แบบรายงานตามผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2565

ส่งรายเดือน

 1. ก.ตรวจรับรองโรงงาน-ปี2565.xlsx (193 downloads)
 2. ค.ชายแดนภาคใต้SR-01-ปี2565.xlsx (127 downloads)
 3. ก.การตรวจสอบปัจจัยฯรายงานคดีที่อยู่ในความรับผิดชอบกรม-ปี2565.docx (134 downloads)

ส่งรายไตรมาส

 1. ก.แปรรูปวัตถุดิบสมุนไพรให้ได้มาตรฐาน-ปี2565.docx (148 downloads)

ส่งราย 6 เดือน

 1. ก.ชุมชนนวัตกรรม-ปี2565.docx (180 downloads)
 2. ศพก-แบบรายงาน-ศพก.2-ปี2565.docx (350 downloads)
 3. ค.แปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะ-ปี2565.docx (135 downloads)
 4. ก.Modern-tradeแบบรายงานที่2-ปี2565.docx (155 downloads)
 5. อัตลักษณ์-แบบรายงานอัตลักษณ์02-ปี2565.docx (191 downloads)
 6. คทช-แบบรายงานผลการดำเนินงาน-คทช.03-ปี2565.doc (191 downloads)
 7. ก.แปลงใหญ่-แบบรายงานผลการดำเนินงานปญ.65-02-ปี2565.docx (230 downloads)
 8. ก.แปลงใหญ่-แบบรายงานสำหรับหน่วยผลิตชีวภัณฑ์ปญ.65-03-ปี2565.docx (188 downloads)
 9. ก.การตรวจสอบปัจจัยฯรายงานผลการปฏิบัติงานของสารวัตรฯ-ปี2565.docx (207 downloads)

ส่งรายปี

 1. ศพก-แบบรายงาน-ศพก.3-ปี2565.docx (202 downloads)
 2. รายงานความก้าวหน้าการพัฒนาห้องปฏิบัติการLAB-ปี2565.docx (143 downloads)
 3. ก.บริหารความหลากหลาย-รายงานผลการใช้ประโยชน์-ปี2565.docx (243 downloads)

รายงานภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดการอบรม

 1. ศพก-แบบรายงาน-ศพก.1-ปี2565.docx (324 downloads)
 2. ก.Modern-tradeแบบรายงานที่1-ปี2565.docx (155 downloads)
 3. อัตลักษณ์-แบบรายงานอัตลักษณ์01-ปี2565.docx (162 downloads)
 4. คทช-แบบรายงานผลการถ่ายทอดความรู้-คทช.02-ปี2565.docx (141 downloads)
 5. ก.แปลงใหญ่-แบบรายงานผลการถ่ายทอดความรู้ปญ65-01-ปี2565.docx (190 downloads)

คู่มือ

 1. คู่มือการรายงาน-สงป301-302-ผ่านโปรแกรมSCE-ปี2565.pdf (568 downloads)