การส่งหลักฐานการนำข้อมูลจากโปรแกรม SCE ปี งปม.2565 ไปใช้ประโยชน์