การส่งหลักฐานการนำข้อมูลจากโปรแกรม SCE ปี งปม.2565 ไปใช้ประโยชน์

การนำข้อมูลจากโปรแกรม SCE ไปใช้ประโยชน์

ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูล การตรวจรับรองแหล่งผลิตพืช GAP และอินทรีย์

แบบรายงานตามผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2560

แจ้งเตือนตรวจสอบการบันทึกและการแนบรายงาน

รายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ(สงป.301/302) ปีงบประมาณ 2565

การประชุมเชิงปฏิบัติการ (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ปี 2565

“การใช้เทคโนโลยี…

Scorecards Cockpit Enterprise 5.19

ประกาศ 11 มีนาคม 2565 เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ

ชื่อตัวชี้วัดและแบบฟอร์มรายงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่รายงานผ่านโปรแกรม SCE

ลำดับ ชื่อผลผลิต…