หน้า 
 จากทั้งหมด 16
รายการ 131 ถึง 140 จากทั้งหมด 156
 
ลำดับ
รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ
ประเภทโครงการวิจัย
หัวหน้าโครงการ
สถานะปัจจุบัน
บทคัดย่อ
เล่มเต็ม
131 600712 โครงการวิจัยและพัฒนาอากาศยานไร้คนขับ (Drone) สำหรับพ่นสารชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช ด้านปรับปรุงพันธ์พืช วิชัย โอภานุกุล สิ้นสุดระยะเวลา(ยังไม่ส่งเล่มเต็ม)
132 600915 โครงการวิจัยและผลิตพันธุ์และต้นกล้าปาล์มน้ำมันเพื่อสนับสนุนโครงการปลูกปาล์มน้ำมันเพื่อทดแทนพลังงาน : ระยะที่ 6 ด้านปรับปรุงพันธ์พืช วิชณีย์ ออมทรัพย์สิน กำลังดำเนินงาน
133 600102 โครงการพัฒนาระบบการผลิตพืชอย่างยั่งยืนบนพื้นที่สูงเขาหัวโล้นภูทับเบิก(ทับเบิกโมเดล) ด้านปรับปรุงพันธ์พืช สมชาย บุญประดับ กำลังดำเนินงาน
134 610916 โครงการวิจัยการปรับปรุงพันธุ์ถั่วเหลืองโปรตีนสูงโดยการใช้เครื่องหมายโมเลกุล ด้านปรับปรุงพันธ์พืช พิมพ์นภา ขุนพิลึก สิ้นสุดระยะเวลา(ยังไม่ส่งเล่มเต็ม)
135 611016 โครการวิจัยการสร้างแปลงพ่อแม่พันธุ์มะพร้าวเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตต้นพันธุ์มะพร้าวพันธุ์ดี ด้านปรับปรุงพันธ์พืช น.ส.ทิพยา ไกรทอง กำลังดำเนินงาน
136 611433 โครงการวิจัยการศึกษาการลดระดับปริมาณรังสีที่เหมาะสมสำหรับมะม่วงฉายรังสีเพื่อการส่งออก ด้านปรับปรุงพันธ์พืช มลนิภา ศรีมาตรภิรมย์ กำลังดำเนินงาน
137 611505 โครงการขยายผลนวัตกรรรมชีวภัณฑ์ไส้เดือนฝอยกำจัดแมลงครบวงจร ด้านปรับปรุงพันธ์พืช นุชนารถ ตั้งจิตสมคิด กำลังดำเนินงาน
138 612106 โครงการวิจัยต้นแบบการผลิตพันธุ์อ้อยปลอดโรคใบขาวเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ด้านปรับปรุงพันธ์พืช นิลุบล ทวีกุล กำลังดำเนินงาน
139 611605 โครงการวิจัยสารสำคัญและการใช้สารสกัดจากบัวตอง (Tithonia diversifolia Zhemsl.Agray)เพื่อควบคุมหนอนศัตรูผักในพืชตระกูลกะหล่ำและเพลี้ยไฟในพริก ด้านปรับปรุงพันธ์พืช ธนิตา ค่ำอำนวย กำลังดำเนินงาน
140 611017 โครงการวิจัยการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมะพร้าว ด้านปรับปรุงพันธ์พืช สุภัทรา เลิศวัฒนาเกียรติ กำลังดำเนินงาน
สงวนลิขสิทธิ์© 2561-2563 กลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงานและวิชาการ กรมวิชาการเกษตร