แบบรายงานตามผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2563

ส่งรายเดือน

 1. รายเดือน-แบบรายงาน-ก-SeedHubCenter-ปี2563.xlsx (600 downloads)
 2. รายเดือน-แบบรายงานโครงการพระราชดำริ-ปี2563.xlsx (673 downloads)
 3. รายเดือน-แบบรายงาน-ก-ตรวจรับรองโรงงาน-ปี2563.xlsx (467 downloads)

ส่งราย 6 เดือน

 1. ราย6เดือน-แบบรายงานโครงการศพก-ปี2563.docx (621 downloads)
 2. ราย6เดือน-แบบรายงานโครงการกาแฟ-ปี2563.docx (560 downloads)
 3. ราย6เดือน-แบบรายงานก.แปรรูปสมุนไพร-ปี2563.zip (563 downloads)
 4. ราย6เดือน-แบบรายงานโครงการแปลงใหญ่-ปี2563.doc (562 downloads)
 5. ราย6เดือน-แบบรายงานแผนบูรณาการภาค-ปี2563.docx (491 downloads)
 6. ราย6เดือน-แบบรายงาน-โครงการ-Agri-Map-ปี2563.docx (491 downloads)
 7. ราย6เดือน-แบบรายงานโครงการเกษตรอัจฉริยะ-ปี2563.doc (515 downloads)
 8. ราย6เดือน-แบบรายงานการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์-ปี2563.docx (586 downloads)

ส่งรายปี

 1. รายปี-แบบรายงาน-ก-การพัฒนาห้องปฏิบัติการ-ปี2563.docx (511 downloads)

อื่น ๆ

 1. หน่วยงานรับผิดชอบและกำหนดการแนบรายงานตามแบบฟอร์มผลผลิต-โครงการ-กิจกรรม-ปี2563.pdf (700 downloads)
 2. คู่มือการรายงานสงป.301-302-ผ่านโปรแกรม-SCE-ปี-2563.pdf (985 downloads)