หน้า 
 จากทั้งหมด 16
รายการ 141 ถึง 150 จากทั้งหมด 156
 
ลำดับ
รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ
ประเภทโครงการวิจัย
หัวหน้าโครงการ
สถานะปัจจุบัน
บทคัดย่อ
เล่มเต็ม
141 610713 วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืชในโรงเรือนระบบปิดแบบอัจฉริยะ ด้านปรับปรุงพันธ์พืช วุฒิพล จันทร์สระคู กำลังดำเนินงาน
142 612302 การขยายผลเทคโนโลยีแก้ไขปัญหาโรคเหี่ยวสับปะรดในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ด้านปรับปรุงพันธ์พืช นางจิรภา ออสติน กำลังดำเนินงาน
143 610714 วิจัยและพัฒนาเครื่องควบคุมปัจจัยสภาพแวดล้อมและคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อเร่งการเจริญเติบโตของต้นกล้ากล้วยไม้สกุลแวนด้าจากการเพราะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ด้านปรับปรุงพันธ์พืช นายพงษ์รวี นามวงศ์ กำลังดำเนินงาน
144 621434 โครงการวิจัยการควบคุมจอกหูหนูยักษ์ Salvinia molesta D.S. Mitchell ด้วยด้วงงวง Cytobagous salviniae Calder and Sands ด้านปรับปรุงพันธ์พืช   กำลังดำเนินงาน
145 621435 โครงการวิจัยศูนย์ต้นแบบการผลิตชีวภัณฑ์แตนเบียนควบคุมแมลงศัตรูมะพร้าว ด้านปรับปรุงพันธ์พืช พัชรีวรรณ จงจิตเมตต์ กำลังดำเนินงาน
146 621436 โครงการวิจัยการพัฒนาชีวภัณฑ์ Bacillus subtilis BS-DOA224 สูตรพร้อมใช้เพื่อใช้ในการป้องกันกำจัดโรคเหี่ยวที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Ralstonia solanacerum ด้านปรับปรุงพันธ์พืช ณัฏฐิมา โฆษิตเจริญกุล กำลังดำเนินงาน
147 620917 โครงการทดสอบความต้านทานอาการโรคใบด่างคล้ายโรคใบด่างมันสำปะหลังของพันธุ์มันสำปะหลังในธนาคารเชื้อพันธุกรรมมันสำปะหลัง ด้านปรับปรุงพันธ์พืช สุวลักษณ์ อะมะวัลย์ กำลังดำเนินงาน
148 621437 โครงการวิจัยและพัฒนาวิธีการป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด ด้านปรับปรุงพันธ์พืช พิเชฐ เชาวน์วัฒนวงศ์ กำลังดำเนินงาน
149 631506 การตรวจสอบพันธุกรรมมะพร้าวไทยและต่างประเทศ ด้านปรับปรุงพันธ์พืช ดนัย นาคประเสริฐ กำลังดำเนินงาน
150 630715 โครงการทดสอบและพัฒนาเครื่องพ่นแบบอุโมงค์ลมสำหรับพ่นป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ลายจุดในข้าวโพด ด้านปรับปรุงพันธ์พืช ยุทธนา เครือหาญชาญพงค์ กำลังดำเนินงาน
©2018-2019 Department Of Agriculture. All rights reserved. (Powered by narathip.pongpisan@gmail.com)