หน้า 
 จากทั้งหมด 156
รหัสโครงการ 610714
ชื่อโครงการ วิจัยและพัฒนาเครื่องควบคุมปัจจัยสภาพแวดล้อมและคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อเร่งการเจริญเติบโตของต้นกล้ากล้วยไม้สกุลแวนด้าจากการเพราะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
ประเภทโครงการวิจัย ด้านปรับปรุงพันธ์พืช
หัวหน้าโครงการ นายพงษ์รวี นามวงศ์
หน่วยงานที่สังกัด สวศ.
หัวหน้าการโครงการ(เดิม) NULL
วัตถุประสงค์หลัก
วัตถุประสงค์รอง/ย่อย
ระยะเวลา เริ่มต้น 01/10/2561, สิ้นสุด 31/03/2564
ขอขยายเวลาครั้งที่1
ขอขยายเวลาครั้งที่2
ขอขยายเวลาครั้งที่3
งบประมาณอนุมัติ 4,676,700.00
งบประมาณที่โอน 3,567,350.00
งบประมาณใช้จ่ายจริง 2,527,684.70
ผลการประเมินจากคณะที่ปรึกษา -
ค่าตอบแทนที่นักวิจัยได้รับ 0.00
สถานะปัจจุบัน กำลังดำเนินงาน
หมายเหตุ

กษ0905/1084 ลว 4ต.ค.61
อนุมัติโครงการ

บทคัดย่อ
เล่มเต็ม
หน้า 
 จากทั้งหมด 156
สงวนลิขสิทธิ์© 2561-2563 กลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงานและวิชาการ กรมวิชาการเกษตร