หน้า 
 จากทั้งหมด 156
รหัสโครงการ 451403
ชื่อโครงการ การใช้ไส้เดือนฝอย Steinernema sp. Thai isolate ควบคุมแมลงศัตรูพืช
ประเภทโครงการวิจัย การแก้ไขปัญหาภาคการเกษตร
หัวหน้าโครงการ นุชนารถ ตั้งจิตสมคิด
หน่วยงานที่สังกัด สอพ.
หัวหน้าการโครงการ(เดิม)
วัตถุประสงค์หลัก

  1. เพื่อทดสอบวิธีการใช้ไส้เดือนฝอย (อัตราและจำนวนครั้ง) ให้เหมาะสมกับแมลงศัครูผักคะน้า กะหล่ำ และผักกาดขาวปลี รวมทั้งปัจจัยของสภาพแวกล้อมที่มีผลต่อไส้เดือนฝอยในขณะเข้าทำลายแมลงเป้าหมาย ต่อเนื่อง 3 ฤดูปลูก โดยเปรียบเทียบกับแมลงที่ปฏิบัติตามวิธีการของเกษตรกรและแปลงฉีดพ่นสารเคมี
  2. เพื่อทดสอบวิธีการใช้ไส้เดือนฝอย (อัตราและจำนวนครั้ง) ให้เหมาะสมกับหนอกระทู้ดาวเรือง รวมทั้งปัจจัยของสภาพแวกล้อมที่มีผลต่อไส้เดือนฝอยในขณะเข้าทำลายแมลงเป้าหมาย โดยเปรียบเทียบกับแปลงที่ปฏิบัติตามวิธีการของเกษตรกรและแปลงฉีดพ่นสารเคมี
  3. เพื่อทดสอบวิธีการใช้ไส้เดือนฝอย (อัตราและจำนวนครั้ง) ให้เหมาะสมกับปลวกในสวนผลไม้ รวมทั้งปัจจัยของสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อไส้เดือนฝอยในขณะเข้าทำลายแมลงเป้าหมาย โดยเปรียบเทียบกับสารเคมีกำจัดปลวก
  4. เพื่อทดสอบวิธีการใช้ไส้เดือนฝอย (อัตราและจำนวนครั้ง) ให้เหมาะสมกับแมลงกะชอนในสนามหญ้า รวมทั้งปัจจัยของสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อไส้เดือนฝอยในขณะเข้าทำลายแมลงเป้าหมาย โดยเปรียบเทียบกับสารเคมี

วัตถุประสงค์รอง/ย่อย

-

ระยะเวลา เริ่มต้น 01/10/2545, สิ้นสุด 30/09/2547
ขอขยายเวลาครั้งที่1
ขอขยายเวลาครั้งที่2
ขอขยายเวลาครั้งที่3
งบประมาณอนุมัติ 964,640.00
งบประมาณที่โอน 651,432.00
งบประมาณใช้จ่ายจริง 647,337.80
ผลการประเมินจากคณะที่ปรึกษา ไม่ระบุ
ค่าตอบแทนที่นักวิจัยได้รับ 53,012.00
สถานะปัจจุบัน สิ้นสุดโครงการ
หมายเหตุ

มีเล่มเต็มที่ คณะที่ปรึกษา

บทคัดย่อ บทคัดย่อ คก.11.pdf
เล่มเต็ม เล่มเต็ม คก.11.pdf
หน้า 
 จากทั้งหมด 156
สงวนลิขสิทธิ์© 2561-2564 กลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงานและวิชาการ กรมวิชาการเกษตร