หน้า 
 จากทั้งหมด 16
รายการ 11 ถึง 20 จากทั้งหมด 156
 
ลำดับ
รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ
ประเภทโครงการวิจัย
หัวหน้าโครงการ
สถานะปัจจุบัน
บทคัดย่อ
เล่มเต็ม
11 451403 การใช้ไส้เดือนฝอย Steinernema sp. Thai isolate ควบคุมแมลงศัตรูพืช การแก้ไขปัญหาภาคการเกษตร นุชนารถ ตั้งจิตสมคิด สิ้นสุดโครงการ 11-การใช้ไส้เดือนฝอย Steinernema sp. Thai isolate ควบคุมแมลงศัตรูพืช(บทคัดย่อ).pdf 11-การใช้ไส้เดือนฝอย Steinernema sp. Thai isolate ควบคุมแมลงศัตรูพืช.pdf
12 450104 การวิจัยการผลิตมันฝรั่งในฤดูฝน การแก้ไขปัญหาภาคการเกษตร มาโนช ทองเจียม สิ้นสุดโครงการ 12. การวิจัยการผลิตมันฝรั่งในฤดูฝน(บทคัดย่อ).pdf
13 451901 การรวบรวม ศึกษา และคัดเลือกพันธุ์กระชายดำ ด้านปรับปรุงพันธ์พืช เสริมสกุล พจนการุณ สิ้นสุดโครงการ 13. การรวบรวม ศึกษา และคัดเลือกพันธุ์กระชายดำ(บทคัดย่อ).pdf
14 471004 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตหน้าวัวโดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ด้านปรับปรุงพันธ์พืช ดิเรก ตนพยอม สิ้นสุดโครงการ 14. วิจัยการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตหน้าวัวโดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ(บทคัดย่อ).pdf
15 461404 ทดสอบเทคโนโลยีการผลิตถั่วเหลืองฝักสดเพื่อการส่งออก ด้านปรับปรุงพันธ์พืช ศุภชัย แก้วมีชัย สมศักดิ์ ศรีสมบุญ สิ้นสุดโครงการ 15. ทดสอบเทคโนโลยีการผลิตถั่วเหลืองฝักสดเพื่อการส่งออก(บทคัดย่อ).pdf
16 4500202 การวิจัยเทคโนโลยีเพิ่มคุณภาพและอนุรักษ์เอกลักษณ์ผ้าไหมไทย ด้านปรับปรุงพันธ์พืช ส่งรักษ์ เต็งรัตนประเสริฐ สิ้นสุดโครงการ 16. การวิจัยเทคโนโลยีเพิ่มคุณภาพและอนุรักษ์เอกลักษณ์ผ้าไหมไทย(บทคัดย่อ).pdf
17 462301 เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์และต้นกล้าปาล์มน้ำมัน ด้านปรับปรุงพันธ์พืช วราวุธ ชูธรรมธัช สิ้นสุดโครงการ 17. เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์และต้นกล้าปาล์มน้ำมัน(บทคัดย่อ).pdf
18 4600101 วิจัยและพัฒนาเครื่องสับใบและไถกลบเศษซากอ้อยเพื่อใช้ไถกลบตอซังข้าว ด้านปรับปรุงพันธ์พืช สุเทพ นุชสวาท สิ้นสุดโครงการ 18. วิจัยและพัฒนาเครื่องสับใบและไถกลบเศษซากอ้อยเพื่อใช้ไถกลบตอซังข้าว(บทคัดย่อ).pdf
19 461701 แปรรูปผงไหมเป็นผลิตภัณฑ์สบู่ไหมไทยเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ด้านปรับปรุงพันธ์พืช ประทีป มีศิลป์ สิ้นสุดโครงการ 19. แปรรูปผงไหมเป็นผลิตภัณฑ์สบู่ไหมไทยเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ(บทคัดย่อ).pdf
20 460105 วิจัยและพัฒนาเครื่องปลูกข้าวและเทคโนโลยีการผลิตข้าวในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ (ปีที่ 2) ด้านปรับปรุงพันธ์พืช สุรเวทย์ กฤษณะเศรณี สิ้นสุดโครงการ 20. วิจัยและพัฒนาเครื่องปลูกข้าวและเทคโนโลยีการผลิตข้าวในเขตทุ่งกุลาร้องไห้(บทคัดย่อ).pdf
สงวนลิขสิทธิ์© 2561-2564 กลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงานและวิชาการ กรมวิชาการเกษตร