หน้า 
 จากทั้งหมด 156
รหัสโครงการ 630918
ชื่อโครงการ โครงการวิจัยพัฒนาและขยายผลเททคนิคการผลิตท่อนพันธุ์มันสำปะหลังสะอาดและมีคุณภาพ
ประเภทโครงการวิจัย ด้านปรับปรุงพันธ์พืช
หัวหน้าโครงการ วารีย์ ทองมี
หน่วยงานที่สังกัด สวร.
หัวหน้าการโครงการ(เดิม)
วัตถุประสงค์หลัก
วัตถุประสงค์รอง/ย่อย
ระยะเวลา เริ่มต้น 01/04/2563, สิ้นสุด 31/08/2564
ขอขยายเวลาครั้งที่1
ขอขยายเวลาครั้งที่2
ขอขยายเวลาครั้งที่3
งบประมาณอนุมัติ 17,291,200.00
งบประมาณที่โอน 12,662,405.00
งบประมาณใช้จ่ายจริง 7,134,990.05
ผลการประเมินจากคณะที่ปรึกษา -
ค่าตอบแทนที่นักวิจัยได้รับ 0.00
สถานะปัจจุบัน กำลังดำเนินงาน
หมายเหตุ
  1. กษ0909/509 ลว 22 เม.ย.63 (อนุมัติโครงการ)
  2. กษ0909/605 ลว 25 พ.ค.63 ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการวิจัย
บทคัดย่อ
เล่มเต็ม
หน้า 
 จากทั้งหมด 156
สงวนลิขสิทธิ์© 2561-2564 กลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงานและวิชาการ กรมวิชาการเกษตร