หน้า 
 จากทั้งหมด 156
รหัสโครงการ 610713
ชื่อโครงการ วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืชในโรงเรือนระบบปิดแบบอัจฉริยะ
ประเภทโครงการวิจัย ด้านปรับปรุงพันธ์พืช
หัวหน้าโครงการ วุฒิพล จันทร์สระคู
หน่วยงานที่สังกัด ศวศ.ขก
หัวหน้าการโครงการ(เดิม) NULL
วัตถุประสงค์หลัก
วัตถุประสงค์รอง/ย่อย
ระยะเวลา เริ่มต้น 01/10/2561, สิ้นสุด 30/09/2563
ขอขยายเวลาครั้งที่1
ขอขยายเวลาครั้งที่2
ขอขยายเวลาครั้งที่3
งบประมาณอนุมัติ 3,452,000.00
งบประมาณที่โอน 2,943,713.00
งบประมาณใช้จ่ายจริง 2,136,414.56
ผลการประเมินจากคณะที่ปรึกษา -
ค่าตอบแทนที่นักวิจัยได้รับ 0.00
สถานะปัจจุบัน กำลังดำเนินงาน
หมายเหตุ
  1. กษ0905/1084 ลว 4ต.ค.61 อนุมัติโครงการ
  2. กษ0907.2/1553 ลว 31 ต.ค.62 เปลี่ยนแปลงผู้ร่วมวิจัย
บทคัดย่อ
เล่มเต็ม
หน้า 
 จากทั้งหมด 156
สงวนลิขสิทธิ์© 2561-2563 กลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงานและวิชาการ กรมวิชาการเกษตร