หน้า 
 จากทั้งหมด 148
รหัสโครงการ 612302
ชื่อโครงการ การขยายผลเทคโนโลยีแก้ไขปัญหาโรคเหี่ยวสับปะรดในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
ประเภทโครงการวิจัย ด้านปรับปรุงพันธ์พืช
หัวหน้าโครงการ นางจิรภา ออสติน
หน่วยงานที่สังกัด ศวพ.ภูเก็ต
หัวหน้าการโครงการ(เดิม) NULL
วัตถุประสงค์หลัก
วัตถุประสงค์รอง/ย่อย
ระยะเวลา เริ่มต้น 01/10/2561, สิ้นสุด 30/09/2563
ขอขยายเวลาครั้งที่1
ขอขยายเวลาครั้งที่2
ขอขยายเวลาครั้งที่3
งบประมาณอนุมัติ 1,903,360.00
งบประมาณที่โอน 1,509,432.00
งบประมาณใช้จ่ายจริง 887,719.28
ผลการประเมินจากคณะที่ปรึกษา อยู่ระหว่างดำเนินการ
ค่าตอบแทนที่นักวิจัยได้รับ 0.00
สถานะปัจจุบัน กำลังดำเนินงาน
หมายเหตุ

กษ0905/1084 ลว 4ต.ค.61
อนุมัติโครงการ

บทคัดย่อ
เล่มเต็ม
หน้า 
 จากทั้งหมด 148
©2018-2019 Department Of Agriculture. All rights reserved. (Powered by narathip.pongpisan@gmail.com)