หน้า 
 จากทั้งหมด 16
รายการ 151 ถึง 156 จากทั้งหมด 156
 
ลำดับ
รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ
ประเภทโครงการวิจัย
หัวหน้าโครงการ
สถานะปัจจุบัน
บทคัดย่อ
เล่มเต็ม
151 631438 โครงการวิจัยและพัฒนาวิธีการป้องกันกำจัดหนอนผีเสื้อชอนใบมะเขือเทศ การแก้ไขปัญหาภาคการเกษตร พฤทธิชาติ ปุญวัฒโท กำลังดำเนินงาน
152 631439 โครงการวิจัยและพัฒนาวิธีการป้องกันกำจัดด้วงงวงและด้วงแรดศัตรูมะพร้าว การแก้ไขปัญหาภาคการเกษตร พฤทธิชาติ ปุญวัฒโท กำลังดำเนินงาน
153 631440 การทดสอบความสามารถของมวนตัวห้ำ Cardiastethus exiguus Poppius (Hemiptera: Anthocoridae) ในการควบคุมเพลี้ยไฟในมะเขือเทศบริโภคสดปลอดภัยในสภาพโรงเรือน ด้านปรับปรุงพันธ์พืช อทิติยา แก้วประดิษฐ์ กำลังดำเนินงาน
154 633101 โครงการวิจัยและผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว (ถั่วเหลือง ถั่วเขียวและถั่วลิสง)คุณภาพดีเพื่อรองรับการผลิตพืชภายใต้วิกฤตภัยแล้ง ด้านปรับปรุงพันธ์พืช นิภาภรณ์ พรรณรา กำลังดำเนินงาน
155 630103 โครงการรวบรวม ศึกษา และขยายพันธุ์กัญชาพันธุ์พื้นเมืองของไทยและพันธุ์การค้าจากต่างประเทศ เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ด้านปรับปรุงพันธ์พืช สุรกิตติ ศรีกุล กำลังดำเนินงาน
156 630918 โครงการวิจัยพัฒนาและขยายผลเททคนิคการผลิตท่อนพันธุ์มันสำปะหลังสะอาดและมีคุณภาพ ด้านปรับปรุงพันธ์พืช วารีย์ ทองมี กำลังดำเนินงาน
สงวนลิขสิทธิ์© 2561-2564 กลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงานและวิชาการ กรมวิชาการเกษตร