หน้า 
 จากทั้งหมด 17
รายการ 161 ถึง 163 จากทั้งหมด 163
 
ลำดับ
รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ
ประเภทโครงการวิจัย
หัวหน้าโครงการ
สถานะปัจจุบัน
บทคัดย่อ
เล่มเต็ม
161 641441 การจัดการโรครากเน่าของผักสลัด สาเหตุจากเชื้อรา Phythium aphanidermatum ในระบบปลูกไฮโดรโปรนิกส์ แก้ไขปัญหาเร่งด่วน บุษราคัม อุดมศักดิ์ กำลังดำเนินงาน
162 640111 การขยายผลเทคโนโลยีการใช้ชีวภัณฑ์ และปุ๋ยชีวภาพเพื่อการผลิตพืชปลอดภัยและอินทรีย์ ต่อยอด/ขยายผลงานวิจัยด้านการเกษตร ขนิษฐา วงศ์วัฒนารัตน์ กำลังดำเนินงาน
163   โครงการกระจายพืชพันธุ์ดีสู่กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ ต่อยอด/ขยายผลงานวิจัยด้านการเกษตร ศิริลักษณ์ จิตรอักษร กำลังดำเนินงาน
สงวนลิขสิทธิ์© 2561-2564 กลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงานและวิชาการ กรมวิชาการเกษตร