หน้า 
 จากทั้งหมด 156
รหัสโครงการ 620917
ชื่อโครงการ โครงการทดสอบความต้านทานอาการโรคใบด่างคล้ายโรคใบด่างมันสำปะหลังของพันธุ์มันสำปะหลังในธนาคารเชื้อพันธุกรรมมันสำปะหลัง
ประเภทโครงการวิจัย ด้านปรับปรุงพันธ์พืช
หัวหน้าโครงการ สุวลักษณ์ อะมะวัลย์
หน่วยงานที่สังกัด ศวร.ระยอง
หัวหน้าการโครงการ(เดิม) NULL
วัตถุประสงค์หลัก
วัตถุประสงค์รอง/ย่อย
ระยะเวลา เริ่มต้น 01/05/2019, สิ้นสุด 30/04/2020
ขอขยายเวลาครั้งที่1
ขอขยายเวลาครั้งที่2
ขอขยายเวลาครั้งที่3
งบประมาณอนุมัติ 513,360.00
งบประมาณที่โอน 473,356.00
งบประมาณใช้จ่ายจริง 23,560.00
ผลการประเมินจากคณะที่ปรึกษา -
ค่าตอบแทนที่นักวิจัยได้รับ 0.00
สถานะปัจจุบัน กำลังดำเนินงาน
หมายเหตุ
บทคัดย่อ
เล่มเต็ม
หน้า 
 จากทั้งหมด 156
สงวนลิขสิทธิ์© 2561-2563 กลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงานและวิชาการ กรมวิชาการเกษตร