แบบรายงานตามผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2563

ส่งรายเดือน

 1. รายเดือน-แบบรายงาน-ก-SeedHubCenter-ปี2563.xlsx (571 downloads)
 2. รายเดือน-แบบรายงานโครงการพระราชดำริ-ปี2563.xlsx (642 downloads)
 3. รายเดือน-แบบรายงาน-ก-ตรวจรับรองโรงงาน-ปี2563.xlsx (439 downloads)

ส่งราย 6 เดือน

 1. ราย6เดือน-แบบรายงานโครงการศพก-ปี2563.docx (591 downloads)
 2. ราย6เดือน-แบบรายงานโครงการกาแฟ-ปี2563.docx (528 downloads)
 3. ราย6เดือน-แบบรายงานก.แปรรูปสมุนไพร-ปี2563.zip (535 downloads)
 4. ราย6เดือน-แบบรายงานโครงการแปลงใหญ่-ปี2563.doc (533 downloads)
 5. ราย6เดือน-แบบรายงานแผนบูรณาการภาค-ปี2563.docx (467 downloads)
 6. ราย6เดือน-แบบรายงาน-โครงการ-Agri-Map-ปี2563.docx (465 downloads)
 7. ราย6เดือน-แบบรายงานโครงการเกษตรอัจฉริยะ-ปี2563.doc (487 downloads)
 8. ราย6เดือน-แบบรายงานการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์-ปี2563.docx (558 downloads)

ส่งรายปี

 1. รายปี-แบบรายงาน-ก-การพัฒนาห้องปฏิบัติการ-ปี2563.docx (490 downloads)

อื่น ๆ

 1. หน่วยงานรับผิดชอบและกำหนดการแนบรายงานตามแบบฟอร์มผลผลิต-โครงการ-กิจกรรม-ปี2563.pdf (672 downloads)
 2. คู่มือการรายงานสงป.301-302-ผ่านโปรแกรม-SCE-ปี-2563.pdf (935 downloads)