หน้า 
 จากทั้งหมด 156
รหัสโครงการ 621435
ชื่อโครงการ โครงการวิจัยศูนย์ต้นแบบการผลิตชีวภัณฑ์แตนเบียนควบคุมแมลงศัตรูมะพร้าว
ประเภทโครงการวิจัย ด้านปรับปรุงพันธ์พืช
หัวหน้าโครงการ พัชรีวรรณ จงจิตเมตต์
หน่วยงานที่สังกัด สอพ.
หัวหน้าการโครงการ(เดิม) NULL
วัตถุประสงค์หลัก
วัตถุประสงค์รอง/ย่อย
ระยะเวลา เริ่มต้น 01/05/2019, สิ้นสุด 30/04/2020
ขอขยายเวลาครั้งที่1 เริ่มต้น 01/08/2562, สิ้นสุด 31/07/2563
ขอขยายเวลาครั้งที่2 เริ่มต้น 01/08/2562, สิ้นสุด 30/09/2563
ขอขยายเวลาครั้งที่3
งบประมาณอนุมัติ 568,000.00
งบประมาณที่โอน 534,830.00
งบประมาณใช้จ่ายจริง 93,700.00
ผลการประเมินจากคณะที่ปรึกษา -
ค่าตอบแทนที่นักวิจัยได้รับ 0.00
สถานะปัจจุบัน กำลังดำเนินงาน
หมายเหตุ
  1. กษ 0914.01/3943 กส. ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระยะเวลาดำเนินงาน
  2. กษ.0914.01/394ตกส. ลว 27ส.ค.62 ปรับเวลาเริ่มต้นโครงการ
  3. กษ 0914.01/1717กส ขยายระยะเวลาโครงการ
บทคัดย่อ
เล่มเต็ม
หน้า 
 จากทั้งหมด 156
สงวนลิขสิทธิ์© 2561-2563 กลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงานและวิชาการ กรมวิชาการเกษตร