หน้า 
 จากทั้งหมด 148
รหัสโครงการ 621436
ชื่อโครงการ โครงการวิจัยการพัฒนาชีวภัณฑ์ Bacillus subtilis BS-DOA224 สูตรพร้อมใช้เพื่อใช้ในการป้องกันกำจัดโรคเหี่ยวที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Ralstonia solanacerum
ประเภทโครงการวิจัย ด้านปรับปรุงพันธ์พืช
หัวหน้าโครงการ ณัฏฐิมา โฆษิตเจริญกุล
หน่วยงานที่สังกัด สอพ.
หัวหน้าการโครงการ(เดิม) NULL
วัตถุประสงค์หลัก
วัตถุประสงค์รอง/ย่อย
ระยะเวลา เริ่มต้น 01/05/2019, สิ้นสุด 31/07/2020
ขอขยายเวลาครั้งที่1
ขอขยายเวลาครั้งที่2
ขอขยายเวลาครั้งที่3
งบประมาณอนุมัติ 1,899,720.00
งบประมาณที่โอน 939,445.00
งบประมาณใช้จ่ายจริง 24,385.00
ผลการประเมินจากคณะที่ปรึกษา อยู่ระหว่างดำเนินการ
ค่าตอบแทนที่นักวิจัยได้รับ 0.00
สถานะปัจจุบัน กำลังดำเนินงาน
หมายเหตุ
บทคัดย่อ
เล่มเต็ม
หน้า 
 จากทั้งหมด 148
©2018-2019 Department Of Agriculture. All rights reserved. (Powered by narathip.pongpisan@gmail.com)