ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูล การตรวจรับรองแหล่งผลิตพืช GAP และอินทรีย์