การติดต่อทีมวิจัย ที่ดูแลการรายงานผลเบิกจ่าย สกสว. ปี 2565 ผ่านโปรแกรม SCE

นายนราธิป ถาวรประเสริฐ

มือถือ: 08-3980-8702

โทร: 0-2579-6535 ต่อ 13

นางสาวอาภาภรณ์ กุลลินพล

มือถือ: 06-4882-6827

โทร: 0-2579-6535 ต่อ 18

นายสุทธิภัทร์ เจริญทรัพย์

มือถือ: 09-5124-4217

โทร: 0-2579-6535