หน้า 
 จากทั้งหมด 148
รหัสโครงการ 621434
ชื่อโครงการ โครงการวิจัยการควบคุมจอกหูหนูยักษ์ Salvinia molesta D.S. Mitchell ด้วยด้วงงวง Cytobagous salviniae Calder and Sands
ประเภทโครงการวิจัย ด้านปรับปรุงพันธ์พืช
หัวหน้าโครงการ
หน่วยงานที่สังกัด สอพ.
หัวหน้าการโครงการ(เดิม) NULL
วัตถุประสงค์หลัก
วัตถุประสงค์รอง/ย่อย
ระยะเวลา เริ่มต้น 01/05/2019, สิ้นสุด 31/10/2020
ขอขยายเวลาครั้งที่1
ขอขยายเวลาครั้งที่2
ขอขยายเวลาครั้งที่3
งบประมาณอนุมัติ 1,056,230.00
งบประมาณที่โอน 362,722.00
งบประมาณใช้จ่ายจริง 155,417.00
ผลการประเมินจากคณะที่ปรึกษา อยู่ระหว่างดำเนินการ
ค่าตอบแทนที่นักวิจัยได้รับ 0.00
สถานะปัจจุบัน กำลังดำเนินงาน
หมายเหตุ
บทคัดย่อ
เล่มเต็ม
หน้า 
 จากทั้งหมด 148
©2018-2019 Department Of Agriculture. All rights reserved. (Powered by narathip.pongpisan@gmail.com)