุลหวาย (Dendrobium Sw.) ที่มีการค้าในประเทศไทยด้านปรับปรุงพันธ์พืชจงวัฒนา พุ่มหิรัญสวส.

จัดทำฐานข้อมูลซื้อพันธุ์กล้วยไม้สกุลหวายที่มีการค้าในประเทศไทย เพื่อรองรับการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์ พ.ศ. 2542

-

เริ่มต้น 01/10/2545, สิ้นสุด 31/03/25471,948,000.001,854,654.001,851,388.19ดี106,654.00สิ้นสุดโครงการ

โครงการวิจัยระดับดีประจำปี 2548

มีเล่มเต็มที่ คณะที่ปรึกษา

11451403การใช้ไส้เดือนฝอย Steinernema sp. Thai isolate ควบคุมแมลงศัตรูพืชด้านปรับปรุงพันธ์พืชนุชนารถ ตั้งจิตสมคิดสอพ.

  1. เพื่อทดสอบวิธีการใช้ไส้เดือนฝอย (อัตราและจำนวนครั้ง) ให้เหมาะสมกับแมลงศัครูผักคะน้า กะหล่ำ และผักกาดขาวปลี รวมทั้งปัจจัยของสภาพแวกล้อมที่มีผลต่อไส้เดือนฝอยในขณะเข้าทำลายแมลงเป้าหมาย ต่อเนื่อง 3 ฤดูปลูก โดยเปรียบเทียบกับแมลงที่ปฏิบัติตามวิธีการของเกษตรกรและแปลงฉีดพ่นสารเคมี
  2. เพื่อทดสอบวิธีการใช้ไส้เดือนฝอย (อัตราและจำนวนครั้ง) ให้เหมาะสมกับหนอกระทู้ดาวเรือง รวมทั้งปัจจัยของสภาพแวกล้อมที่มีผลต่อไส้เดือนฝอยในขณะเข้าทำลายแมลงเป้าหมาย โดยเปรียบเทียบกับแปลงที่ปฏิบัติตามวิธีการของเกษตรกรและแปลงฉีดพ่นสารเคมี
  3. เพื่อทดสอบวิธีการใช้ไส้เดือนฝอย (อัตราและจำนวนครั้ง) ให้เหมาะสมกับปลวกในสวนผลไม้ รวมทั้งปัจจัยของสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อไส้เดือนฝอยในขณะเข้าทำลายแมลงเป้าหมาย โดยเปรียบเทียบกับสารเคมีกำจัดปลวก
  4. เพื่อทดสอบวิธีการใช้ไส้เดือนฝอย (อัตราและจำนวนครั้ง) ให้เหมาะสมกับแมลงกะชอนในสนามหญ้า รวมทั้งปัจจัยของสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อไส้เดือนฝอยในขณะเข้าทำลายแมลงเป้าหมาย โดยเปรียบเทียบกับสารเคมี

-

เริ่มต้น 01/10/2545, สิ้นสุด 30/09/2547964,640.00651,432.00647,337.80ไม่ระบุ53,012.00สิ้นสุดโครงการ

มีเล่มเต็มที่ คณะที่ปรึกษา

12450104การวิจัยการผลิตมันฝรั่งในฤดูฝนด้านปรับปรุงพันธ์พืชมาโนช ทองเจียมสชช.

เพื่อทดสอบระบบการบริหารการป้องกันกำจัดโรคใบไหม้ (late blight) และศัตรูมันฝรั่งรวมทั้งทดสอบพันธุ์มันฝรั่งแปรรูปที่เหมาะสมกับการปลูกในฤดูฝน (พฤษภาคม-สิงหาคม) เพื่อให้ได้เทคโนโลยีการผลิตเพื่อการแก้ปัญหาการขาดแคลนวัตุดิบป้อนโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งต้องนำเข้าจากต่างประเทศ

-

เริ่มต้น 01/06/2545, สิ้นสุด 31/12/25462,702,820.002,587,360.002,562,945.59ดี240,660.00สิ้นสุดโครงการ
13451901การรวบรวม ศึกษา และคัดเลือกพันธุ์กระชายดำด้านปรับปรุงพันธ์พืชเสริมสกุล พจนการุณศบป.เลย

  1. เพื่อรวบรวมและศึกษาพันธุ์กระชายดำ จำแนกพันธุ์โดยใช้ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ และลักษณะพื้นฐานทางพันธุ์กรรม (ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ ที่ได้จากเทคนิค AFLP) 
  2. เพื่อศึกษาคุณสมบัติทางเคมีกลุ่ม Flavonoids, Chalcones และ Chromenoid chalcone derivative ที่แตกต่างกันในแต่ละพันธุ์ที่รวบรวมศึกษา
  3. เพื่อศึกษาลักษณะการเจริญเติบโต การสะสมอาหาร ตลอดจนสารเคมีในรากเหง้าหรือหัวกระชายดำในสภาพพื้นที่ต่างๆ ในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
  4. เพื่อคัดเลือกพันธ์ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับส่งเสริมเกษตรกรปลูกในแต่ละพื้นที่ของประเทศ

-

เริ่มต้น 01/10/2545, สิ้นสุด 30/09/2547690,000.00647,063.00646,984.45ไม่ระบุ47,063.00สิ้นสุดโครงการ

มีเล่มเต็มที่ คณะที่ปรึกษา

14471004การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตหน้าวัวโดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อด้านปรับปรุงพันธ์พืชดิเรก ตนพยอมสถานีทดลองพืชสวนห้างฉัตร

1. เพื่อศึกษาวิจัยหาสูตรอาหารที่เหมาะสมใช้เวลาน้อยในการขยายพพันธุ์หน้าวัว

2. เพื่อขยายพันุ์หน้าวัวพันธุ์ดีสนับสนุนแก่เกษตรกรได้อย่างเพียงพอ

3. ได้เทคโนโลยีการขยายพันธุ์หน้าวัว

-

เริ่มต้น 01/10/2547, สิ้นสุด 30/09/2549671,672.00644,910.35644,910.35ไม่ระบุ60,847.74สิ้นสุดโครงการ
15461404ทดสอบเทคโนโลยีการผลิตถั่วเหลืองฝักสดเพื่อการส่งออกด้านปรับปรุงพันธ์พืชศุภชัย แก้วมีชัย สมศักดิ์ ศรีสมบุญสอพ./สวร.

เพื่อพัฒนาการผลิตถั่วเหลืองฝักสดเพื่อการส่งออกให้มีคุณภาพตามความต้องการของตลาดและได้ผลผลิตฝักมาตรฐานสูงขึ้น ลดต้นทุนการผลิตและมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค โดยความร่วมมือจากภาคเอกชน

เริ่มต้น 01/01/2546, สิ้นสุด 31/12/25471,712,134.001,633,490.001,619,960.08ดี200,506.00สิ้นสุดโครงการ

โครงการวิจัยระดับดีประจำปี 2547

มีเล่มเต็มที่ คณะที่ปรึกษา

164500202การวิจัยเทคโนโลยีเพิ่มคุณภาพและอนุรักษ์เอกลักษณ์ผ้าไหมไทยด้านปรับปรุงพันธ์พืชส่งรักษ์ เต็งรัตนประเสริฐศวม.ศรีสะเกษ

เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบการผลิตผ้าไหมทอด้วยเส้นไหมสาวมือชนิดต่างๆ และวิธีการทำลวดลายผ้าไหม ตลอดจนรวบรวมและอนุรักษ์ผ้าไหมในแต่ละท้องถิ่น

-

เริ่มต้น 01/10/2545, สิ้นสุด 30/09/2547950,000.00890,000.00877,503.93ไม่ระบุ46,525.00สิ้นสุดโครงการ
17462301เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์และต้นกล้าปาล์มน้ำมันด้านปรับปรุงพันธ์พืชวราวุธ ชูธรรมธัชสวพ.7

  1. เพื่อเร่งการวิจัยเทคโนโลยีผลิตเมล็ดพันธุ์และต้นกล้าปาล์มน้ำมันเพื่อการควบคุมคุณภาพ
  2. เพื่อให้ได้เมล็ดพันธุ์และต้นกล้าปาล์มน้ำมันที่มีคุณภาพและตรงตามพันธุ์เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของไทย สำหรับใช้ในโครงการตามแผนยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  3. ผลิตเมล็ดพันธุ์ (Geminated seeds) จำนวน 300,000 เมล็ด
  4. ต้นกล้าปาล์มน้ำมันอายุ 3-5 เดือน จำนวน 800,000 ต้น

-

เริ่มต้น 01/07/2546, สิ้นสุด 30/06/254812,935,000.0012,935,000.0012,930,367.66ดี0.00สิ้นสุดโครงการ

ผู้วิจัยไม่ขอรับค่าตอบแทน โครงการวิจัยระดับดีประจำปี 2548

กษ0909.7/163 ลว 1 มี.ค. 59 รอเล่มเต็ม

184600101วิจัยและพัฒนาเครื่องสับใบและไถกลบเศษซากอ้อยเพื่อใช้ไถกลบตอซังข้าวด้านปรับปรุงพันธ์พืชสุเทพ นุชสวาทศวข.ปราจีนบุรี

  1. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ ด้านถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ถูกต้องและทันสมัน
  2. เพื่อสนับสนุนให้ศูนย์วิจัยข้าวและศูนย์บริการวิชาการฯ (สถานีทดลองข้าวเดิม) ได้นำเครื่องไถกลบตอซังข้าวไปใช้ประโยชน์ ในหน่วยงานและแนะนำเกษตรกรต่อไป
  3. เพื่อเป็นไปการพัฒนาผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้นของกรมวิชาการเกษตรให้แพร่หลายกว้างขวางเป็นประโยชน์แก่เกษตรกรหรือผู้สนใจทั่วไป
  4. เพื่อเป็นต้นแบบให้แก่เกษตรทำนาโดยทั่วไป
  5. เพื่อเพิ่มอินทรีย์วัตถุให้กับดิบและลดมลภาวะทางอากาศและอุบัติเหตุจากการเผาฟาง

-

เริ่มต้น 01/01/2546, สิ้นสุด 31/12/25471,546,600.001,546,000.001,546,600.00ไม่ระบุ0.00สิ้นสุดโครงการ

ไม่พิจารณาให้ค่าตอบแทน/งบประมาณโครงการเป็นงบครุภัณฑ์

19461701แปรรูปผงไหมเป็นผลิตภัณฑ์สบู่ไหมไทยเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถด้านปรับปรุงพันธ์พืชประทีป มีศิลป์สวพ.1

เพื่อเป็นการเผยแพร่เทคโนโลยีการผลิตผงไหมและการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ให้สู่สาธารณชน และเป็นการเฉลิมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถครบ 72 พรรษา

-

เริ่มต้น 01/01/2546, สิ้นสุด 31/12/25473,384,000.003,384,000.003,383,993.81ไม่ระบุ0.00สิ้นสุดโครงการ

ไม่พิจารณาให้ค่าตอบแทน

20460105วิจัยและพัฒนาเครื่องปลูกข้าวและเทคโนโลยีการผลิตข้าวในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ (ปีที่ 2)ด้านปรับปรุงพันธ์พืชสุรเวทย์ กฤษณะเศรณีสชช.

 1. เพื่อพัฒนาเครื่องหยอดหรือเครื่องหว่านข้าวแห้งที่เหมาะสมสำหรับการปลูกข้าวขาวดอกมะลิ 105 
  2. เพื่อสาธิตประสิตภาพการใช้เครื่องหยอดและเครื่องหว่านข้าวแห้งในแปลงเกษตรกรเขตทุ่งกุลาร้องไหเปรียบเทียบกับวิธีของเกษตรกร
  3. เพื่อเผยแพร่เครื่องหยอดและเครื่องหว่านข้าวแห้ง สำหรับการนำไปใช้ประโยชน์ในเขตทุ่งกุลาร้องไห้อย่างแพร่หลายต่อไป  
  4. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 ในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้

-

เริ่มต้น 01/01/2546, สิ้นสุด 31/12/2547953,548.00945,771.001,092,670.82ดี50,069.00สิ้นสุดโครงการ

โครงการวิจัยระดับดีประจำปี 2547

มีเล่มเต็มที่ คณะที่ปรึกษา

21471002การวิจัยขยายพันธุ์หน้าวัวเพื่อสนับสนุนผู้ปลูกเลี้ยงด้านปรับปรุงพันธ์พืชดิเรก ตนพยอม ยิ่งคุณ อะทะวงษา(สถานีทดลองพืชสวนห้างฉัตร)เริ่มต้น 01/01/2547, สิ้นสุด 31/12/2547694,744.00667,334.00667,334.00ยุติโครงการ0.00ยุติโครงการ

ให้ยุติโครงการโดย อธก.

22460903ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมจังหวัดเพชรบูรณ์ด้านปรับปรุงพันธ์พืชยศพร จันทชุมศวร.เพชรบูรณ์เริ่มต้น 01/10/2546, สิ้นสุด 30/09/25472,500,000.002,498,500.001,521,231.00ไม่ระบุ0.00สิ้นสุดโครงการ

ไม่พิจารณาให้ค่าตอบแทน

23471601การเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาการตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างในห้องปฏิบัติการด้านปรับปรุงพันธ์พืชศิริพันธ์ สุขมาก จินตนา ภู่มงกุฏชัยสปผ.เริ่มต้น 01/03/2547, สิ้นสุด 31/05/25494,990,900.003,804,500.003,804,500.00ดีมาก310,500.00สิ้นสุดโครงการ

โครงการวิจัยระดับดีประจำปี 2549

มีเล่มที่ ที่คณะที่ปรึกษา

24460701การพัฒนาและทดสอบเครื่องนวดข้าวเพื่อให้เหมาะสมสำหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองด้านปรับปรุงพันธ์พืชอนุสร เวชสิทธ์สวศ.เริ่มต้น 01/12/2546, สิ้นสุด 30/11/2547424,672.00416,477.20414,272.53ไม่ระบุ28,462.00สิ้นสุดโครงการ

มีเล่มที่ ที่คณะที่ปรึกษา

25462501การทดสอบส่งออกสับปะรดพันธุ์ตราดสีทองไปประเทศญี่ปุ่นในตู้ควบคุมอุณหภูมิด้านปรับปรุงพันธ์พืชจิรากร โกศัยเสวีกรมวิชาการเกษตรเริ่มต้น 01/10/2546, สิ้นสุด 30/09/25471,160,000.001,135,000.00949,299.33ดี125,000.00สิ้นสุดโครงการ

โครงการวิจัยระดับดีประจำปี 2547

มีเล่มที่ ที่คณะที่ปรึกษา

26462503การทดสอบประสิทธิภาพชุดตรวจสอบสารแอฟลาทอกซินสำเร็จรูปเพื่อขยายผลการใช้งานสู่เกษตรกร และผู้ประกอบการส่งออกด้านปรับปรุงพันธ์พืชอมรา ชินภูติสวป.เริ่มต้น 01/12/2546, สิ้นสุด 30/11/25474,156,000.004,043,560.003,944,357.86ดี306,290.00สิ้นสุดโครงการ

โครงการวิจัยระดับดีประจำปี 2547

มีเล่มที่ ที่คณะที่ปรึกษา

27462502การยืดอายุการเก็บรักษาส้มโอหลังการเก็บเกี่ยวด้วยระบบควบคุมบรรยากาศในอุณหภูมิต่ำในเชิงการค้าด้านปรับปรุงพันธ์พืชกัญจนา พุทธสมัย รัตตา สุทธยาคม รัมม์พัน โกศลานันท์ สุภาษิต เสงี่ยมพงศ์ วรเดช ทองธรรมชาติสวป.เริ่มต้น 03/11/2546, สิ้นสุด 30/09/2547425,000.00220,293.00126,329.00ไม่ระบุ27,418.00สิ้นสุดโครงการ
28471405การจัดการความเสี่ยงแมลงวันผลไม้เพื่อการส่งออกมังคุด ลำไย และหมากไปไต้หวันด้านปรับปรุงพันธ์พืชอุดร อุณหวุฒิ รัชฎา อินทรกำแหงสอพ.เริ่มต้น 01/10/2547, สิ้นสุด 30/09/2548423,540.00423,540.00420,890.35ดี32,137.00สิ้นสุดโครงการ

โครงการวิจัยระดับดีประจำปี 2548

มีเล่มที่ ที่คณะที่ปรึกษา

29472504การผลิตวัสดุกันกระแทกจากผงไม้และยางธรรมชาติด้านปรับปรุงพันธ์พืชจิรากร โกศัยเสวีกรมวิชาการเกษตรเริ่มต้น 01/04/2547, สิ้นสุด 31/12/254752,000.00520,000.0049,436.38ดี4,300.00สิ้นสุดโครงการ

โครงการวิจัยระดับดีประจำปี 2547

มีเล่มที่ ที่คณะที่ปรึกษา

30470106วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการศัตรูสับปะรดเพื่อแก้ปัญหาโรคเหี่ยวด้านปรับปรุงพันธ์พืชเกลียวพันธ์ สุวรรณรักษ์สชช.เริ่มต้น 01/07/2547, สิ้นสุด 28/02/25501,184,900.001,184,900.001,181,340.12ดีมาก121,985.00สิ้นสุดโครงการ

โครงการวิจัยระดับดีประจำปี 2549

มีเล่มที่ ที่คณะที่ปรึกษา

31471406การป้องกันกำจัดด้วงหนวดยาวเจาะลำต้นในทุเรียนด้านปรับปรุงพันธ์พืชเกรียงไกร จำเริญมาสอพ.เริ่มต้น 01/10/2547, สิ้นสุด 30/09/2548750,080.00741,763.00721,277.25ดีมาก57,795.00สิ้นสุดโครงการ

โครงการวิจัยระดับดีประจำปี 2548

มีเล่มที่ ที่คณะที่ปรึกษา

32482506การผลิตชุดตรวจสอบสารแอฟลาทอกซินสำเร็จรูปเชิงพาณิชย์ด้านปรับปรุงพันธ์พืชอมรา ชินภูติสวป.

0

เริ่มต้น 01/09/2548, สิ้นสุด 29/12/25491,500,000.001,500,000.001,491,585.36ดีมาก84,330.00สิ้นสุดโครงการ

โครงการวิจัยระดับดีประจำปี 2549

มีเล่มที่ ที่คณะที่ปรึกษา

33481602การใช้วัสดุอินทรีย์เหลือใช้ในท้องถิ่น ปุ๋ยเคมี และสารปรับปรุงดินเพื่อผลิตมะขามเปรี้ยวด้านปรับปรุงพันธ์พืชชูศักดิ์ สัจจพงษ์สปผ.เริ่มต้น 03/01/2548, สิ้นสุด 01/12/2549400,000.00400,000.00399,980.40ยุติโครงการ0.00ยุติโครงการ

เป็นการเสนอผลงานปีเดียว

มีเล่มที่ ที่คณะที่ปรึกษา

34471407การควบคุมแมลงดำหนามมะพร้าว Brontispa longissima (Coleoptera : Chrysomelidae) แบบชีววิธีด้านปรับปรุงพันธ์พืชเฉลิม สินธุเสกสอพ.

วัตถุประสงค์ระยะยาว

เริ่มต้น 01/11/2547, สิ้นสุด 30/11/25491,989,000.001,979,055.001,931,265.56ดี89,505.00สิ้นสุดโครงการ

มีเล่มที่ ที่คณะที่ปรึกษา

35471003การแก้ปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนจากผลกระทบของการใช้สารเคมีเกินความจำเป็นในการทำสวนส้มในแหล่งปลูกอำเภอฝาง แม่อาย และ ไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ด้านปรับปรุงพันธ์พืชวิทย์ นามเรืองศรีสวส.เริ่มต้น 03/05/2547, สิ้นสุด 30/09/25481,625,000.001,597,098.001,591,069.70ดี106,148.00สิ้นสุดโครงการ

มีเล่มที่ ที่คณะที่ปรึกษา

36482505ศักยภาพการเป็นแมลงศัตรูข้าวที่สำคัญและการระบาดของด้วงดำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้านปรับปรุงพันธ์พืชวันทนา ศรีรัตนศักดิ์สวป.

เพื่อให้ทราบพื้นที่การระบาดด้วงดำ สภาพนาข้าวและสภาพภูมิอากาศที่เหมาะต่อการระบาดของด้วงดำและได้ข้อมูลสำหรับเป็นแนวทางการบริหารจัดการเพื่อลดความเสียหายของผลผลิตข้าว

เริ่มต้น 01/04/2548, สิ้นสุด 31/01/2550360,000.00351,324.74351,245.74ดี25,405.74สิ้นสุดโครงการ
37480904การจัดการด้วงหนวดยาวอ้อยด้านปรับปรุงพันธ์พืชณัฐกฤต พิทักษ์สวร.เพื่อควบคุมด้วงหนวดยาวอ้อยให้อยู่ในระดับต่ำโดยการใช้เชื้อราsp. ใช้วิธีกลและการใช้สารเคมี ซึ่งทำให้การการทำลายในอ้อยตอน้อยกว่า 24% กอ และในอ้อยปลูกน้อยกว่า 10 %กอ ทำให้ผลผลิตอ้อยเพิ่มขึ้น 20 % และทำให้สภาพแวดล้อมยั่งยืนเริ่มต้น 03/01/2548, สิ้นสุด 28/02/2549891,959.00873,634.00868,967.11ไม่ระบุ41,892.00สิ้นสุดโครงการ
38480905แปลงทดสอบการปลูกปาล์มน้ำมันในเชิงการค้าในไร่เกษตรกร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้านปรับปรุงพันธ์พืชอุดม คำชาศวป. หนองคาย

1. ทดสอบเทคโนโลยีที่เหมาะสมทั้งในด้านระบบการจัดการสวนและพันธุ์ปาล์มน้ำมันในไร่เกษตรกร พื้นที่ 8 จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2. ศึกษาการเจริญเติบโต ผลผลิตและคุณภาพของปาล์มน้ำมัน โดยเฉพาะปริมาณและคุณภาพน้ำมันที่ผลิตได้ ในสภาพการปลูกปาล์มน้ำมันในไร่นาของเกษตรกร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3. เป็นแปลงสาธิตในพื้นที่ที่จะมีการขยายพื้นที่ปลูกตามแผนที่ที่เหมาะสมในการปลูกปาล์มน้ำมัน

เริ่มต้น 03/10/2548, สิ้นสุด 30/09/25522,697,600.002,217,056.002,206,721.75ดี179,856.00สิ้นสุดโครงการ
39480906การผลิตต้นกล้าปาล์มน้ำมันเพื่อรองรับการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซลจากปาล์มน้ำมันในภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้านปรับปรุงพันธ์พืชสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อุดม คำชาศวป.หนองคาย

เพื่อผลิตต้นกล้าปาล์มน้ำมันลูกผสมเทเนอร่า พันธุ์สุรษฎร์ธานี2 ที่มีคุณภาพดีและตรงตามพันธุ์อายุ 10-12 เดือนขึ้นไป จำนวนอย่างน้อย 800,000 ต้น ให้มีความพร้อมปลูกในฤดูฝนระหว่างเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2549

เริ่มต้น 03/10/2548, สิ้นสุด 29/09/2549เริ่มต้น 02/10/2549, สิ้นสุด 31/07/255224,170,000.0024,170,000.0024,015,056.70ดีมาก1,963,500.00สิ้นสุดโครงการ

โครงการวิจัยระดับดีประจำปี 2551

40481408โครงการจัดการข้าววัชพืชในนาหว่านน้ำตม (ยุติโครงการ)ด้านปรับปรุงพันธ์พืชคมสัน นครศรีสอพ.

1. ให้ได้เทคนิคการเร่งการงอกของข้าววัชพืชด้วยสารเคมี เช่น CaO(calcium peroxide) เร่งการงอกของเมล็ดข้าววัชพืชในภสภาพต่างๆ สำหรับการกำจัดและทำลายต่อไป 2. ให้ได้เทคนิคในการเตรียมแปลงเพื่อลดเมล็ดข้าววัชพืชในดินหรือประชากรของวัชพืช โดยการวิจัย 2.1 การเตรียมแปลงปกติ โดยไถดะ ไถแปร คราดและทำเทือก หลังการเก็บเกี่ยมข้าว 1,2,3 และ4 สัปดาห์ เพื่อให้เมล็ดข้าววัชพืชที่พ้นระยะการพักตัวที่อยู่บนดินและใต้ผิวดินงอกและถูกทำลายก่อนหว่านข้าวแบบหว่านนาตม 2.2 ทำการย่ำตอซัง หลังการเก็บเกี่ยวข้าว 1,2,3 และ 4 สัปดาห์ เพื่อให้เมล็ดข้าววัชพืชที่ร่วงหล่นบนดินพ้นระยะพักตัวงอก และถูกทำลายโดยการย่ำตอซังจะช่วยกำจัดข้าววัชพืชที่งอกได้ก่อนที่จะทำการหว่านข้าว 2.3 การเตรียมแปลง ไถดะ ไถแปร คราดและทำเทือก หลังการเก็บเกี่ยว เพื่อให้ข้าววัชพืชงอก แล้วปล่อยน้ำขังนาระดับ 5-10 ซม. นาน 3, 5 วัน ก่อนการหว่านข้าว เพื่อให้น้ำกำจัดวัชพืชที่งอกใหม่ 2.4 การเตรียมแปลงโดยการเว้นระยะเวลาหลังการเก็บเกี่ยวข้าว 1,2,3 และ 4 สัปดาห์ ปล่อยน้ำเข้านาแล้วระบายออก กระตุ้นการงอกของเมล็ดข้าววัชพืชที่ร่วงหล่นจากฤดูที่ผ่านมา และชักนำให้ข้าววัชพืชงอก แล้วกำจัดโดยวิธีการเตรียมดินปกติ 3. ให้ได้ชนิดของสารกำจัดวัชพืชควบคุมข้าววัชพืชอย่างน้อย 2 ชนิด 3.1 ประสิทธิภาพของสารกำจัดวัชพืชที่ใช้ในนาข้าวแบบทำลายวัชพืชก่อนหว่านข้าว 3.2 ให้ได้เทคโนโลยีแบบสำเร็จรูปหรือในรูปแบบ package เป็นตำรับ หรือำรับที่ใช้ได้ง่ายประหยัด มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการลดการทำลายของข้าววัชพืชก่อนหว่านข้าว ร่วมกับการเตรียมดินและการจัดการน้ำ

เริ่มต้น 03/10/2548, สิ้นสุด 30/09/25513,050,620.00772,595.00689,374.80ยุติโครงการ0.00ยุติโครงการ
41481702วิจัยการผลิตหัวพันธุ์มันฝรั่งในประเทศเพื่อการค้าด้านปรับปรุงพันธ์พืชสุวรรณ หาญวิริยะพันธุ์ (มอบหมาย)ศบป. เชียงใหม่

1. เพื่อผลิตหัวมันฝรั่งพันธุ์แอตแลนติกในประเทศเป็นการค้า 2. เพื่อลดความเสี่ยงจากศัตรูพืชที่สำคัญอาจติดมากับหัวพันุ์นำเข้า 3. เพื่อลดต้นทุนค่าหัวพันธุ์มันฝรั่งของเกษตรกร 4. เพื่อให้เกษตรกรมีหัวพันธุ์มันฝรั่งปลูกได้ตรงตามฤดู

เริ่มต้น 02/05/2548, สิ้นสุด 31/12/25509,560,000.008,693,500.008,315,169.10ไม่ระบุ0.00สิ้นสุดโครงการ

ไม่พิจารณาให้ค่าตอบแทน

42481005การพัฒนาระบบการจัดการการผลิตเพื่อเพิ่มคุณภาพผลผลิตลำไยด้านปรับปรุงพันธ์พืชวิทย์ นามเรืองศรีสวส.

พัฒนาระบการจัดการการผลิตเพื่อพิ่มผลผลิตลำไยคุณภาพในแปลงเกษตรกร จังหวัดลำพูน เชียงใหม่ เชียงราย และจันทบุรี

เริ่มต้น 03/10/2548, สิ้นสุด 01/03/25502,700,280.002,679,095.602,669,634.15ดี190,659.60สิ้นสุดโครงการ
43492507การศึกษาบรรจุภัณฑ์เคลือบด้วยสารซัลเฟอร์ไดออกไซไซด์เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาลำไยสดด้านปรับปรุงพันธ์พืชบุษรา จันทร์แก้วมณีสวป.1. เพื่อศึกษาบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับลำไยสดที่เคลือบด้วยสารซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 2. เพื่อศึกษาปริมาณสารซัลเฟอร์ไดออกไซด์ตกค้างที่พบในลำไยสดจากการใช้บรรจุภัณฑ์กระดาษเคลือบซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 3. เพื่อศึกษาปริมาณสารซัลเฟอร์ไดออกไซด์ตกค้างที่พบในลำไยสดในบรรจุภัณฑ์สุดท้อายชนิดต่างๆตลอดระยะเวลาการขนส่งจนถึงผู้บริโภคเริ่มต้น 03/04/2549, สิ้นสุด 30/09/2551เริ่มต้น 01/10/2551, สิ้นสุด 31/03/25511,473,360.001,383,086.001,378,110.34ปานกลาง70,416.00สิ้นสุดโครงการ
44492508การพัฒนาชุดตรวจสอบสารแอฟลาทอกซินเอ็ม 1 ในน้ำนมด้านปรับปรุงพันธ์พืชอมรา ชินภูติสวป.

1. เพื่อทำการผลิตแอนติซีรั่มต่อสารแอฟลาทอกซิน Mสำหรับนำมาใช้ในการเคลือบหลุมทดสอบสำหรับตรวจจับสารแอฟลาทอกซิน Mในน้ำนม 2. เพื่อพัฒนาวิธีการตรวจสารแอฟลาทอกซิน Mในน้ำนมโดยวิธี ELISA 3. พัฒนาวิธีการตรวจเป็นชุดตรวจสอบสำเร็จรูปสำหรับใช้ในภาคสนาม

เริ่มต้น 01/09/2549, สิ้นสุด 29/06/25501,000,000.00991,392.20982,666.68ดี65,320.20สิ้นสุดโครงการ

โครงการวิจัยระดับดีประจำปี 2550

45481007การป้องกันกำจัดโรคภายหลังการเก็บเกี่ยวและอาการเปลือกผลแห้งสีน้ำตาลของผลลิ้นจี่ด้วยเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์และการเคลือบด้วยสารไคโตซานด้านปรับปรุงพันธ์พืชสุรชาติ คูอาริยะกุลศวส. เชียงรายเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์isolate 4533 กับสารไคโตซานในการป้องกันกำจัดโรคภายหลังการเก็บเกี่ยวและอาการเปลือผลแห้งสีน้ำตาลของผลลิ้นจี่เริ่มต้น 01/11/2548, สิ้นสุด 31/10/2549168,765.00166,877.20136,569.20ปานกลาง5,977.20สิ้นสุดโครงการ
46481409ศึกษาลักษณะประจำพันธุ์และความต้านทานต่อโรคกรีนนิ่ง ทริสเตซ่า และรากเน่าโคนเน่าและแมลงเพลี้ยไก่แจ้ส้มของพันธุ์เขียวดำเนินด้านปรับปรุงพันธ์พืชไมตรี พรหมมินทร์ วุฒิศักดิ์ บุตรธนูสอพ.

เพื่อศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์ และพันธุกรรมของส้มพันธุ์เขียวดำเนิน ความทานต่อโรคกรีนนิ่ง ทริสเทซ่า และรากเน่าโคนเน่า และความสัมพันธ์ของแมลงพาหะเพลี้ยไก่แจ้ส้ม กับพันธุ์ส้มเขียวดำเนิน และการเกิดโรคกรีนนิ่ง

เริ่มต้น 01/11/2548, สิ้นสุด 01/03/25501,086,600.001,077,138.001,037,611.11ดี41,718.00สิ้นสุดโครงการ
47481410การนำร่องการส่งออกส้มโอปลอดโรคแคงเคอร์ไปยังประเทศเนเธอร์แลนด์ด้านปรับปรุงพันธ์พืชจุมพล สาระนาคสอพ.

เอหารูปแบบการตรวจรับรองสวนส้มโอและผลิตปลอดโรคแคงเคอร์เพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบการนำเข้าพืชตระกูลส้มของสหภาพยุโรป

เริ่มต้น 01/11/2548, สิ้นสุด 30/03/25502,217,340.002,182,868.752,140,288.53ดีมาก210,503.75สิ้นสุดโครงการ

โครงการวิจัยระดับดีประจำปี 2549

48481411การพัฒนาโรงงานต้นแบบและเทคโนโลยีการผลิตชีวภัณฑ์ไส้เดือนฝอยกำจัดแมลงในเชิงพาณิชย์ด้านปรับปรุงพันธ์พืชนุชนารถ ตั้งจิตสมคิดสอพ.1. เพื่อวิจัยและพัฒนากระบวนการเพาะเลี้ยงไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทย (spp. Thai isolate) ให้เป็นเทคโนโลยีการผลิตในเชิงพาณิชย์ ที่มีกำลังการผลิตอย่างน้อย 60,000 ล้านตัวหรือ 12,000 ซองต่อเดือน (1 ซอง บรรจุ 5 ล้านตัว) และมีรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่เก็บรักษานานอย่างน้อย 60 - 90 วัน ในสภาพอุณฆภูมิตั้งแต่ 20-35 ซ 2. เพื่อพัฒนาเป็นโรงงานผลิตชีวภัณฑ์ไส้เดือนฝอยขนาดย่อมระดับ SMEs ที่มีพื้นที่การผลิต 100-120 ตร.ม. แสดงงบลงทุน วัสดุ-อุปกรณ์ ต้นทุนการผลิต แรงงาน กำลังการผลิตและผลตอบแทนที่ได้รับต่อเดือน เป็นต้นแบบโรงงานสำเร็จรูปที่ใช้งานได้อย่างทีประสิทธิภาพ 3. เพื่อถ่ายทอดสู่เอกชนรับไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์จำหน่ายเป็นการค้า อย่างน้อย 1 รายเริ่มต้น 01/11/2548, สิ้นสุด 31/10/2549เริ่มต้น 01/11/2549, สิ้นสุด 30/04/2550920,236.00915,198.00913,749.50ดีมาก40,198.00สิ้นสุดโครงการขยายระยะเวลา 3 ครั้ง 1. ม.ค.50 2 เม.ย.50 3. ก.ค.50
49481006การวิจัยและพัฒนาการใช้สารชีวภาพเพื่อแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของแมลงดำหนามทำลายมะพร้าวและปาล์มน้ำมันด้านปรับปรุงพันธ์พืชสุชาติ วิจิตรานนท์สวส.เพื่อการฟื้นฟูกระบวนการผลิตมะพร้าว ตามหลักการบริหารหารจัดการแมลงดำหนามมะพร้าว โดยวิธีผสมผสาน เน้นการป้องกันกำจัดแบบชีววิธี การกำจัดโดย Bt., Beavaria หรือsp. การศึกษาสารล่อเพศแมลง (insect Pheromone) เพื่อใฟ้ลดการใช้สารเคมีสังเคราะห์และเพิ่มศัตรูธรรมชาติในสวนเพื่อควบคุมกันเองตามธรรมชาติ และวิธอื่นๆ ที่ไม่ใช้สารฆ่าแมลงสังเคราะห์ ได้แก่ 1. ทดสอบประสิทธิภาพ Bt., Beavaria และsp. ในการป้องกันกำจัดแมลงดำหนาม (J.elek and N.Beverridge. 1999, Dancer, D.N. and S.Varlez. 1992 และ N.Beverridge and J.elek, 1999) 2. ทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องมือพ่นสารแรงดันสูงกับสารชีวภัณฑ์ และสารอื่นๆ 3. ทดสอบประสิทธิภาพในการดึงดูดแมลงดำหนามโดยใช้แสงไฟสีต่างๆ 4. การศึกษาล่อเพศแมลงเพื่อใช้ในการดึงดูดแมลงดำหนามจากแมลงที่มีชีวิตและสารล่อเพศสังเคราะห์ของกลุ่มด้วงต่างๆ (Golub, M.A. and I. Weatherston 1984)เริ่มต้น 01/08/2548, สิ้นสุด 31/03/2549เริ่มต้น 01/03/2549, สิ้นสุด 29/09/2549971,080.00945,708.00911,261.30ปานกลาง59,540.00สิ้นสุดโครงการ
504900102โครงการประเมินคุณค่าทางโภชนาการในข้าวต่างสีด้านปรับปรุงพันธ์พืชอาทิตย์ กุคำอูศวข. พิษณุโลก

เพื่อประเมินคุณค่าทางโภชนาการในข้าวต่างสี สำหรับเป็นข้อมูลพิจารณาคัดเลือกเพื่อพัฒนาเป็นพันธุ์ต่อไป

เริ่มต้น 01/03/2549, สิ้นสุด 29/12/2549เริ่มต้น 01/01/2550, สิ้นสุด 30/04/2550623,010.00599,113.92577,631.52ดี67,559.92สิ้นสุดโครงการ
51491412การผลิต GLIFT kits เพื่อวินิจฉัยโรคไวรัสและแบคทีเรียของพืชเศรษฐกิจเชิงพาณิชย์ด้านปรับปรุงพันธ์พืชสุรภี กีรติยะอังกูรสอพ.

1. เพื่อพัฒนาปรับใช้วิธีการ GLFT ในการผลิตชุดตรวจสอบเชื้อไวรัส 12 ชนิด และแบคทีเรีย 1 ชนิด ของพืช 7 ชนิด 2. เพื่อนำมาใช้สบับสนุนการวิจัยในโครงการเร่งด่วนของพืชเศรษฐกิจ ได้แก่ มันฝรั่ง กระเจี๊ยบเขียว สับปะรด ถั่วเหลือง พืชตระกูลแตงและหัวพันธุ์ไม้ดอกนำเข้า 3. เพื่อให้มีชุดตรวจสอบของไวรัสและแบคทีเรีย ทั้ง 13 ชนิด ที่สามารถให้เป็นบริการทางวิชาการของสำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืชที่รับผิดชอบอยู่ รวมทั้งผลิตเป็นเชิงพาณิชย์ จำหน่ายให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเอกชน เป็นมูลค่าเงินที่จะกลับคืนมายังกองทุนได้บางส่วนสำหรับชุดตรวจสอบกล้วยไม้ มันฝรั่ง และเมล็ดพันธุ์พืชผักส่งออก (เชื้อCMV) ในปริมาณ 5,000 ตลับ ในรูป GLIFT KIt 4. เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตชุดตรวจสอบให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชนเพื่อนำไปผลิตเป็นเชิงพาณิชย์และใช้เอง

เริ่มต้น 01/03/2549, สิ้นสุด 28/09/2550696,500.00696,500.00674,909.66ดีมาก42,250.00สิ้นสุดโครงการ

โครงการวิจัยระดับดีประจำปี 2550

52491413การตรวจหา PVY strains และการประเมินความเสียหายของผลผลิตมันฝรั่งจากเชื้อ PVY ในประเทศไทยด้านปรับปรุงพันธ์พืชสุรภี กีรติยะอังกูรสอพ.

1. เพื่อทราบและรวบรวมข้อมูลสายพันธุ์ของเชื้อ PVY ในประเทศ 2. เพื่อประเมินความเสียหายของผลผลิตมันฝรั่งจากการเข้าทำลายของเชื้อ PVY ในสภาพแปลงปลูกในประเทศไทย

เริ่มต้น 02/10/2549, สิ้นสุด 30/04/25511,235,900.001,188,783.571,072,361.22ดีมาก53,783.57สิ้นสุดโครงการ

โครงการวิจัยระดับดีประจำปี 2551

53491414สถานการณ์โณค Powdery Scab ในแปลงปลูกมันฝรั่งเพื่อกำหนดเงื่อนไขนำเข้าด้านปรับปรุงพันธ์พืชจุมพล สาระนาคสอพ.ติดตามการเกิดโรคและการระบาดของโรคในแปลงปลูกที่มีการนำเข้าหัวพันธุ์ตามที่กำหนดเงื่อนไขเริ่มต้น 01/03/2549, สิ้นสุด 28/02/2550636,310.00445,157.00421,975.14พอใช้45,157.00สิ้นสุดโครงการ
54492509ศึกษาการแพร่กระจายปริมาณและการป้องกันกำจัดด้วงพบใหม่ทำลายข้าวในโรงเก็บด้านปรับปรุงพันธ์พืชพรทิพย์ วิสารทานนท์สวป.

1. เพื่อทราบการแพร่กระจายตัวของด้วงชนิดใหม่ 2. เพื่อหามาตรการการจัดการข้าวหลังการเก็บเกี่ยวให้ปลอดภัยจากการเข้าทำลายของด้วงชนิดใหม่ และแมลงชนิดอื่นๆ และปลอดจากสารเคมี

เริ่มต้น 03/04/2549, สิ้นสุด 29/06/2550436,640.00432,890.00431,356.50ดี33,750.00สิ้นสุดโครงการ

โครงการวิจัยระดับดีประจำปี 2550

55492001การวิจัยและพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาการผลิตข้าวเฉพาะพื้นที่ด้านปรับปรุงพันธ์พืชสุกิจ รัตนศรีวงษ์ศบป.ร้อยเอ็ด1. เพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้และขยายโอกาสในการผลิตพืชระดับฟาร์ม 2. เพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และขยายโอกาสในการผลิตข้าวของเกษตรกรเริ่มต้น 03/07/2549, สิ้นสุด 31/12/2551645,000.00632,810.00632,810.00ปานกลาง48,760.00สิ้นสุดโครงการ
56490702การศึกษาระบบการให้น้ำที่เหมาะสมสำหรับสวนปาล์มน้ำมันในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้านปรับปรุงพันธ์พืชวันชัย คุปวานิชพงษ์สวศ.

เพื่อให้ได้รูปแบบที่เหมาะสมสำหรับการให้น้ำปาล์มน้ำมันในระยะการเพาะชำต้นกล้าและในระยะการปลูกในแปลง สำหรับเป็นแนวทางในการจัดการน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมันในเขตพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งในเขตพื้นที่ฝนชุกและเขตฝนน้อย

เริ่มต้น 01/07/2551, สิ้นสุด 30/06/2551เริ่มต้น 01/09/2551, สิ้นสุด 31/12/25511,973,200.001,909,510.001,909,312.36พอใช้148,610.00สิ้นสุดโครงการ
57491415ศึกษาประสิทธิภาพของ ULEM เพื่อการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูกล้วยไม้บางชนิดด้านปรับปรุงพันธ์พืชดำรง เวชกิจสอพ.

1. เพื่อศึกษาข้อมูลเบื้องต้นทางด้านกายภาพ (physical measurement) ของ ULEM 2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของการใช้ ULEM ในการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชบางชนิดด้วยสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสารสกัดจากธรรมชาติ

เริ่มต้น 03/07/2549, สิ้นสุด 30/06/2551เริ่มต้น 01/07/2551, สิ้นสุด 30/09/2551341,000.00329,149.75324,318.65ดี36,249.75สิ้นสุดโครงการ
58490703การพัฒนาเครื่องอบแห้งลำไยทั้งเปลือกระดับเกษตรกรด้านปรับปรุงพันธ์พืชสนอง อมฤกษ์ศปว.เชียงใหม่

1. เพื่อออกแบบและพัฒนาเครื่องอบแห้งลำไยแบบกระบะขนาด 2 ตัน สามารถสลับทิศทางลมได้ โดยใช้ความร้อนจากหม้อน้ำในการอบแห้งลำไยทั้งเปลือก 2. เพื่อออกแบบห้องลมร้อน โดยติดตั้งเข้ากับเตาอบลำไยแบบกระบะ 3. เพื่อนำวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในการอบแห้ง 4. เพื่อลดต้นทุนการผลิต ลดการเน่าเสียของผลผลิต ได้ลำไยอบแห้งที่มีคุณภาพ 5. เพื่อเปรียบเทียบและประเมินผลทางด้านคุณภาพ และต้นทุนการผลิตของเครื่องดังกล่าวโดยใช้วิธีของเกษตรกรเป็นตัวเปรียบเทียบ 6. เพื่อศึกษาวิธีการบรรจุ (packaging) วิธีการเก็บรักษา และอายุการเก็บรักษาที่เหมาะสมสำหรับลำไยอบแห้งทั้งระบบ

เริ่มต้น 03/07/2549, สิ้นสุด 30/11/2550520,400.00520,400.00519,927.87ดีมาก28,010.00สิ้นสุดโครงการ

โครงการวิจัยระดับดีประจำปี 2550

59490907การผลิตเมล็ดพันธุ์และต้นกล้าปาล์มน้ำมันเพื่อสนับสนุนโครงการปลูกปาล์มน้ำมันเพื่อทดแทนพลังงานด้านปรับปรุงพันธ์พืชวราวุธ ชูธรรมธัชศวป.สุราษฎร์ธานี

1. เร่งรัดการวิจัยเทคโนโลยีผลิดเมล็ดพันธุ์และต้นกล้าปาล์มน้ำมันเพื่อการควบคุมคุณภาพแบบครบวงจร เพื่อให้ได้เมล็ดพันธุ์และต้นกล้าปาล์มน้ำมันทีทมีคุณภาพและตรงตามพันธุ์เหมาะสมกับสภาพแวกล้อมของไท เพื่อให้ได้ระบบการผลิตที่ได้มาตรฐาน ซึ่งเป็นการขยายผลงานวิจัยการปรัลปรุงพันธุ์ปาล์มน้ำมันมาเผยแพร่สู่เกษ๖รกรได้รวดเร็วยิ่งขึ้น และสามารถแก้ปัญหาการขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ให้สอดคล้องต่อความต้องการของเกษตรกร 2. ขยายผลงานวิจัยสู่เกษตรกรโดยการผลิตเมล็ดพันธุ์ (Germinated seeds) จำนวน 2,000,000 เมล็ด และต้นกล้าปาล์มน้ำมันอายุ 3-5 เดือน จำนวน 1,000,000 ต้น

เริ่มต้น 03/07/2549, สิ้นสุด 30/06/255240,000,000.008,340,152.358,210,510.65ดีมาก221,152.35สิ้นสุดโครงการ
60501416วิจัยพัฒนาวิธีกำจัดแมลงด้วยความร้อนสำหรับกำจัดแมลงวันผลไม้ในผลพริกหวานเพื่อส่งออกไปประเทศญี่ปุ่นด้านปรับปรุงพันธ์พืชอุดร อุณหวุฒิสอพ.

0

0

เริ่มต้น 02/04/2550, สิ้นสุด 30/09/25532,680,840.001,427,736.001,427,596.14ดี159,336.00สิ้นสุดโครงการ
61501417การจัดการโรคจุดดำของส้มโอพันธุ์ทองดีเพื่อการส่งออกด้านปรับปรุงพันธ์พืชศรีสุรางค์ ลิขิตเอกราชสอพ.

0

0

เริ่มต้น 01/08/2550, สิ้นสุด 31/07/2551820,700.00814,624.00809,188.15ดี54,679.00สิ้นสุดโครงการ
62500908ควบคุมโรคใบไหม้แผลใหญ่ในข้าวโพดหวานโดยการใช้สารป้องกันกำจัดโรคด้านปรับปรุงพันธ์พืชวิไลวรรณ พรหมคำศวร.ชัยนาท

0

0

เริ่มต้น 02/07/2550, สิ้นสุด 30/09/2551เริ่มต้น 01/10/2551, สิ้นสุด 31/12/2551765,800.00760,083.00759,288.49ดีมาก43,233.00สิ้นสุดโครงการ
63501418การติดตามเฝ้าระวังการระบาดและการจัดการจอกหูหนูยักษ์ (D.S. Mitchell) ศัตรูพืชกักกันของประเทศไทยด้านปรับปรุงพันธ์พืชจันทร์เพ็ญ ประคองวงศ์สอพ.

0

0

เริ่มต้น 01/09/2550, สิ้นสุด 31/10/2551370,180.00360,762.14360,762.14ดี31,041.14สิ้นสุดโครงการ
64501419การพัฒนาเครื่องมือและเทคนิคการแยกไส้เดือนฝอยศัตรูพืชที่ติดมากับพืชนำเข้าและส่งออกด้านปรับปรุงพันธ์พืชนุชนารถ ตั้งจิตสมคิดสอพ.

0

0

เริ่มต้น 01/06/2550, สิ้นสุด 30/09/2552เริ่มต้น 01/06/2550, สิ้นสุด 30/05/2551เริ่มต้น 02/06/2551, สิ้นสุด 30/09/2552390,060.00388,631.00384,854.65ดีมาก37,631.00สิ้นสุดโครงการ

โครงการวิจัยระดับดีประจำปี 2551

65502510การแก้ปัญหาการปนเปื้อนของสารแอฟลาทอกซินในเมล็ดแมงลักส่งออกไปประเทศญี่ปุ่นด้านปรับปรุงพันธ์พืชอมรา ชินภูติสวป.

0

0

เริ่มต้น 01/08/2550, สิ้นสุด 28/11/2551794,400.00794,400.00774,956.79ดีมาก38,030.00สิ้นสุดโครงการ

โครงการวิจัยระดับดีประจำปี 2551

66500107การทดสอบปลูกปาล์มน้ำมันลูกผสม สุราษฎร์ธานี 2 ให้เกษตรกรปลูกภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้านปรับปรุงพันธ์พืชสมเจตน์ ประทุมมินทร์สชช.

0

0

เริ่มต้น 01/10/2550, สิ้นสุด 30/09/2552เริ่มต้น 01/10/2552, สิ้นสุด 31/12/25562,391,240.002,355,420.001,849,926.60พอใช้83,580.00สิ้นสุดโครงการ

ขอขยายระยะเวลา ม.ค.54- ธ.ค.56 เสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณา

กษ0901.8 ลว.12 พ.ย.55 สำนักที่ปรึกษา

67502101การทดสอบระบบการผลิตพืชผักให้ปลอดภัยจากเชื้อจุลินทรีย์เพื่อการส่งออกด้านปรับปรุงพันธ์พืชอรัญญา ภู่วิไลสวพ.5

0

0

เริ่มต้น 01/10/2550, สิ้นสุด 30/09/2552828,710.00799,068.75783,860.60ดี50,775.75สิ้นสุดโครงการ
68501008การจัดการสวนกาแฟที่มีอายุมากเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกาแฟโรบัสต้าด้านปรับปรุงพันธ์พืชสุรีรัตน์ ปัญญาโตนะศวส.ชุมพร

0

0

เริ่มต้น 01/10/2550, สิ้นสุด 30/09/2552เริ่มต้น 01/10/2552, สิ้นสุด 31/03/2553เริ่มต้น 01/04/2553, สิ้นสุด 30/06/2553489,000.00489,001.00488,689.00ดีมาก17,720.00สิ้นสุดโครงการ

โครงการวิจัยระดับดีประจำปี 2552 (ขอขยายเวลาครั้งที่ พร้อมขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม 162,500 บาท)

69501420เทคโนโลยีการจัดการควบคุมหนอนใยผักและหนอนกระทู้หอมในพืชตระกูลกะหล่ำด้านปรับปรุงพันธ์พืชพรรณเพ็ญ ชโยภาสสอพ.

0

0

เริ่มต้น 03/12/2550, สิ้นสุด 29/05/2552เริ่มต้น 01/06/2552, สิ้นสุด 26/02/25531,268,780.001,261,073.001,221,067.93ดี69,360.00สิ้นสุดโครงการ

โครงการวิจัยระดับดีประจำปี 2552

70512002ทดสอบเทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืชเพื่อแก้ปัญหาโรครากปมพริกที่เกิดจากไส้เดือนฝอยในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้านปรับปรุงพันธ์พืชสรศักดิ์ มณีขาวสวพ.4

0

0

เริ่มต้น 03/03/2551, สิ้นสุด 30/09/2552เริ่มต้น 01/10/2552, สิ้นสุด 31/03/25531,289,520.001,289,520.001,288,833.74ดีมาก103,005.00สิ้นสุดโครงการ

โครงการวิจัยระดับดีประจำปี 2552

71510704เครื่องจักรกลเกษตรในการผลิตเมล็ด มะคาเดเมียระดับอุตสาหกรรมด้านปรับปรุงพันธ์พืชสนอง อมฤกษ์ศปว. สวพ.1

0

0

เริ่มต้น 02/06/2551, สิ้นสุด 31/03/2553735,680.00735,680.00735,680.00ดี57,352.00สิ้นสุดโครงการ

โครงการวิจัยระดับดีประจำปี 2553

72511421การขยายผลระบบการตรวจรับรองการผลิตส้มโอเพื่อการส่งออกไปสหภาพยุโรปด้านปรับปรุงพันธ์พืชอรพรรณ วิเศษสังข์.สอพ

0

0

เริ่มต้น 02/06/2551, สิ้นสุด 31/12/25522,500,000.002,452,793.522,249,196.89ดี237,293.52สิ้นสุดโครงการ
73521422โครงการเทคโนโลยีการจัดการหนอนหัวดำมะพร้าวWalker (Lepidoptera : Oecophoridae)ด้านปรับปรุงพันธ์พืชพัชรีวรรณ จงจิตเมตต์สอพ.อัมพร วิโนทัย

0

0

เริ่มต้น 01/04/2552, สิ้นสุด 31/03/2554เริ่มต้น 01/04/2554, สิ้นสุด 30/12/25541,668,000.001,503,095.001,392,601.15ปานกลาง75,680.00สิ้นสุดโครงการ

1. อยู่ระหว่างการจัดทำรายงานผลงานวิจัยเรื่องเต็ม (ทวงแล้ว 3 ครั้ง) 2. ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ (กษ0910.3/75 ลว.มีค.61)

กษ.0910.3/75 ลว 31มี.ค.61 ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อเข้าร่วมโครงการ(รออนุมัติ)

74530705การออกแบบและพัฒนาเครื่องกะเทาะและเครื่องคัดขนาดมะคาเดเมียแบบใช้แรงคนด้านปรับปรุงพันธ์พืชสนอง อมฤกษ์ศวศ.เชียงใหม่

0

0

เริ่มต้น 01/02/2553, สิ้นสุด 31/01/2554291,900.00291,900.00291,899.01ดีมาก22,585.00สิ้นสุดโครงการ

โครงการวิจัยระดับดีประจำปี 2553

กษ0901.8 ลว.12 พ.ย.55 สำนักที่ปรึกษา

75532511การพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์เชื้อ E. coli โดยใช้ NIR Spectroscopy ในพืชผักส่งออกด้านปรับปรุงพันธ์พืชจารุวรรณ บางแวกสวป.

1. เพื่อนำเอาเทคนิค NIR Spectroscopy ไปใช้ในการตรวจประเมินเชื้อ E. coli และในโรงงานคัดบรรจุผักส่งออก 2. เพื่อเป็นข้อมูลในการนำเทคนิค NIR Spectroscopy ไปใช้ในการตรวจประเมินคุณภาพอื่นๆ ที่มีปริมาณน้อยต่อไป

เริ่มต้น 01/06/2553, สิ้นสุด 30/11/2554897,200.00828,220.00800,579.26พอใช้0.00สิ้นสุดโครงการ

ไม่อนุมัติค่าตอบแทน กษ0901.8 ลว.12 พ.ย.55 สำนักที่ปรึกษา

76530706เครื่องวัดความชื้นเนื้อลำไยอบแห้งด้านปรับปรุงพันธ์พืชชูศักดิ์ ชวประดิษฐ์สวศ.

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบและควบคุมภาพลำไยเนื้ออบแห้ง และการเพิ่มประสิทธิภาพในการอบแห้ง วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยแบ่งออกได้เป็น 1. การศึกษา ทดสอบและพัฒนาเครื่องวัดความชื้นลำไยเนื้ออบแห้ง 2. การทดสอบและพัฒนาวิธีการใช้เครื่องวัดความชื้นลำไยอบแห้ง

เริ่มต้น 01/02/2553, สิ้นสุด 31/01/2554508,200.00500,982.00500,893.87ปานกลาง28,872.00สิ้นสุดโครงการ

มีบทคัดย่อ

77530909โครงการวิจัยและผลิตเมล็ดพันธุ์และต้นกล้าปาล์มน้ำมันเพื่อสนับสนุนโครงการปลูกปาล์มน้ำมันเพื่อทดแทนพลังงานด้านปรับปรุงพันธ์พืชวิรัตน์ ธรรมบำรุงศวป. สุราษฎร์ธานี

1. พัฒนาและขยายผลงานวิจัยสู่เกษตรกรโดยการผลิตเมล็ดงอก (Germinated seeds) จำนวน 2,000,000 เมล็ด และต้นกล้าปาล์มน้ำมันอายุ 3-5 เดือน จำนวน 1,000,000 ต้น สู่เกา๖รกรและแปลงเพาะกล้าปาล์มน้ำมัน 2. เพื่อให้ได้เมล็ดพันธุ์และต้นกล้าปาล์มน้ำมันที่ม่คุณภาพและตรงตามพันธุ์เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของไทย สนับสนุนโครงการส่งเสริมการปลูกปาล์มน้ำมันเพื่อทดแทนพลังงาน และเป็นการขยายผลงานการวิจัยปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ำมันมาเผยแพร่สู่เกษตรกร ช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ให้สอดคล้องต่อความต้องการของเกษตรกร และช่วยลดการนำเข้าเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมัน

เริ่มต้น 01/03/2553, สิ้นสุด 28/02/2555เริ่มต้น 01/03/2555, สิ้นสุด 30/03/255532,200,000.0022,763,762.5822,335,421.32ปานกลาง898,112.58สิ้นสุดโครงการ
78532201โครงการพัฒนาการการผลิตหน่อพันธุ์สับปะรดพันธุ์เพชรบุรีด้านปรับปรุงพันธ์พืชดนัย นาคประเสริฐศวพ. เพชรบุรี

ผลิตหน่อพันธุ์สับปะรดพันธุ์เพชรบุรีให้ได้จำนวนมาก ในระยะเวลาอันสั้น 1. ลดระยะเวลาที่ใช้ในการผลิตหน่อพันธุ์สับปะรด 2. เพิ่มปริมาณการผลิตหน่อพันธุ์ต่อ 1 ชนิดของส่วนที่ใช้ขยายพันธุ์ 3. ลดปริมาณหน่อพันธุ์ดีที่ใช้ทำต้นแม่พันธุ์ในการเพิ่มปริมาณหน่อพันธุ์ 4. เพิ่มปริมาณการผลิตหน่อพันธุ์ต่อหน่วยพื้นที่ 5. ลดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาแปลงขยายพันธุ์ และลดการใช้สารกำจัดวัชพืช 6. ทราบต้นทุนในการผลิตหน่อพันธุ์ของแต่ละวิธี

เริ่มต้น 01/04/2553, สิ้นสุด 30/03/25551,500,000.001,264,850.001,264,752.20ดี0.00สิ้นสุดโครงการ

- ส่งผลงานวิจัยเรื่องเต็มแล้ว - รอการตรวจสอบผลการใช้จ่ายเงิน -ค่าตอบแทน ที่ปรึกษาพิจารณา 96,416 บาท แต่ไม่ได้รับเนื่องจากรอผลการตรวจสอบทางการเงิน

กษ0901.8 ลว.12 พ.ย.55 สำนักที่ปรึกษา

79542512โครงการวิจัยการตรวจสอบความสุกแก่ทุเรียนพันธุ์หมอนทองโดยใช้เทคนิค Near Infrared Spectroscopyด้านปรับปรุงพันธ์พืชจารุวรรณ บางแวกสวป.

1. เพื่อหาวิธีการในการตรวจประเมินความสุกแก่ของผลทุเรียนก่อนส่งออกที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพถูกต้องแม่นยำ และไม่ทำลายตัวอย่าง 2. เพื่อขยายผลและเผยแพร่ความรู้แก่เกษตรกร ผู้ประกอบการส่งออก

เริ่มต้น 01/04/2554, สิ้นสุด 30/09/2554เริ่มต้น 01/09/2554, สิ้นสุด 31/07/2555264,000.00243,500.00243,500.00พอใช้0.00สิ้นสุดโครงการ

ไม่พิจารณาให้ค่าตอบแทน

80542513โครงการผลิตชุดตรวจสอบสารแอฟลาทอกซินเอ็ม1 แบบ DC-ELISA และแบบ Lateral Flow เพื่อการขยายผลเชิงพาณิชย์ด้านปรับปรุงพันธ์พืชอมรา ชินภูติสวป.

0

0

เริ่มต้น 02/05/2554, สิ้นสุด 30/11/25551,019,920.001,014,139.001,007,890.90ดีมาก51,987.00สิ้นสุดโครงการ

ส่งผลงานวิจัยเรื่องเต็มแล้วอยู่ระหว่างการแก้ไขของผู้ทรงคุณวุฒิ

81541009โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขยายพันธุ์กล้วยไม้โดยใช้ระบบ Temporary Immersion System และสภาวะอาการดัดแปลง (Modified Atmosphere)ด้านปรับปรุงพันธ์พืชยุพิน กสินเกษมพงษ์สวส.นางจงวัฒนา พุ่มหิรัญ (เกษียณอายุราชการ)

0

0

เริ่มต้น 02/05/2554, สิ้นสุด 30/04/2556เริ่มต้น 01/05/2556, สิ้นสุด 30/11/25592,400,425.002,383,118.732,153,384.04ดี155,758.73สิ้นสุดโครงการ

มีเล่มเต็มที่ กตป.

ขอขยายเวลาครั้งที่  5 กษ.0910.3/1031 ลว. 11พ.ค. 59

ขอขยายเวลาครั้งที่  4 กษ.0910.3/2292 ลว. 10พ.ย. 58
- ขอขยายเวลาครั้งที่ 2 กษ. 0910.3/958 ลว. 11 พ.ค. 58
- ขอขยายเวลา ที่กษ0905/1063 ลว.23 ก.ย.56 (กรว.)
- อ้างอิงเปลี่ยนหัวหน้าโครงจากรายงานการประชุมฯ 
ครั้งที่ 1 /2557 ที่ กษ 0905/ว52 ลว.17 กพ.57 ตามวาระที่ 3.6
ส่งเล่มเต็ม กษ0901.8/137 ลว 6 ก.ย.61 

82541423โครงการวิจัยพัฒนากลยุทธ์การจัดการแก้ปัญหาความต้านทานต่อสารฆ่าแมลงในหนอนใยผัก Plutella xyostella Linnaeusด้านปรับปรุงพันธ์พืชสุภราดา สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุงสอพ.น.ส.วรรณรัตน์ ชุติบุตร สวป.

0

0

เริ่มต้น 01/05/2554, สิ้นสุด 30/04/2556เริ่มต้น 01/10/2556, สิ้นสุด 31/03/25571,102,000.001,095,926.00996,152.16ดี54,666.00สิ้นสุดโครงการ

ส่งผลงานวิจัยเรื่องเต็มแล้ว

- ขอขยายเวลา ที่กษ 0914.07/150 ลว. 25 ก.ย.56 (สอพ.)
 - อ้างอิงเปลี่ยนหัวหน้าโครงจากรายงานการประชุมฯ 
ครั้งที่ 1 /2557 ที่ กษ 0905/ว52 ลว.17 กพ.57 ตามวาระที่ 3.7
 - กษ. 0901.8/ว.42

83542514โครงการวิจัยศึกษาเทคโนโลยีการผลิตไคโตซานอย่างง่ายและประหยัด (อธก.อนุมัติขยายเวลา 1 ปี ตั้งแต่ 1พ.ค.57-30เม.ย.58 งบประมาณเท่าเดิม ที่ กษ0916/350 ลว.27 มี.ค.57 สปผ.)ด้านปรับปรุงพันธ์พืชพรรณีกา อัตตนนท์สปผ.น.ส.วรรณรัตน์ ชุติบุตร (สวป.)

1.เพื่อศึกษาวิธีการตรวจสอบคุณสมบัติของไคโตซาน 2.เพื่อเทคโนโลยีการผลิตไคโตซานอย่างง่ายและรวดเร็ว 3.เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของไคโตซานที่มีต่อการควบคุมโรคและแมลง 4.เพื่อศึกษาแผนการใช้ที่เหมาะสมสำหรับการใช้ไคโตซานที่ผลิตขึ้นเองกับพืชเศรษฐกิจแต่ละชนิด 5.เพื่อศึกษาผลของไคโตซานที่มีต่อการยืดอายุการเก็บรักษาผักส่งออก

เริ่มต้น 01/05/2554, สิ้นสุด 30/04/2556เริ่มต้น 01/05/2556, สิ้นสุด 30/04/2557เริ่มต้น 01/05/2557, สิ้นสุด 30/04/25583,930,600.003,810,600.003,644,231.58ดีมาก349,250.00สิ้นสุดโครงการ

ติดตามและประเมินผลครั้งที่ 7 วันที่ 28 ต.ค.56 ส่งผลงานวิจัยเรื่องเต็มแล้ว

 - อ้างอิงเปลี่ยนหัวหน้าโครงจากรายงานการประชุมฯ 
ครั้งที่ 1 /2557 ที่ กษ 0905/ว52 ลว.17 กพ.57 ตามวาระที่ 3.2
 - อนุมัติขยายเวลาเมื่อวันที่ 21 มี.ค.56

84541011โครงการวิจัยการพัฒนาการผลิตหน่อพันธุ์ปลอดโรคเหี่ยวจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและการสร้างแปลงต้นแบบการผลิตสับปะรดปลอดโรคเหี่ยวแบบบูรณาการด้านปรับปรุงพันธ์พืชทวีศักดิ์ แสงอุดมสวส.

0

0

เริ่มต้น 01/10/2554, สิ้นสุด 30/09/2557เริ่มต้น 01/10/2557, สิ้นสุด 31/03/2558เริ่มต้น 01/04/2558, สิ้นสุด 31/03/25594,843,200.004,734,821.834,689,190.44ปานกลาง180,621.83สิ้นสุดโครงการ

ติดตามและประเมินผลครั้งที่ 6 วันที่ 29 ต.ค.56 อนุมัติปรับแผนการผลิตสับปะรดปลอดโรคเหี่ยวที่เหลืออีก 100,000ต้น โดยผลิตจากโรงเรือนเพาะชำ

 - ขอขยาย ที่ กษ 0910.3/2603 ลว. 18 ต.ค.2556
กลุ่มวิชาการ สวส. 02-5790583
 - ขอขยาย ที่ กษ. 0910.3/546 ลว.6 มี.ค. 2558
 - ส่งเล่มเต็มแล้ว กษ.0910.8/จ.29 ลว 10 มี.ค.60

85541010โครงการวิจัยเทคโนโลยีการผลิตหอมแดงเพื่อลดต้นทุนการผลิตในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษด้านปรับปรุงพันธ์พืชอรรถพล รุกขพันธ์ศวส.ศรีสะเกษนางจิรภา ออสติน ศวส.ศก.

0

0

เริ่มต้น 01/09/2554, สิ้นสุด 31/08/2556570,150.00557,666.00465,263.62ปานกลาง49,938.00สิ้นสุดโครงการ

อยู่ระหว่างจัดทำผลงานวิจัยเรื่องเต็ม

- อ้างอิงเปลี่ยนหัวหน้าโครงจากรายงานการประชุมฯ 
ครั้งที่ 1 /2557 ที่ กษ 0905/ว52 ลว.17 กพ.57 ตามวาระที่ 3.4 (นางจิรภา ออสติน จะป็นผู้สรุปและรายงานผล)
ส่งเล่มเต็มแล้ว กษ0901.8/ว.41 ลว21/03/60

86541424โครงการวิจัยการใช้สารชักนำให้เป็นหมันสำหรับควบคุมแมลงวันผลไม้ (Bactrocera dorsalis (Hendel)ด้านปรับปรุงพันธ์พืชเกรียงไกร จำเริญมาสอพ.

0

0

เริ่มต้น 01/10/2554, สิ้นสุด 30/09/2555792,700.00560,543.00552,604.99ปานกลาง37,848.00สิ้นสุดโครงการ

คะแนน 71%

87552003โครงการวิจัยและผลิตเมล็ดพันธุ์และต้นกล้าปาล์มน้ำมันเพื่อสนับสนุนโครงการปลูกปาล์มน้ำมันเพื่อทดแทนพลังงานด้านปรับปรุงพันธ์พืชอุดม คำชาศวพ.หนองคาย

0

0

เริ่มต้น 01/05/2555, สิ้นสุด 30/09/2556เริ่มต้น 01/10/2556, สิ้นสุด 01/06/255730,380,000.0030,143,330.0030,135,569.94พอใช้552,230.00สิ้นสุดโครงการ

อยู่ระหว่างจัดทำผลงานวิจัยเรื่องเต็ม (ทวงแล้ว 2 ครั้ง)

 - ขอขยายเมื่อวันที่ 17 ส.ค.56 
อ้างอิงขอขยายระยะเวลาจากรายงานการประชุมฯ 
ครั้งที่ 1 /2557 ที่ กษ 0905/ว52 ลว.17 กพ.57 ตามวาระที่ 3.10

88552004โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานการใช้เทคโนโลยีการปลูกน้ำมันของเกษตรกร ภายใต้โครงการทดสอบปลูกปาล์มน้ำมันลูกผสมสุราษฎร์ธานี 2 ที่เกษตรกรกู้ยืมกล้าปาล์มน้ำมันในพื้นที่จังหวัดหนองคายและจังหวัดบึงกาฬด้านปรับปรุงพันธ์พืชอุดม คำชาศวพ.หนองคาย

0

0

เริ่มต้น 01/05/2555, สิ้นสุด 30/09/2555300,800.00296,788.00232,976.59พอใช้36,108.00สิ้นสุดโครงการ

ส่งเรื่องเต็มแล้ว

ครั้งที่ 1 /2557 ที่ กษ 0905/ว52 ลว.17 กพ.57

89552515โครงการวิจัยการใช้ resistant starch ในการผลิตอาหารเพื่อสุขภาพด้านปรับปรุงพันธ์พืชจารุวรรณ บางแวกสวป.

0

0

เริ่มต้น 01/12/2555, สิ้นสุด 30/11/2556เริ่มต้น 01/12/2556, สิ้นสุด 31/07/2557778,800.00769,036.00767,025.15ปานกลาง39,056.00สิ้นสุดโครงการ

- ส่งผลงานเล่มเต็มแล้วอยู่ระหว่างการแก้ไขของผู้ทรงวุฒิ

ตามวาระที่ 3.3

90550910โครงการวิจัยหมู่บ้านเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดด้านปรับปรุงพันธ์พืชชุติมา คชวัฒน์สวร.

0

0

เริ่มต้น 01/10/2555, สิ้นสุด 28/02/2558เริ่มต้น 01/03/2558, สิ้นสุด 30/05/25583,000,000.002,858,015.002,785,521.52ดีมาก263,920.00สิ้นสุดโครงการ

ติดตามและประเมินผลครั้งที่ 4 วันที่ 4 ต.ค.56 1. ขยายเวลาการดำเนินงาน จากกำหนดเดิม ที่สิ้นสุดเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ขอขยายเป็น 30 พฤษภาคม 2558 รวมระยะเวลา 3 เดือน ใช้งบประมาณเดิม และไม่เบิกงบประมาณ 5เดือนสุดท้าย เนืองจากงบประมาณ 2 ปีเพียงพอกับการดำเนินงาน

ขอขยายเวลา ตามหนังสือ กษ. 0909/321 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์2558
 - ส่งเล่มเต็มแล้ว กษ0901.8/ว.37 ลว 2 มี.ค. 59

91551703โครงการวิจัยทดสอบเทคโนโลยีการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตกาแฟแบบเกษตรกรมีส่วนร่วมด้านปรับปรุงพันธ์พืชฉัตรนภา ข่มอาวุธศกล.เชียงใหม่

0

0

เริ่มต้น 01/10/2555, สิ้นสุด 30/09/2558เริ่มต้น 01/10/2558, สิ้นสุด 31/03/25594,009,300.002,942,285.002,913,440.84รอการประเมิน0.00สิ้นสุดระยะเวลา(ยังไม่ส่งเล่มเต็ม)

ติดตามและประเมินผลครั้งที่ 2 วันที่ 24 ต.ค.56

ขอขยายเวลา ตามหนังสือ กษ. 0917.5/1031 ลงวันที่ 27 ก.ย. 2558
เปลี่ยน หน.โครง กษ0917/1376 ลว7เม.ย.60(หนังสืออยู่กับโครงการ)

92551012โครงการวิจัยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกาแฟโรบัสต้าในแหล่งปลูกต่างๆ ด้วยกาแฟพันธุ์ดีด้านปรับปรุงพันธ์พืชวิไลวรรณ ทวิชศรีสวส.ปิยะนุช นาคะ (เกษียณอายุราชการ)

0

0

เริ่มต้น 01/10/2555, สิ้นสุด 30/09/2558เริ่มต้น 01/10/2558, สิ้นสุด 31/05/25594,279,000.004,228,060.004,223,920.08ปานกลาง203,760.00สิ้นสุดโครงการ

ติดตามและประเมินผลครั้งที่ 2 วันที่ 5 ธ.ค.56

ขอขยายเวลา ตามหนังสือ กษ. 0910.3/2067 ลงวันที่ 24 ก.ย. 2558
ส่งเล่มเต็มแล้ว กษ 0901.8/15 ลว 31 ม.ค.61 

93550911โครงการวิจัยและผลิตเมล็ดพันธุ์และต้นกล้าปาล์มน้ำมันเพื่อสนับสนุนโครงการปลูกปาล์มน้ำมันเพื่อทดแทนพลังงานด้านปรับปรุงพันธ์พืช"วิรัตน์ ธรรมบำรุง เพิ่มผู้ร่วมโครงการ ผอ.ศวป.กระบี่"ศวป. สุราษฎร์ธานี

0

0

เริ่มต้น 01/09/2555, สิ้นสุด 31/08/2557เริ่มต้น 01/09/2557, สิ้นสุด 28/02/255829,180,000.0018,983,200.0018,979,757.61ดี659,700.00สิ้นสุดโครงการ

1.1. ปรับแผนการผลิตจากเดิมผลิตที่ ศวป.สฎ.1,200,000 เมล็ด เป็นผลิตที่ ศวป.กระบี่ 200,000 เมล็ด และศวป.สฎ. 1,000,000 เมล็ด 1.2. เพิ่มรายชื่อผู่ร่วมวิจัย คือ ผอ.ศวป.กระบี่ 2.1. ปรับแผนการผลิตจากเดิม - เมล็ดงอก จาก 1,200,000 เป็น 1,400,000 เมล็ด - กล้าเล็ก จาก 400,000 ต้น เป็น 500,000 ต้น - กล้าใหญ่ จาก 200,000 เป็น 100,000 2.2 ขอขยายเวลาจากสิ้นสุด ส.ค.57 เป็น ก.พ.58

1) อ้างอิงเปลี่ยนหัวหน้าโครงจากรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 1 /2557 ที่ กษ 0905/ว52 ลว.17 กพ.57 ตามวาระที่ 3.3
2) อ้างอิงข้อ2 จากที กษ0909.7/279 ลว.6พ.ค.57 ศวป.สุราษฎร์ธานี อธก.ลงนามอนุมัติแล้ว 26 พ.ค.57
 - ส่งเล่มเต็มแล้ว

94551013โครงการวิจัยเทคโนโลยีการผลิตพริกเพื่อลดจำนวนครั้งของการเก็บเกี่ยวด้านปรับปรุงพันธ์พืชจันทนา โชคพาชื่นศวส.ศรีสะเกษนางจิรภา ออสติน (ศวส.ศก)

0

0

เริ่มต้น 01/10/2555, สิ้นสุด 30/09/2557342,000.00301,890.00301,668.55ปานกลาง0.00สิ้นสุดโครงการ

ส่งเรื่องเต็มแล้ว

 - อ้างอิงเปลี่ยนหัวหน้าโครงจากรายงานการประชุมฯ 
ครั้งที่ 1 /2557 ที่ กษ 0905/ว52 ลว.17 กพ.57 ตามวาระที่ 3.4 (นางจิรภา ออสติน จะป็นผู้สรุปและรายงานผล) แจ้ง อธก.แล้ว

95552102โครงการวิจัยการขยายผลการใช้เทคโนโลยีแบบผสมผสานเพื่อควบคุมแมลงวันผลไม้ในชมพู่ ฝรั่ง และพุทราด้านปรับปรุงพันธ์พืชอดิศักดิ์ คำนวณศิลป์ จันทนา ใจจิตรสวพ.5นายวันชัย ถนอมทรัพย์ (เกษียณอายุราชการ)

0

0

เริ่มต้น 01/10/2555, สิ้นสุด 30/09/25577,869,800.006,824,232.006,180,060.20ดี533,997.00สิ้นสุดโครงการ

ติดตามและประเมินผลครั้งที่ 2 วันที่ 10 ต.ค.56

 - กษ 0921/3042 ลว. 12 ก.ย.56 (สวพ.5) 
 - อ้างอิงเปลี่ยนหัวหน้าโครงจากรายงานการประชุมฯ 
ครั้งที่ 1 /2557 ที่ กษ 0905/ว52 ลว.17 กพ.57 ตามวาระที่ 3.5
แจ้ง อธก.แล้ว
 - ส่งเล่มเต็มแล้ว กษ.0901.8/ว77 ลว23มิ.ย.60

96552103โครงการวิจัยการขยายผลการใช้เทคโนโลยีแบบผสมผสานเพื่อควบคุมแมลงวันผลไม้และด้วงงวงเจาะเมล็ดมะม่วงด้านปรับปรุงพันธ์พืชอดิศักดิ์ คำนวณศิลป์ ชูชาติ วัฒนวรรณศวพ.สุพรรณบุรี

0

0

เริ่มต้น 01/10/2555, สิ้นสุด 30/09/2557เริ่มต้น 01/10/2557, สิ้นสุด 31/03/255812,000,100.0010,143,056.509,544,799.46ดี816,763.50สิ้นสุดโครงการ

- ติดตามและประเมินผลครั้งที่ 4 วันที่ 18ต.ค.56 ณ สวพ.1-8 - ติดตามและประเมินผลครั้งที่ 5 วันที่ 27 พ.ย.56 อ.ผาขาว และ อ.เชียงคาน จ.เลย

ขอขยายเวลา ที่ กษ0921/พ ลว.7ส.ค.57 สวพ.5 
ส่งเล่มเต็มแล้ว กษ0901.8/ว.108 ลว 7ก.ย.60

97551425โครงการวิจัยการจัดการแมลงศัตรูมะพร้าวแบบผสมผสานในพื้นที่แปลงใหญ่ด้านปรับปรุงพันธ์พืชพัชรีวรรณ จงจิตเมตต์สอพ.อัมพร วิโนทัย (เกษียณอายุราชการ)

0

0

เริ่มต้น 01/11/2555, สิ้นสุด 31/10/2557เริ่มต้น 31/10/2557, สิ้นสุด 31/01/255820,000,000.0019,920,899.0019,920,227.07ดี926,812.00สิ้นสุดโครงการ

มีการติดตามและประเมินผลครั้งที่ 1 เดือนสิงหาคม 2556 ณ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

1) ขอเปลี่ยนชื่อหัวหน้าโครงการ ที่ กษ0914.01/ ลว.16 กย57
2) ขอขยายเวลาดำเนินการ ที่ กษ0914/1200 ลว7 ต.ค.57 สอพ.
3) ขออนุมัติเชิญ นางอัมพร วิโนทัย เป็นที่ปรึกษา กษ0914.01/ ลว.29ต.ค.57
4) ส่งเล่มเต็มแล้ว กษ0901.8/15 ลว 31 ม.ค.61

98562401โครงการขยายผลการใช้เทคโนโลยีแบบผสมผสานเพื่อควบคุมแมลงวันผลไม้และเพลี้ยแป้งในน้อยหน่าและพุทราด้านปรับปรุงพันธ์พืชสายชล แสงแก้วศวพ.นครราชสีมา

0

0

เริ่มต้น 01/03/2556, สิ้นสุด 28/02/2558เริ่มต้น 01/03/2558, สิ้นสุด 28/02/25591,613,180.001,123,274.001,053,365.60รอการประเมิน0.00สิ้นสุดระยะเวลา(ยังไม่ส่งเล่มเต็ม)

- ติดตามและประเมินผลครั้งที่ 2 วันที่ 8 พ.ย.56 ณ ศวพ.นครราชสีมา

ขยายเวลา ที่ กษ0920.2/126 ลว.26 ก.พ. 58

99562401โครงการการขยายผลการใช้เทคโนโลยีแบบผสมผสานเพื่อควบคุมศัตรูพืช (หนอนชอนเปลือก เพลี้ยแป้ง และราดำ) ในลองกองภาคใต้ตอนล่างด้านปรับปรุงพันธ์พืชศรินณา ชูธรรมรัชสวพ.8

0

0

เริ่มต้น 01/03/2556, สิ้นสุด 30/06/25583,081,640.003,044,350.003,043,976.09ปานกลาง149,160.00สิ้นสุดโครงการ

- ติดตามและประเมินผลครั้งที่ 2 วันที่ 17 ต.ค.56 ณ สวพ.8

ส่งเล่มเต็ม กษ.0901.8/54 ลว 25เม.ย.60

100570707โครงการพัฒนาต้นแบบและการจัดการโรงสกัดปาล์มน้ำมันขนาดเล็กสำหรับชุมชนด้านปรับปรุงพันธ์พืชเวียง อากรชีศวศ.ขอนแก่น

0

0

เริ่มต้น 01/05/2557, สิ้นสุด 30/04/2559เริ่มต้น 01/05/2559, สิ้นสุด 31/03/2560เริ่มต้น 01/04/2560, สิ้นสุด 30/09/25609,985,800.009,262,850.009,163,887.21รอการประเมิน0.00สิ้นสุดระยะเวลา(ยังไม่ส่งเล่มเต็ม)

1) อนุมัติโครงการจากคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2557
ที่ กษ0905/522 ลว.11 มิ.ย.57
2) ขอปรับเปลี่ยนช่วงเวลา จาก พ.ค.57-เม.ย.59 เป็น 23 ก.ย.57 - 22ก.ย.59 และเพิ่มผู้ร่วมปฏิบัติงาน 4 ราย  (กษ0907.2/733 ลว. 4พย57)
   2.1) นายมงคล ตุ่นเฮ้า วิศวกรการเกษตรชำนาญการ
   2.2) นายเอกนคร ปัดทุมมา นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
   2.3) นายธนกฤต โยธาทูล นายชั่งเครื่องกลปฏิบัติงาน
   2.4) นายสมชาย พิมพ์พันธ์กุล ช่างซ่อมบำรุง 4
3.ขยายเวลาครั้งที่ 2  กษ.0907.2-1295 ลว.31/08/59

101571501โครงการพัฒนาชุดผลิตไส้เดือนฝอยกำจัดแมลงพร้อมใช้เพื่อขยายผลสู่เกษตรกรทำใช้เองด้านปรับปรุงพันธ์พืชนุชนารถ ตั้งจิตสมคิดสทช.

0

0

เริ่มต้น 01/05/2557, สิ้นสุด 30/04/2558เริ่มต้น 01/05/2558, สิ้นสุด 31/07/25582,508,600.002,508,600.002,501,567.00ดีมาก143,800.00สิ้นสุดโครงการ

อนุมัติโครงการจากคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2557
ขอขยายเวลา ตาม กษ.0915/916 ลว 31มีนาคม 58
ที่ กษ0905/522 ลว.11 มิ.ย.57
 - ส่งเล่มเต็มแล้ว กษ0901.8/ว.71 ลว 17 พ.ค. 59

102571426โครงการวิจัยการฟื้นฟูสวนส้มเขียวหวานในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนโดยวิธีผสมผสานเพื่อการผลิตอย่างยั่งยืนด้านปรับปรุงพันธ์พืชณัฏฐิมา โฆษิตเจริญกุล(นาง)สอพ.มนตรี เอี่ยมวิมังสา (เกษียณอายุราชการ)

0

0

เริ่มต้น 01/05/2557, สิ้นสุด 30/04/2558เริ่มต้น 01/05/2558, สิ้นสุด 31/10/25581,250,000.001,159,998.001,152,610.60รอการประเมิน0.00สิ้นสุดโครงการ

1) อนุมัติโครงการจากคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2557
 ที่ กษ0905/522 ลว.11 มิ.ย.57(กผง.) 
2) ขอเปลี่ยนหัวหน้าโครงการวิจัย ที่กษ 0914.02/127 ลว.18 ก.ย.57 (กลุ่มวิจัยโรคพืช สอพ.(อธก.อนันต์ สุวรรณรัตน์)
3.ขออนุมัติขยายเวลาโครงการวิจัยที่ กษ.0914.02/ 23ก.พ.58

4.ส่งเล่มเต็มแล้ว กษ0901.8/15 ลว.24 เม.ย.63 กตป.รับเรื่องมาเลขรับ 603 24 เม.ย.63

103571427โครงการการผลิตและการประยุกต์ใช้ชีวภัณฑ์เชื้อราเขียวเมตาไรเซียมในการกำจัดด้วงแรด (L. )ด้านปรับปรุงพันธ์พืชเสาวนิตย์ โพธิ์พูนศักดิ์สอพ.เริ่มต้น 01/01/2558, สิ้นสุด 31/12/2559เริ่มต้น 01/01/2560, สิ้นสุด 31/12/25602,256,200.002,248,657.001,819,374.67ดี67,887.00สิ้นสุดโครงการ

- ส่งเล่มเต็ม 3 เล่ม หลังสิ้นสุดโครงการ กษ 0914.01/47 ลว 22ก.พ. 61 ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการฯ

กษ0914.01 ลว.4ธ.ค.58 ตัดรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการออก 2 คน  1.นางสาวมัลลิกา แก้ววิเศษและ2นางสาวพัชรา หนูวิสัย
ขยายเวลา 12เดือน กษ.0914 ลว 03/02/2559
ขอเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ร่วมงานและปรับสัดส่วนการทำงานในโครงการฯ กษ.0914.01/4348 ลว 4 พ.ค.61 
ส่งเล่มเต็มแล้ว กษ.0901.8/173 ลว 27พ.ย.61

104582516โครงการ การจัดการกล้วยไข่ภายหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อรักษาคุณภาพและปลอดสารคาร์เบนดาซิมในการส่งออกไปสาธารณรัฐประชาชนจีนด้านปรับปรุงพันธ์พืชจารุวรรณ บางแวกกวป.เริ่มต้น 01/04/2558, สิ้นสุด 31/03/2559650,000.00638,621.00563,346.70ดี37,121.00สิ้นสุดโครงการ

กษ.0905/386 ลว. 28 เม.ย. 2558
กษ.0925/0323 ลว.22เม.ย. 59 ขอขยายเวลา (ยกเลิก)
กษ.0925/0416 ลว.17พ.ค.59 ของบประมาณเพิ่ม(ไม่ได้รับการอนุมัติ งบประมาณก่อหนี้ผูกพันล่าช้ากว่ากำหนด)
ส่งเล่มเต็มแล้ว กษ.0925/996 ลว 29พ.ย.59

105581603โครงการ การจัดการตอซังฟางข้าวสำหรับการเตรียมดินในแปลงนาเขตชลประทานด้านปรับปรุงพันธ์พืชสุปรานี มั่นหมายกปผ.เริ่มต้น 01/04/2558, สิ้นสุด 31/03/25602,002,000.001,981,350.001,981,094.72ดีมาก185,850.00สิ้นสุดโครงการ

กษ.0905/386 ลว. 28 เม.ย. 2558

ส่งเล่มเต็มแล้ว กษ 0901.8/ว32 ลว 6มี.ค.61

106581301โครงการ การศึกษาคุณภาพและการปนเปื้อนสารอะฟลาทอกซินในถั่วลิสงดิบที่นำเข้าจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนม่าร์และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวด้านปรับปรุงพันธ์พืชเทอดพันธ์ ธรรมรัตนพวษ์ด่านตรวจพืชเชียงแสนเฉลิมพล จงรักษ์เริ่มต้น 01/07/2558, สิ้นสุด 30/06/2559613,400.00608,547.64597,642.59ดีมาก24,257.64สิ้นสุดโครงการ

กษ.0905/566 ลว. 29 มิ.ย. 2558
กษ 0913.28/190 ลว. 5มิ.ย.59 (เปลี่ยนชื่อหนโครง)
ส่งเล่มเต็ม กษ.0901.8/ว143 ลว29พ.ย.59

107581902โครงการวิจัยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและสภาพการผลิตเพื่อประเมินศักยภาพการให้ผลผลิตปาล์มน้ำมันที่ปลูกในจังหวัดตามแนวแม่น้ำโขงของภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้านปรับปรุงพันธ์พืชนฤทัย วรสถิตย์สวพ.3เริ่มต้น 01/07/2558, สิ้นสุด 30/06/2559เริ่มต้น 01/07/2559, สิ้นสุด 30/09/2559เริ่มต้น 01/10/2559, สิ้นสุด 31/12/2559752,700.00736,501.00696,628.07ดีมาก79,706.00สิ้นสุดโครงการ

- ตัดชื่อนายสุทัศน์ สุรวานิชออกจากผู้ร่วมวิจัย กษ.0919/6106 ลว 29/11/58 ตามหนังสือ กษ.0919/588 มีการขออนุมัติขยายระยะเวลาจากเดิมสิ้นสุดมิถุนายน59 เป็นก.ย.59 (คณะกรรมการเห็นสมควรให้เป็นไปตามกำหนดการเดิม)

ขอขยายกษ.0905/584 ลว. 3 ก.ค. 2558
ส่งรายงานความก้าวหน้า กษ.0919/3682 ลว 27 ก.ค.59
ขอขยายกษ.0919/3620 ลว 22ก.ค.59
ส่งเล่มเต็มแล้ว กษ.0901.8/ว.63 ลว. 15พ.ค.60

108580912โครงการวิจัยและผลิตพันธุ์และต้นกล้าปาล์มน้ำมันเพื่อสนับสนุนโครงการปลูกปาล์มน้ำมันเพื่อทดแทนพลังงานด้านปรับปรุงพันธ์พืชอรรัตน์ วงศ์ศรีศวป. สุราษฎร์ธานีเริ่มต้น 01/07/2558, สิ้นสุด 30/06/256044,482,500.0044,253,900.0044,247,363.31ปานกลาง882,000.00สิ้นสุดโครงการ

- เปลียนหน.โครงการและผู้ร่วมวิจัย ตามหนังสือ กษ.0909.7/360 ลว 24 พ.ค. 59 - ขอรายงานและอนุมัติปรับแผนโครงการวิจัย กษ.0909.7/721 ลว.22/09/59 - ขอรายงานและอนุมัติปรับแผนโครงการวิจัย กษ.0909.7/390 ลว.14/06/60

กษ.0905/618 ลว. 13 ก.ค. 2558

109580708โครงการพัฒนาเครื่องเกี่ยวนวดถั่วเหลืองสำหรับรถแทรกเตอร์ด้านปรับปรุงพันธ์พืชวุฒิพล จันทร์สระคูศวศ.ขอนแก่นเริ่มต้น 01/11/2558, สิ้นสุด 31/10/2560เริ่มต้น 01/11/2560, สิ้นสุด 31/01/25611,768,000.001,680,600.001,680,244.06รอการประเมิน0.00สิ้นสุดระยะเวลา(ยังไม่ส่งเล่มเต็ม)

- มีการแจ้งผลการขอทำความตกลงการจัดซื้อคุรุภัณฑ์(รถแทรกเตอร์ 4 ล้อ)เกินกว่าหน่วยละ 50000 ตามหนังสือ กษ.0903.08/146 ลว 19 เม.ย.59

กษ.0907.2/1384 ลว.12 พ.ย. 58
 - ขอขยายเวลา กษ0907.2/1273 ลว 27ก.ย.60

110581604โครงการวิจัยการศึกษาปริมาณสารพิษตกค้างในสินค้าเกษตรส่งออกไปสาธารณรัฐเกาหลีด้านปรับปรุงพันธ์พืชลมัย ชูเกียรติวัฒนากปผ.เริ่มต้น 01/11/2558, สิ้นสุด 31/12/25597,400,000.007,336,370.007,331,598.78ดี572,050.00สิ้นสุดโครงการ

กษ.0905/1157 ลว.10 พ.ย. 58
ส่งเล่มเต็มแล้ว กษ 0901.8/จ42 ลว 14/03/61

111591502โครงการวิจัยการขยายผลชีวภัณฑ์ไส้เดือนฝอยกำจัดแมลงสู่ชุมชนเกษตรกรรมแปลงใหญ่เพื่อผลิตพืชปลอดภัยตามนโยบายรัฐบาลด้านปรับปรุงพันธ์พืชนุชนารถ ตั้งจิตสมคิดสทช.เริ่มต้น 01/07/2559, สิ้นสุด 30/06/25615,084,000.005,050,595.005,046,680.60ดี300,645.00สิ้นสุดโครงการ

กษ.0905/659 ลว 6ก.ค.59

112591503โครงการวิจัยการพัฒนาชุดตรวจสอบโปรตีน NPTII อย่างรวดเร็วสำหรับตรวจมะละกอดัดแปรพันธุกรรมด้านปรับปรุงพันธ์พืชขนิษฐา วงศ์วัฒนารัตน์สทช.เริ่มต้น 01/07/2559, สิ้นสุด 30/06/25612,800,800.002,683,080.002,681,809.08รอการประเมิน0.00สิ้นสุดระยะเวลา(ยังไม่ส่งเล่มเต็ม)

กษ.0905/659 ลว 6ก.ค.59

113592901โครงการวิจัยการใช้และตรวจสอบการตกค้างของอีทีฟอนต่อทุเรียนสดในโรงคัดบรรจุเพื่อการส่งออกด้านปรับปรุงพันธ์พืชเกรียงไกร สุภโตษะกมพ.เริ่มต้น 01/07/2559, สิ้นสุด 30/06/25602,345,600.002,319,150.002,318,555.29ดี238,050.00สิ้นสุดโครงการ

กษ.0905/659 ลว 6ก.ค.59
ส่งเล่มเต็มแล้ว กษ0901.8/ว.32 ลว 6มี.ค.61

114591704โครงการวิจัยทดสอบความเข้มข้นสารกลุ่มคลอเรตเพื่อชักนำให้ลำไยออกดอกด้านปรับปรุงพันธ์พืชอุทัย นพคุณวงศ์สวพ.1เริ่มต้น 01/07/2559, สิ้นสุด 30/06/2560เริ่มต้น 01/07/2560, สิ้นสุด 30/09/2560583,000.00574,870.00488,495.00ดี32,520.00สิ้นสุดโครงการ

กษ.0905/659 ลว 6ก.ค.59
- ขอขยายเวลา กษ.0917/2079 ลว 3พ.ค.60

115590913โครงการวิจัยการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมันด้านปรับปรุงพันธ์พืชวิชณีย์ ออมทรัพย์สินศวป. สุราษฎร์ธานีเริ่มต้น 01/07/2559, สิ้นสุด 30/09/25592,604,250.002,575,855.002,487,220.50ปานกลาง113,580.00สิ้นสุดโครงการ

หมายเหตุ k ชุติมา วิหกเหิน กตน ยืมเล่มเต็มไป เมื่อวันที่ 12 ต.ค.60เบอร์โทร 138

กษ.0905/659 ลว 6ก.ค.59
ส่งเล่มเต็มแล้ว กษ0901.8/ว108 ลว 7ก.ย.60

116591428โครงการวิจัยการสำรวจและเผ้าระวังโรคใบด่างมันสำปะหลังที่เกิดจากเชื้อไวรัสด้านปรับปรุงพันธ์พืชภูวนารถ มณีโชติสอพ.เริ่มต้น 01/07/2559, สิ้นสุด 30/06/25601,146,800.001,138,878.001,122,630.92ดี71,298.00สิ้นสุดโครงการ

กษ.0905/659 ลว 6ก.ค.59
ส่งเล่มเต็มแล้ว กษ0901.8/ว.65 ลว 24เม.ย.61

117591429โครงการวิจัยการจัดการหนอนหัวดำมะพร้าว coconut black headed caterpillar ;Walker (Lepidoptera : Oecophoridae) โดยชีววิธีแบบผสมผสานในพื้นที่ระบาดด้านปรับปรุงพันธ์พืชพัชรีวรรณ จงจิตเมตต์สอพ.เริ่มต้น 01/08/2559, สิ้นสุด 31/07/2560เริ่มต้น 01/08/2560, สิ้นสุด 31/07/25613,334,220.003,116,132.002,311,411.33รอการประเมิน0.00สิ้นสุดระยะเวลา(ยังไม่ส่งเล่มเต็ม)

ขอขยายเวลา(รออนุมัติ)กษ.0914.01/2181 ลว 22พ.ค.60
ส่งเล่มเต็มแล้ว กษ0901.8/172 ลว 27พ.ย.61

118591014โครงการศึกษาและประเมินศักยภาพสับปะรดผลสดพันธุ์ MD2 เพื่อขยายผลสู่เกษตรกรด้านปรับปรุงพันธ์พืชลาวัณย์ จันทริอัมพรสวส.เริ่มต้น 01/11/2559, สิ้นสุด 31/10/2560เริ่มต้น 01/11/2560, สิ้นสุด 31/10/2561เริ่มต้น 01/11/2561, สิ้นสุด 30/04/25621,495,000.001,415,850.001,202,297.93รอการประเมิน0.00สิ้นสุดระยะเวลา(ยังไม่ส่งเล่มเต็ม)

- เรื่องขออนุมัติขยายระยะเวลาและขอเปลี่ยนคณะผู้ร่วมวิจัย ขอขยาเวลาตั้งแต่ 12 เดือน ถึง 31 ต.ค.61 รอเรื่องอนุมัติ กษ.0910.3/2248 ลว 19/10/60

กษ.0905/1149 ลว 11 พ.ย. 59
กษ0910.3/2248 ลว 19ต.ค.60 (ขยายเวลาครั้งที่ 1)
กษ.0910.3/2878 ลว 24/10/61(ขอขยายเวลาครั้งที่ 2)

119โครงการวิจัยเทคโนโลยีการป้องกันกำจัดหนอนด้วงหนวดยาวอ้อยในสภาพไร่โดยวิธีผสมผสานด้านปรับปรุงพันธ์พืชเมธาสิทธิ์ คนการสอพ.เริ่มต้น 01/02/2560, สิ้นสุด 31/01/2562เริ่มต้น 01/02/2562, สิ้นสุด 31/07/25622,435,100.002,324,995.001,823,485.12รอการประเมิน0.00สิ้นสุดระยะเวลา(ยังไม่ส่งเล่มเต็ม)

กษ 0914.01/237 ลว 9ก.พ.60

กษ.0914.01/10538กส. ลว14ธ.ค.61 ขยายเวลา

กษ.0913.40/243 ขอเพิ่มผู้ร่วมวิจัย

120โครงการวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตพันธุ์ต้นกล้ามะพร้าวพันธุ์ดีด้านปรับปรุงพันธ์พืชบุญชนะ วงศ์ชนะศวส.ชุมพรเกริกชัย ธนรักษ์เริ่มต้น 01/03/2560, สิ้นสุด 28/02/2563เริ่มต้น 01/03/2560, สิ้นสุด 31/08/256324,222,620.0020,121,653.0011,737,551.08-0.00กำลังดำเนินงาน
 1. กษ.0905/425 ลว 24เม.ย.60
 2. กษ0910.9/234 ลว 9 มี.ค.61 ปรับแผนโครงการวจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต
 3. กษ0910.9/55 ลว 21 ม.ค.62 เปลี่ยนหน.โครง
 4. กษ 0905/892 ลว 15 ส.ค. 62 ขอนุมัติโครงการวิจัยที่แก้ไขตามมติคณะกรรมการบริหาร (ขยายเวลาโครงการเพิ่มอีก 6 เดือน)
 5. กษ0910.9/393 ลว 24พ.ค.62 ปรับแผนผลิตมะพร้าว
121601903โครงการพัฒนาชีวภัณฑ์แบคทีเรียแบบพร้อมใช้ เพื่อควบคุมโครงแอนแทรคโนสของพริกในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนด้านปรับปรุงพันธ์พืชนฤทัย วรสถิตย์สวพ.3เริ่มต้น 01/05/2560, สิ้นสุด 30/09/2562เริ่มต้น 30/09/2562, สิ้นสุด 01/03/2563เริ่มต้น 01/04/2563, สิ้นสุด 30/09/25632,292,156.002,196,002.001,776,287.61-0.00กำลังดำเนินงาน

กษ.0905/473 ลว.4พ.ค.60
กษ0919/- ลว 11/04/62 ขอขยายเวลา ครั้งที่1
กษ0919/7220 ลว 26 พ.ย.62 ขยายเวลาครั้งที่ 2

122601504โครงการชุดผลิตขยายชีวภัณฑ์ไส้เดือนฝอยกำจัดแมลงพร้อมใช้เพื่อการจำหน่ายด้านปรับปรุงพันธ์พืชนุชนารถ ตั้งจิตสมคิดสทช.เริ่มต้น 01/05/2560, สิ้นสุด 30/04/25611,492,400.001,483,894.001,483,217.00ดีมาก76,554.00สิ้นสุดโครงการ

กษ.0905/473 ลว.4พ.ค.60

123602517การพัฒนาเครื่องดรัมดรายต้นแบบเพื่อผลิตแป้งพรีเจลในการทำผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมอาหารด้านปรับปรุงพันธ์พืชจารุวรรณ บางแวกกวป.เริ่มต้น 01/04/2560, สิ้นสุด 31/03/2561948,000.00929,960.00929,858.26ปานกลาง72,160.00สิ้นสุดโครงการ

กษ.0905/473 ลว.4พ.ค.60 ม.ค.62 ส่งเล่มเต็ม

124601431โครงการวิจัยและพัฒนาวิธีการป้องกันกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าวแบบบูรณาการด้านปรับปรุงพันธ์พืชพิเชฐ เชาวน์วัฒนวงศ์สอพ.เริ่มต้น 01/04/2560, สิ้นสุด 30/09/2561เริ่มต้น 01/10/2561, สิ้นสุด 31/03/25623,687,000.003,424,400.003,087,672.13รอการประเมิน0.00สิ้นสุดระยะเวลา(ยังไม่ส่งเล่มเต็ม)

กษ.0905/473 ลว.4พ.ค.60
กษ0914.01/7184กส ลว25เม.ย.61(ขยายเวลา)

125600914โครงการพัฒนาหมู่บ้านเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองในชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ด้านปรับปรุงพันธ์พืชละอองดาว แสงหล้าศวร.เชียงใหม่เริ่มต้น 01/04/2560, สิ้นสุด 30/09/2561เริ่มต้น 01/10/2561, สิ้นสุด 31/03/2562เริ่มต้น 01/04/2562, สิ้นสุด 30/06/25621,687,000.001,568,750.001,568,183.29รอการประเมิน0.00สิ้นสุดระยะเวลา(ยังไม่ส่งเล่มเต็ม)

กษ.0905/473 ลว.4พ.ค.60
กษ0909.1/285 ลว 16 มี.ค.61 ขอขยายเวลา 

กษ.0909.1/63 ลว 21ม.ค.62 ครั้งที่ 2 

126600710พัฒนาเครื่องหยอดและให้ปุ๋ยเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงโดยใช้รถไถเดินตามเป็นต้นกำลังด้านปรับปรุงพันธ์พืชธีรศักดิ์ โกเมฆศวศ.ชม.เริ่มต้น 01/04/2560, สิ้นสุด 31/03/2561เริ่มต้น 01/04/2561, สิ้นสุด 30/09/2561729,000.00660,750.00498,789.53รอการประเมิน0.00สิ้นสุดระยะเวลา(ยังไม่ส่งเล่มเต็ม)

กษ.0905/473 ลว.4พ.ค.60
ขออนุมัติขยายเวลา กษ 0907.1/159 ลว 19 มี.ค.61(รออนุมติ)

127600709ออกแบบละพัฒนาเครื่องมือเก็บผลปาล์มร่วงด้านปรับปรุงพันธ์พืชยุทธนา เครือหาญชาญพงค์สวศ.เริ่มต้น 01/04/2560, สิ้นสุด 31/03/2561380,200.00373,284.00272,208.50ปานกลาง27,664.00สิ้นสุดโครงการ

กษ.0905/473 ลว.4พ.ค.60

128602105การศึกษาผลตกค้างของสารปฏิชีวนะที่ใช้ในการจัดการโรคและการพัฒนาการผลิตพันธุ์ปลอดโรคกรีนนิ่งของส้มโอขาวแตงกวาจังหวัดชัยนาทด้านปรับปรุงพันธ์พืชนิลุบล ทวีกุลสวพ.5เริ่มต้น 01/04/2560, สิ้นสุด 30/09/2561เริ่มต้น 01/10/2561, สิ้นสุด 31/03/2562เริ่มต้น 01/06/2562, สิ้นสุด 30/09/25622,323,500.002,238,563.002,191,926.05รอการประเมิน0.00สิ้นสุดระยะเวลา(ยังไม่ส่งเล่มเต็ม)

กษ.0905/473 ลว.4พ.ค.60
ขออนุมัติขยายเวลา กษ 0921/1946 ลว 1 ส.ค.61)

129600711โครงการพัฒนาโรงเรือนที่เหมาะสมสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล่อนด้านปรับปรุงพันธ์พืชสนอง อมฤกษ์ศวศ.เชียงใหม่เริ่มต้น 01/04/2560, สิ้นสุด 31/03/2561เริ่มต้น 01/04/2561, สิ้นสุด 30/09/2561966,500.00918,525.00912,151.30รอการประเมิน0.00สิ้นสุดระยะเวลา(ยังไม่ส่งเล่มเต็ม)

กษ.0907/470 ลว27เม.ย.60
กษ 0907.1/44 ลว 24ม.ค.61(ขอเปลี่ยนแปลงและเพิ่มรายชื่อผู่ร่วมวิจัย)
กษ0907.1/107 ลว 20 ก.พ. 61(ขออนุมัติขยายเวลา)

130601432โครงการทดสอบควบคุมและกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าวในสวนมะพร้าวอินทรีย์ด้านปรับปรุงพันธ์พืชวิไลวรรณ พรหมคำสอพ.เริ่มต้น 01/04/2560, สิ้นสุด 31/01/2561เริ่มต้น 01/02/2561, สิ้นสุด 30/06/256113,552,760.0012,943,770.008,451,866.07รอการประเมิน0.00สิ้นสุดระยะเวลา

"- ขออนุมัติเพิ่มจำนวนเกษตรกรและพื้นที่ดำเนินการ ข้างต้น เข้าร่วมโครงการฯ - ขอขยายเวลาการดำเนินโครงการวิจัยฯเป็นระยะ เวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน 2561 - ขอจัดซื้อยานไร้คนขับ เพื่อดำเนินงานตามแผนและ กิจกรรมภายใต้โครงการ - ขอเพิ่มเติมรายชื่อผู้ร่วมวิจัยในโครงการฯ จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นายวิชัย โอภากุล"

กษ.0907/470 ลว27เม.ย.60
เพิ่มเติมรายชื่อนักวิจัย กษ.0914/1472ลว 1 ส.ค.60
เพิ่มเติมรายชื่อนักวิจัย กษ.0905/1023ลว 18ก.ย.60
กษ 0914/2167 6 พ.ย.60เพิ่มเกษตรกรและพื้นที่ดำเนินงาน ขยายเวลาดำเนินงานโครงการฯ จัดซื้ออากาศยานไร้คนขับ และเพิ่มเติมรายชื่อผู้ร่วมวิจัย กษ0901.8/ว14 ส่งเล่มเต็มแล้ว ลว.4มีค.63

131600712โครงการวิจัยและพัฒนาอากาศยานไร้คนขับ (Drone) สำหรับพ่นสารชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืชด้านปรับปรุงพันธ์พืชวิชัย โอภานุกุลสวศ.เริ่มต้น 01/04/2560, สิ้นสุด 31/03/2561เริ่มต้น 01/04/2561, สิ้นสุด 30/09/25611,000,000.00922,800.00901,104.00รอการประเมิน0.00สิ้นสุดระยะเวลา(ยังไม่ส่งเล่มเต็ม)

กษ.0907/470 ลว27เม.ย.60
กษ0907/วผ.70 ลว28ก.พ.61 ขอขายเวลาการวิจัย

132600915โครงการวิจัยและผลิตพันธุ์และต้นกล้าปาล์มน้ำมันเพื่อสนับสนุนโครงการปลูกปาล์มน้ำมันเพื่อทดแทนพลังงาน : ระยะที่ 6ด้านปรับปรุงพันธ์พืชวิชณีย์ ออมทรัพย์สินศวป. สุราษฎร์ธานีเริ่มต้น 01/09/2560, สิ้นสุด 31/08/2562เริ่มต้น 01/09/2562, สิ้นสุด 31/12/2562เริ่มต้น 1/01/2563, สิ้นสุด 30/06/2563เริ่มต้น 1/07/2563, สิ้นสุด 31/12/256338,125,000.0037,117,800.0028,105,598.56-0.00กำลังดำเนินงาน
 1. กษ.0905/1086 ลว 21ก.ย.60
 2. กษ0909.7/815 ลว 22/10/61 ขอเพิ่มเติมปรับเปลี่ยนที่ปรึกษาและผู้ร่วมวิจัย
 3. กษ 0905/983 ลว 6/09/2562 ขออนุมัติปรับแผนโครงการ
 4. กษ.0909.7/634 ลว. 30ก.ค.62 ขอขยายเวลา
 5. กษ 0909.7/397 ลว 2/02/62 ขอเพิ่มเติมผู้ร่วมวิจัย
 6. กษ0909.7/1012 ลว 27 ธ.ค.62 ขอขยายเวลารอบ 2 
 7. กษ0909.7/214 ลว 30 มี.ค.63 ขอขยายเวลารอบ 3
133600102โครงการพัฒนาระบบการผลิตพืชอย่างยั่งยืนบนพื้นที่สูงเขาหัวโล้นภูทับเบิก(ทับเบิกโมเดล)ด้านปรับปรุงพันธ์พืชสมชาย บุญประดับสชช.เริ่มต้น 01/10/2560, สิ้นสุด 30/09/256329,950,800.0024,574,416.0017,057,538.03-0.00กำลังดำเนินงาน

- ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวันเริ่มต้น - วันสิ้นสุดโครงการและผู้ร่วมงาน

กษ.0905/1113 ลว 29 ก.ย. 60
กษ0905.5/110 ลว 25ธ.ค.60(รออนุมัติ)

134610916โครงการวิจัยการปรับปรุงพันธุ์ถั่วเหลืองโปรตีนสูงโดยการใช้เครื่องหมายโมเลกุลด้านปรับปรุงพันธ์พืชพิมพ์นภา ขุนพิลึกศวร.เชียงใหม่NULLเริ่มต้น 01/01/2561, สิ้นสุด 31/01/2562630,240.00609,124.00599,935.60รอการประเมิน0.00สิ้นสุดระยะเวลา(ยังไม่ส่งเล่มเต็ม)

กษ. 0905/98 ลว. 8 ก.พ. 61(โครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติ)

135611016โครการวิจัยการสร้างแปลงพ่อแม่พันธุ์มะพร้าวเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตต้นพันธุ์มะพร้าวพันธุ์ดีด้านปรับปรุงพันธ์พืชบุญชนะ วงศ์ชนะสวส.ชุมพรเกริกชัย ธนรักษ์เริ่มต้น 01/02/2561, สิ้นสุด 31/01/256419,398,780.0013,366,430.005,869,792.79-0.00กำลังดำเนินงาน

กษ. 0905/98 ลว. 8 ก.พ. 61(โครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติ)
กษ.0910.9/233 ลว 9มี.ค.61ปรับแผนโครงการวิจัย(รออนุมัติ)

136611433โครงการวิจัยการศึกษาการลดระดับปริมาณรังสีที่เหมาะสมสำหรับมะม่วงฉายรังสีเพื่อการส่งออกด้านปรับปรุงพันธ์พืชมลนิภา ศรีมาตรภิรมย์สอพ.NULLเริ่มต้น 01/07/2561, สิ้นสุด 30/06/2563เริ่มต้น 30/06/2563, สิ้นสุด 30/09/25631,601,000.001,319,903.001,259,560.00-0.00กำลังดำเนินงาน
 1. กษ.0905/647 ลว 4 ก.ค.2561(โครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติ)
 2. ขอขยายเวลาก.ย.63 รวมระยะเวลา 3 เดือน กษ0914.04/464 ลว 13มี.ค.63
 3. กษ0914/2497 ลว 19ธ.ค.63 เพิ่มเติมผู้ร่วมงานวิจัย
137611505โครงการขยายผลนวัตกรรรมชีวภัณฑ์ไส้เดือนฝอยกำจัดแมลงครบวงจรด้านปรับปรุงพันธ์พืชนุชนารถ ตั้งจิตสมคิดสทช.NULLเริ่มต้น 01/03/2561, สิ้นสุด 31/03/256410,080,900.007,364,749.005,247,142.50-0.00กำลังดำเนินงาน

กษ. 0905/98 ลว. 8 ก.พ. 61(โครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติ)
ขอสนับสนุนค่าใช้จ่ายลานคอนกรีต หลังคา ระบบไฟฟ้า-ประปา เพื่อติดตั้งตู้คอนเทนเนอร์ กษ 0915/582 ลว 26ก.พ.61

138612106โครงการวิจัยต้นแบบการผลิตพันธุ์อ้อยปลอดโรคใบขาวเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนด้านปรับปรุงพันธ์พืชนิลุบล ทวีกุลสวพ.5NULLเริ่มต้น 01/01/2561, สิ้นสุด 31/12/25632,880,283.001,788,242.001,379,926.54-0.00กำลังดำเนินงาน

กษ. 0905/98 ลว. 8 ก.พ. 61(โครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติ)

139611605โครงการวิจัยสารสำคัญและการใช้สารสกัดจากบัวตอง (Tithonia diversifolia Zhemsl.Agray)เพื่อควบคุมหนอนศัตรูผักในพืชตระกูลกะหล่ำและเพลี้ยไฟในพริกด้านปรับปรุงพันธ์พืชธนิตา ค่ำอำนวยกปผ.พรรณีกา อัตตนนท์เริ่มต้น 01/03/2561, สิ้นสุด 28/02/25644,014,816.502,758,942.50839,334.36-0.00กำลังดำเนินงาน

กษ. 0905/98 ลว. 8 ก.พ. 61(โครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติ)
กษ.0916/2694 ลว 6 ก.ย.61(เปลี่ยนหัวหน้าโครง)(รออนุมัติ)

140611017โครงการวิจัยการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมะพร้าวด้านปรับปรุงพันธ์พืชสุภัทรา เลิศวัฒนาเกียรติสวส.NULLเริ่มต้น 01/04/2561, สิ้นสุด 31/03/25643,410,000.002,552,720.001,611,609.95-0.00กำลังดำเนินงาน

กษ.0905/335 ลว.30มี.ค.61

141610713วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืชในโรงเรือนระบบปิดแบบอัจฉริยะด้านปรับปรุงพันธ์พืชวุฒิพล จันทร์สระคูศวศ.ขกNULLเริ่มต้น 01/10/2561, สิ้นสุด 30/09/25633,452,000.002,943,713.002,136,414.56-0.00กำลังดำเนินงาน
 1. กษ0905/1084 ลว 4ต.ค.61 อนุมัติโครงการ
 2. กษ0907.2/1553 ลว 31 ต.ค.62 เปลี่ยนแปลงผู้ร่วมวิจัย
142612302การขยายผลเทคโนโลยีแก้ไขปัญหาโรคเหี่ยวสับปะรดในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตด้านปรับปรุงพันธ์พืชนางจิรภา ออสตินศวพ.ภูเก็ตNULLเริ่มต้น 01/10/2561, สิ้นสุด 30/09/25631,903,360.001,509,432.00887,719.28-0.00กำลังดำเนินงาน
 1. กษ0905/1084 ลว 4ต.ค.61 อนุมัติโครงการ
 2. กษ0923.5/476 ลว 31ต.ค.62 (แจ้งเปลี่ยนผู้ร่วมโครงการ)
143610714วิจัยและพัฒนาเครื่องควบคุมปัจจัยสภาพแวดล้อมและคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อเร่งการเจริญเติบโตของต้นกล้ากล้วยไม้สกุลแวนด้าจากการเพราะเลี้ยงเนื้อเยื่อด้านปรับปรุงพันธ์พืชนายพงษ์รวี นามวงศ์สวศ.NULLเริ่มต้น 01/10/2561, สิ้นสุด 31/03/25644,676,700.003,567,350.002,527,684.70-0.00กำลังดำเนินงาน

กษ0905/1084 ลว 4ต.ค.61
อนุมัติโครงการ

144621434โครงการวิจัยการควบคุมจอกหูหนูยักษ์ Salvinia molesta D.S. Mitchell ด้วยด้วงงวง Cytobagous salviniae Calder and Sandsด้านปรับปรุงพันธ์พืชสอพ.NULLเริ่มต้น 01/05/2019, สิ้นสุด 31/10/20201,056,230.00660,394.00155,417.00-0.00กำลังดำเนินงาน
145621435โครงการวิจัยศูนย์ต้นแบบการผลิตชีวภัณฑ์แตนเบียนควบคุมแมลงศัตรูมะพร้าวด้านปรับปรุงพันธ์พืชพัชรีวรรณ จงจิตเมตต์สอพ.NULLเริ่มต้น 01/05/2019, สิ้นสุด 30/04/2020เริ่มต้น 01/08/2562, สิ้นสุด 31/07/2563568,000.00534,830.0093,700.00-0.00กำลังดำเนินงาน

กษ 0914.01/3943 กส. ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระยะเวลาดำเนินงาน

146621436โครงการวิจัยการพัฒนาชีวภัณฑ์ Bacillus subtilis BS-DOA224 สูตรพร้อมใช้เพื่อใช้ในการป้องกันกำจัดโรคเหี่ยวที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Ralstonia solanacerumด้านปรับปรุงพันธ์พืชณัฏฐิมา โฆษิตเจริญกุลสอพ.NULLเริ่มต้น 01/05/2019, สิ้นสุด 31/07/20201,899,720.001,606,904.0024,385.00-0.00กำลังดำเนินงาน
147620917โครงการทดสอบความต้านทานอาการโรคใบด่างคล้ายโรคใบด่างมันสำปะหลังของพันธุ์มันสำปะหลังในธนาคารเชื้อพันธุกรรมมันสำปะหลังด้านปรับปรุงพันธ์พืชสุวลักษณ์ อะมะวัลย์ศวร.ระยองNULLเริ่มต้น 01/05/2019, สิ้นสุด 30/04/2020513,360.00473,356.0023,560.00-0.00กำลังดำเนินงาน
148621437โครงการวิจัยและพัฒนาวิธีการป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดด้านปรับปรุงพันธ์พืชพิเชฐ เชาวน์วัฒนวงศ์สอพ.NULLเริ่มต้น 01/05/2019, สิ้นสุด 30/04/20203,866,800.003,559,980.00946,645.42-0.00กำลังดำเนินงาน
149631506การตรวจสอบพันธุกรรมมะพร้าวไทยและต่างประเทศด้านปรับปรุงพันธ์พืชดนัย นาคประเสริฐสทช.NULLเริ่มต้น 1/07/2020, สิ้นสุด 31/12/20212,034,300.000.000.00-0.00กำลังดำเนินงาน
 1. กษ0915/1259 ลว 22 เม.ย.63 (อนุมัติโครงการ)
 2. กษ.0905/442 ลว 12 พ.ค. 63 ขอเปลี่ยนเวลาเริ่มต้น-สิ้นสุดโครงการ จาก เม.ย.63 - ก.ย.64 เป็น ก.ค.63 -ธ.ค.64
150630715โครงการทดสอบและพัฒนาเครื่องพ่นแบบอุโมงค์ลมสำหรับพ่นป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ลายจุดในข้าวโพดด้านปรับปรุงพันธ์พืชยุทธนา เครือหาญชาญพงค์สวศ.NULLเริ่มต้น 1/04/2020, สิ้นสุด 30/09/20212,514,300.000.000.00-0.00กำลังดำเนินงาน
 1. กษ0907/วผ.74 ลว 22 เม.ย.63 (อนุมัติโครงการ)
151631438โครงการวิจัยและพัฒนาวิธีการป้องกันกำจัดหนอนผีเสื้อชอนใบมะเขือเทศด้านปรับปรุงพันธ์พืชพฤทธิชาติ ปุญวัฒโทNULLเริ่มต้น 1/04/2020, สิ้นสุด 30/09/20214,800,480.000.000.00-0.00กำลังดำเนินงาน
 1. กษ0914.01/97 ลว 22 เม.ย.63 (อนุมัติโครงการ)
152631439โครงการวิจัยและพัฒนาวิธีการป้องกันกำจัดด้วงงวงและด้วงแรดศัตรูมะพร้าวด้านปรับปรุงพันธ์พืชพฤทธิชาติ ปุญวัฒโทสอพ.NULLเริ่มต้น 1/04/2020, สิ้นสุด 30/09/20212,910,800.000.000.00-0.00กำลังดำเนินงาน
 1. กษ0914.01/97 ลว 22 เม.ย.63 (อนุมัติโครงการ)
153631440การทดสอบความสามารถของมวนตัวห้ำ Cardiastethus exiguus Poppius (Hemiptera: Anthocoridae) ในการควบคุมเพลี้ยไฟในมะเขือเทศบริโภคสดปลอดภัยในสภาพโรงเรือนด้านปรับปรุงพันธ์พืชอทิติยา แก้วประดิษฐ์สอพ.NULLเริ่มต้น 1/04/2020, สิ้นสุด 30/09/2021957,380.000.000.00-0.00กำลังดำเนินงาน
 1. กษ0914.01/95 ลว 22 เม.ย.63 (อนุมัติโครงการ)
154633101โครงการวิจัยและผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว (ถั่วเหลือง ถั่วเขียวและถั่วลิสง)คุณภาพดีเพื่อรองรับการผลิตพืชภายใต้วิกฤตภัยแล้งด้านปรับปรุงพันธ์พืชนิภาภรณ์ พรรณราศวม.เชียงใหม่NULLเริ่มต้น 1/04/2020, สิ้นสุด 28/02/202124,122,280.000.000.00-0.00กำลังดำเนินงาน
 1. กษ0931/409 ลว 22 เม.ย.63 (อนุมัติโครงการ)
155630103โครงการรวบรวม ศึกษา และขยายพันธุ์กัญชาพันธุ์พื้นเมืองของไทยและพันธุ์การค้าจากต่างประเทศ เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ด้านปรับปรุงพันธ์พืชสุรกิตติ ศรีกุลสชช.NULLเริ่มต้น 1/04/2020, สิ้นสุด 30/06/202121,241,893.000.000.00-0.00กำลังดำเนินงาน
 1. กษ0901.5/151 ลว 27 เม.ย.63 (อนุมัติโครงการ)
156630918โครงการวิจัยพัฒนาและขยายผลเททคนิคการผลิตท่อนพันธุ์มันสำปะหลังสะอาดและมีคุณภาพด้านปรับปรุงพันธ์พืชวารีย์ ทองมีสวร.NULLเริ่มต้น 1/04/2020, สิ้นสุด 31/08/202117,291,200.000.000.00-0.00กำลังดำเนินงาน
 1. กษ0909/509 ลว 22 เม.ย.63 (อนุมัติโครงการ)