หน้า 
 จากทั้งหมด 16
รายการ 11 ถึง 20 จากทั้งหมด 156
 
ลำดับ
รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ
ประเภทโครงการวิจัย
หัวหน้าโครงการ
สถานะปัจจุบัน
บทคัดย่อ
เล่มเต็ม
11 451403 การใช้ไส้เดือนฝอย Steinernema sp. Thai isolate ควบคุมแมลงศัตรูพืช การแก้ไขปัญหาภาคการเกษตร นุชนารถ ตั้งจิตสมคิด สิ้นสุดโครงการ 11-การใช้ไส้เดือนฝอย Steinernema sp. Thai isolate ควบคุมแมลงศัตรูพืช(บทคัดย่อ).pdf 11-การใช้ไส้เดือนฝอย Steinernema sp. Thai isolate ควบคุมแมลงศัตรูพืช.pdf
12 450104 การวิจัยการผลิตมันฝรั่งในฤดูฝน การแก้ไขปัญหาภาคการเกษตร มาโนช ทองเจียม สิ้นสุดโครงการ 12. การวิจัยการผลิตมันฝรั่งในฤดูฝน(บทคัดย่อ).pdf
13 451901 การรวบรวม ศึกษา และคัดเลือกพันธุ์กระชายดำ ด้านปรับปรุงพันธ์พืช เสริมสกุล พจนการุณ สิ้นสุดโครงการ
14 471004 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตหน้าวัวโดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ด้านปรับปรุงพันธ์พืช ดิเรก ตนพยอม สิ้นสุดโครงการ
15 461404 ทดสอบเทคโนโลยีการผลิตถั่วเหลืองฝักสดเพื่อการส่งออก ด้านปรับปรุงพันธ์พืช ศุภชัย แก้วมีชัย สมศักดิ์ ศรีสมบุญ สิ้นสุดโครงการ 15. ทดสอบเทคโนโลยีการผลิตถั่วเหลืองฝักสดเพื่อการส่งออก(บทคัดย่อ).pdf
16 4500202 การวิจัยเทคโนโลยีเพิ่มคุณภาพและอนุรักษ์เอกลักษณ์ผ้าไหมไทย ด้านปรับปรุงพันธ์พืช ส่งรักษ์ เต็งรัตนประเสริฐ สิ้นสุดโครงการ
17 462301 เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์และต้นกล้าปาล์มน้ำมัน ด้านปรับปรุงพันธ์พืช วราวุธ ชูธรรมธัช สิ้นสุดโครงการ 17. เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์และต้นกล้าปาล์มน้ำมัน(บทคัดย่อ).pdf
18 4600101 วิจัยและพัฒนาเครื่องสับใบและไถกลบเศษซากอ้อยเพื่อใช้ไถกลบตอซังข้าว ด้านปรับปรุงพันธ์พืช สุเทพ นุชสวาท สิ้นสุดโครงการ
19 461701 แปรรูปผงไหมเป็นผลิตภัณฑ์สบู่ไหมไทยเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ด้านปรับปรุงพันธ์พืช ประทีป มีศิลป์ สิ้นสุดโครงการ
20 460105 วิจัยและพัฒนาเครื่องปลูกข้าวและเทคโนโลยีการผลิตข้าวในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ (ปีที่ 2) ด้านปรับปรุงพันธ์พืช สุรเวทย์ กฤษณะเศรณี สิ้นสุดโครงการ 20. วิจัยและพัฒนาเครื่องปลูกข้าวและเทคโนโลยีการผลิตข้าวในเขตทุ่งกุลาร้องไห้(บทคัดย่อ).pdf
สงวนลิขสิทธิ์© 2561-2564 กลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงานและวิชาการ กรมวิชาการเกษตร