หน้า 
 จากทั้งหมด 156
รหัสโครงการ 612302
ชื่อโครงการ การขยายผลเทคโนโลยีแก้ไขปัญหาโรคเหี่ยวสับปะรดในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
ประเภทโครงการวิจัย ด้านปรับปรุงพันธ์พืช
หัวหน้าโครงการ นางจิรภา ออสติน
หน่วยงานที่สังกัด ศวพ.ภูเก็ต
หัวหน้าการโครงการ(เดิม) NULL
วัตถุประสงค์หลัก
วัตถุประสงค์รอง/ย่อย
ระยะเวลา เริ่มต้น 01/10/2561, สิ้นสุด 30/09/2563
ขอขยายเวลาครั้งที่1
ขอขยายเวลาครั้งที่2
ขอขยายเวลาครั้งที่3
งบประมาณอนุมัติ 1,903,360.00
งบประมาณที่โอน 1,509,432.00
งบประมาณใช้จ่ายจริง 887,719.28
ผลการประเมินจากคณะที่ปรึกษา -
ค่าตอบแทนที่นักวิจัยได้รับ 0.00
สถานะปัจจุบัน กำลังดำเนินงาน
หมายเหตุ
  1. กษ0905/1084 ลว 4ต.ค.61 อนุมัติโครงการ
  2. กษ0923.5/476 ลว 31ต.ค.62 (แจ้งเปลี่ยนผู้ร่วมโครงการ)
บทคัดย่อ
เล่มเต็ม
หน้า 
 จากทั้งหมด 156
สงวนลิขสิทธิ์© 2561-2563 กลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงานและวิชาการ กรมวิชาการเกษตร