โครงการวิจัย การขยายผลเทคโนโลยีการใช้ชีวภัณฑ์ และปุ๋ยชีวภาพเพื่อการผลิตพืชปลอดภัยและอินทรีย์
หมวดหมู่งานวิจัย
รายงานการวิจัย
ระดับความพร้อม
ระดับถ่ายทอด (Transfer)
ความต้องการ
ต้องการสร้างมูลค่าเพิ่ม ยกระดับสู่การค้าเชิงพาณิชย์และเสริมสร้างรายได้ให้กับชุมชนและสังคม
ผู้เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุน
Smart Farmer
โครงการการพัฒนาวิธีการตรวจสอบสารอะฟลาทอกซิน บี1 โดยเทคนิค Competitive Lateral Flow Immunoassay
หมวดหมู่งานวิจัย
รายงานการวิจัย
ระดับความพร้อม
ระดับถ่ายทอด (Transfer)
ความต้องการ
ต้องการพัฒนาต่อยอดด้านกระบวนการผลิตในระดับอุตสาหกรรมร่วมกับผู้ที่สนใจ
ผู้เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุน
ผู้สนใจและเกษตรกรทั่วไป
วิจัยและพัฒนาวิธีการป้องกันกำจัดด้วงงวงและด้วงแรดศัตรูมะพร้าวด้วยวิธีเจาะสารเข้าลำต้น
หมวดหมู่งานวิจัย
รายงานการวิจัย
ระดับความพร้อม
ระดับถ่ายทอด (Transfer)
ความต้องการ
ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ที่สนใจเพื่อผลิตเชิงพาณิชย์
ผู้เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุน
ผู้สนใจและเกษตรกรทั่วไป