แบบรายงานตามผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2562

ส่งรายเดือน

 1. แบบรายงานเมล็ดพันธุ์พืชผักอินทรีย์seed-hub-ปี2562.xlsx (233 downloads)
 2. แบบรายงาน-ค-ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนใต้-ปี2562.xlsx (226 downloads)

ส่งรายไตรมาส

 1. แบบรายงาน-ค-เกษตรอัจฉริยะ-ปี2562.docx (286 downloads)
 2. แบบรายงานเกษตรอินทรีย์-ก.ส่งเสริมฯ-ปี2562.docx (278 downloads)
 3. แบบรายงาน-ก-แปรรูปวัตถุดิบพืชสมุนไพรฯ-ปี2562.doc (220 downloads)

ส่งราย 6 เดือน

 1. แบบรายงาน-ศพก-ปี2562.docx (204 downloads)
 2. แบบรายงานแปลงใหญ่-ปี2562.docx (268 downloads)
 3. แบบรายงานผลโครงการขับเคลื่อน-ปี2562-1.xlsx (279 downloads)
 4. แบบรายงาน-Zoning-by-agri-map-ปี2562.docx (280 downloads)

ส่งรายปี

 1. แบบรายงานการพัฒนาห้องปฏิบัติการ-ปี2562.docx (204 downloads)

อื่น ๆ

 1. รายชื่อหน่วยงานรับผิดชอบแต่ละโครงการ-ปี2562.pdf (222 downloads)
 2. กำหนดส่งรายงานตามผลผลิตโครงการกิจกรรม-ปี2562.pdf (191 downloads)
 3. ตัวอย่างรายงานผลปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณจากระบบ-ปี2562.pdf (203 downloads)
 4. คู่มือการรายงานสงป.301-302-ผ่านโปรแกรม-SCE-ปี-2562.pdf (27 downloads)