หน้า 
 จากทั้งหมด 148
รหัสโครงการ 621435
ชื่อโครงการ โครงการวิจัยศูนย์ต้นแบบการผลิตชีวภัณฑ์แตนเบียนควบคุมแมลงศัตรูมะพร้าว
ประเภทโครงการวิจัย ด้านปรับปรุงพันธ์พืช
หัวหน้าโครงการ พัชรีวรรณ จงจิตเมตต์
หน่วยงานที่สังกัด สอพ.
หัวหน้าการโครงการ(เดิม) NULL
วัตถุประสงค์หลัก
วัตถุประสงค์รอง/ย่อย
ระยะเวลา เริ่มต้น 01/05/2019, สิ้นสุด 30/04/2020
ขอขยายเวลาครั้งที่1 เริ่มต้น 01/08/2562, สิ้นสุด 31/07/2563
ขอขยายเวลาครั้งที่2
ขอขยายเวลาครั้งที่3
งบประมาณอนุมัติ 568,000.00
งบประมาณที่โอน 267,415.00
งบประมาณใช้จ่ายจริง 93,700.00
ผลการประเมินจากคณะที่ปรึกษา อยู่ระหว่างดำเนินการ
ค่าตอบแทนที่นักวิจัยได้รับ 0.00
สถานะปัจจุบัน กำลังดำเนินงาน
หมายเหตุ

กษ 0914.01/3943 กส. ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระยะเวลาดำเนินงาน

บทคัดย่อ
เล่มเต็ม
หน้า 
 จากทั้งหมด 148
©2018-2019 Department Of Agriculture. All rights reserved. (Powered by narathip.pongpisan@gmail.com)