การประชุมเชิงปฏิบัติการ (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ปี 2565

“การใช้เทคโนโลยี…

Scorecards Cockpit Enterprise 5.19

ประกาศ 11 มีนาคม 2565 เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ

ชื่อตัวชี้วัดและแบบฟอร์มรายงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่รายงานผ่านโปรแกรม SCE

ลำดับ ชื่อผลผลิต…

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตามแผน/ผลการปฏิบัติงานและใช้จ่ายงบประมาณเชิงประจักษ์” ปี 2562

วันที่ 11 –…

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตามแผน/ผลการปฏิบัติงานและใช้จ่ายงบประมาณเชิงประจักษ์” ปี 2561

วันที่ 19 มีนาคม…

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตามแผน/ผลการปฏิบัติงานและใช้จ่ายงบประมาณเชิงประจักษ์” ปี 2560

6 มิถุนายน 2560 …

อบรมเชิงปฏิบัติการ “Balance Scorecards และโปรแกรมงานผลิตพันธุ์พืช” ปี 2559

สวพ.5 ชัยนาท 18-…

แบบรายงานตามผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2565

ส่งรายเดือน ส่งร…

แบบรายงานตามผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2564

ส่งรายเดือน ส่งร…