ชื่อตัวชี้วัดและแบบฟอร์มรายงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่รายงานผ่านโปรแกรม SCE

คู่มือการรายงาน-สงป301-302-ผ่านโปรแกรมSCE-ปี2565.pdf (882 downloads)

ลำดับ ชื่อผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
/ชื่อแฟ้ม ในโปรแกรม SCE
ชื่อตัวชี้วัดในโปรแกรม SCE ที่ต้องแนบรายงานตามแบบฟอร์ม ชื่อรายงานบนเว็บ https://me.doa.go.th รอบการรายงาน วันที่แนบรายงาน
1 ผลผลิตที่ 1 : บริหารจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเกษตร
1.1 กิจกรรม : การพัฒนาศักยภาพงานวิชาการเกษตร
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพงานวิชาการเกษตร กิจกรรมนี้ไม่ได้ตามผ่านโปรแกรม SCE
1.01(1) ผลผลิตที่ 1 กิจกรรมย่อย 2 โครงการยกระดับคุณภาพฯ Modern Trade 2.4.1 เอกสารรายงานการฝึกอบรม(เอกสาร) ก.Modern trade (แบบรายงานที่ 1) ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่สิ้นสุดการฝึกอบรม
หมายเหตุ : พร้อมสแกนไฟล์หนังสือที่ ผอ. หน่วยงานเซ็นต์รับทราบรายงานผลการอบรม
2.4.2 เอกสารรายงานความก้าวหน้า(ราย6เดือน) ก.Modern trade (แบบรายงานที่2) ราย 6 เดือน รอบ 6 เดือน ภายในวันที่ 15 เม.ย. 65
2.4.3 เอกสารรายงานความก้าวหน้า(ราย12เดือน) รอบ 12 เดือน ภายในวันที่ 30 ก.ย. 65
1.2 กิจกรรม : การบริหารความหลากหลายทางชีวภาพ
1.01(2) ผลผลิตที่ 1 กิจกรรม การบริหารความหลากหลายทางชีวภาพ 1.2(13.1) (รายปี) กิจกรรม : อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ก.บริหารความหลากหลาย-รายงานผลการใช้ประโยชน์ รายปี ภายในวันที่ 7 ต.ค. 65
2 ผลผลิตที่ 2 : ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร
กิจกรรม : การตรวจสอบปัจจัยการผลิต/ศัตรูพืช ออกใบรับรองและควบคุมกำกับดูแล พ.ร.บ.
2.1 กิจกรรม : การตรวจสอบปัจจัยการผลิต/ศัตรูพืช ออกใบรับรองและควบคุมกำกับดูแล พ.ร.บ. 2.3.1 (รายเดือน) คดีที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมวิชาการเกษตร ก.การตรวจสอบปัจจัยฯรายงานคดีที่อยู่ในความรับผิดชอบกรม รายเดือน ครั้งแรก แนบรายงานผลการดำเนินงานช่วง ต.ค. 64 – ก.พ. 65 ภายในวันที่ 7 มี.ค. 65
ครั้งถัดไป ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป
2.3.2 (ราย 6 เดือน) รายงานผลการปฏิบัติงานของสารวัตรเกษตร ก.การตรวจสอบปัจจัยฯรายงานผลการปฏิบัติงานของสารวัตรฯ ราย 6 เดือน รอบ 6 เดือน ภายในวันที่ 7 เม.ย. 65
รอบ 12 เดือน ภายในวันที่ 7 ต.ค. 65
กิจกรรมย่อย : ตรวจรับรองโรงงานแปรรูป/โรงรม GMP
2.1.1 กิจกรรมย่อย : ตรวจรับรองโรงงานแปรรูป/โรงรม GMP 2.3.3 (รายเดือน) รายงานผลการตรวจโรงคัดบรรจุ โรงแปรรูป /โรงรม (ให้หน่วยงานหลักและศวพ.ยะลารายงาน) ก.ตรวจรับรองโรงงาน รายเดือน ครั้งแรก แนบรายงานผลการดำเนินงานช่วง ต.ค. 64 – ก.พ. 65 ภายในวันที่ 7 มี.ค. 65
ครั้งถัดไป ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป
กิจกรรมย่อย : จดทะเบียนตรวจสอบรับรองแหล่งผลิตพืช
2.2 กิจกรรม : จดทะเบียนตรวจสอบรับรองแหล่งผลิตพืช 2.3.4 (รายปี) รายงานการพัฒนาห้องปฏิบัติการ รายงานความก้าวหน้าการพัฒนาห้องปฏิบัติการLAB รายปี ภายในวันที่ 7 ต.ค. 65
3 โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
1.03 โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รายงานตามแบบฟอร์มของโครงการนี้ ไม่ได้ตามผ่านโปรแกรม SCE
(กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) จะทำหนังสือแจ้งแนวทางการรายงานตามแบบฟอร์มไปยังหน่วยงานที่มีแผนจัดสรรโดยตรง)
4 โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร
กิจกรรมผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิตอื่น ๆ กิจกรรมนี้ไม่ได้ตามผ่านโปรแกรม SCE
4.1 กิจกรรม : การพัฒนาระบบการผลิตและรับรองคุณภาพเมล็ดพันธุ์พืชเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน (Seed Hub) กิจกรรมนี้ไม่มีแบบฟอร์มรายงาน
5 โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตกัญชา โครงการนี้ไม่ได้ตามผ่านโปรแกรม SCE
6 โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์
กิจกรรมที่ 1 : การพัฒนาศูนย์อบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดผลงานวิจัยกรมวิชาการเกษตร (ศูนย์บ่มเพาะ) กิจกรรมนี้ไม่ได้ตามผ่านโปรแกรม SCE
กิจกรรมที่ 2 : การขับเคลื่อนผลงานวิจัยผ่านเครือข่ายศูนย์เรียนรู้กรเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
1.06(2) โครงการขับเคลื่อนฯ (กิจกรรมที่ 2 ศพก.) เอกสารแนบ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก) รายงานผลกิจกรรมอบรม (แบบรายงาน ศพก. 1) ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่สิ้นสุดการฝึกอบรม
หมายเหตุ : พร้อมสแกนไฟล์หนังสือที่ ผอ. หน่วยงานเซ็นต์รับทราบรายงานผลการอบรม
รายงานผลการจัดทำแปลงต้นแบบ/แปลงเรียนรู้ (แบบรายงาน ศพก.2) ราย 6 เดือน รอบ 6 เดือน ภายในวันที่ 30 เม.ย. 65
รอบ 12 เดือน ภายในวันที่ 30 ก.ย. 65
การสนับสนุน/แจกจ่าย/ผลิตแจก ชีวภาพและชีวภัณฑ์ (แบบรายงาน ศพก.2) ราย 6 เดือน รอบ 6 เดือน ภายในวันที่ 30 เม.ย. 65
รอบ 12 เดือน ภายในวันที่ 30 ก.ย. 65
การผลิต/ส่งมอบปุ๋ยชีวภาพและชีวภัณฑ์ (แบบรายงาน ศพก.3) รายปี ภายในวันที่ 30 ก.ย. 65
    เอกสารแนบ โครงการ ศพก. กิจกรรมสารวัตรเกษตรอาสา รายงานผลผลกิจกรรมอบรม (แบบรายงาน ศพก. 1) ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่สิ้นสุดการฝึกอบรม
หมายเหตุ : พร้อมสแกนไฟล์หนังสือที่ ผอ. หน่วยงานเซ็นต์รับทราบรายงานผลการอบรม
กิจกรรมที่ 3 : ชุมชนนวัตกรรมวิชาการเกษตร (Doa Smart Community : DoaSC)
1.06(3) โครงการขับเคลื่อนฯ (กิจกรรมที่ 3 ชุมชนนวัตกรรมวิชาการเกษตรฯ) 6.15.1 แนบรายงาน (ราย 6 เดือน) ก.ชุมชนนวัตกรรม ราย 6 เดือน รอบ 6 เดือน ภายในวันที่ 15 เม.ย. 65
(สำหรับหัวหน้าโครงการ))
6.15.2 แนบรายงาน (ราย 12 เดือน) ก.ชุมชนนวัตกรรม รอบ 12 เดือน ภายในวันที่ 15 ต.ค. 65
(สำหรับหัวหน้าโครงการ)
กิจกรรมที่ 4 : การเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรอัตลักษณ์และพืชท้องถิ่น
1.06(4) โครงการขับเคลื่อนฯ (กิจกรรมที่ 4 เกษตรอัตลักษณ์และพืชท้องถิ่น) เอกสารแนบการเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรอัตลักษณ์เเละพืชท้องถิ่น รายงานผลกิจกรรมอบรม (แบบรายงาน อัตลักษณ์ 01) ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่สิ้นสุดการฝึกอบรม
หมายเหตุ : พร้อมสแกนไฟล์หนังสือที่ ผอ. หน่วยงานเซ็นต์รับทราบรายงานผลการอบรม
รายงานผลการจัดทำแปลงต้นแบบ/แปลงเรียนรู้ (แบบรายงาน อัตลักษณ์ 02) ราย 6 เดือน รอบ 6 เดือน ภายในวันที่ 30 เม.ย. 65
รอบ 12 เดือน ภายในวันที่ 30 ก.ย. 65
การสนับสนุน/แจกจ่าย/ผลิตแจก ปัจจัยการผลิต (แนบหลักฐานการส่งมอบต่อท้ายแบบรายงาน อัตลักษณ์ 02) ราย 6 เดือน พร้อมแบบรายงาน อัตลักษณ์ 02
รอบ 6 เดือน ภายในวันที่ 30 เม.ย. 65
รอบ 12 เดือน ภายในวันที่ 30 ก.ย. 65
  กิจกรรมที่ 5 : การเพิ่มศักยภาพรายสินค้าเกษตรในระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่
1.06(5) โครงการขับเคลื่อนฯ (กิจกรรมที่ 5 แปลงใหญ่) 5.10.1 เอกสารรายงานการฝึกอบรม(เอกสาร) ก.แปลงใหญ่-แบบรายงานผลการถ่ายทอดความรู้(ปญ65-01) ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่สิ้นสุดการฝึกอบรม
หมายเหตุ : พร้อมสแกนไฟล์หนังสือที่ ผอ. หน่วยงานเซ็นต์รับทราบรายงานผลการอบรม
5.10.2 เอกสารรายงานความก้าวหน้า(ราย6เดือน) 1) ก.แปลงใหญ่-แบบรายงานผลการดำเนินงาน(ปญ.65-02) ราย 6 เดือน รอบ 6 เดือน ภายในวันที่ 15 เมษายน 2565
5.10.3 เอกสารรายงานความก้าวหน้า(ราย12เดือน) 2) ก.แปลงใหญ่-แบบรายงานสำหรับหน่วยผลิตชีวภัณฑ์(ปญ.65-03) รอบ 12 เดือน ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2565
กิจกรรมที่ 7 : การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพราษฎรที่ได้รับการช่วยเหลือตามโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล (คทช.)
1.06(7) โครงการขับเคลื่อนฯ (กิจกรรมที่ 7 คทช.) 7.7.1 เอกสารรายงานการฝึกอบรม (เอกสาร) รายงานผลการอบรมถ่ายทอดความรู้ (แบบฟอร์ม คทช.02) ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่สิ้นสุดการฝึกอบรม
หมายเหตุ : พร้อมสแกนไฟล์หนังสือที่ ผอ. หน่วยงานเซ็นต์รับทราบรายงานผลการอบรม
7.7.2 เอกสารรายงานความก้าวหน้า(ราย6เดือน) รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานเชิงคุณภาพ (แบบฟอร์ม คทช.03) ราย 6 เดือน รอบ 6 เดือน ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2565
7.7.3 เอกสารรายงานความก้าวหน้า(ราย12เดือน) รอบ 12 เดือน ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565
7.7.4 ผลิตปัจจัยการผลิต ชีวภัณฑ์/ปุ๋ยชีวภาพสนับสนุนหน่วยงานเครือข่าย(ราย6เดือน) ครั้งแรก ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2565
ครั้งถัดไป ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565
7.7.5 สนับสนุนวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ศวส.ชุมพร(เอกสาร) ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่สิ้นสุดการฝึกอบรม
หมายเหตุ : พร้อมสแกนไฟล์หนังสือที่ ผอ. หน่วยงานเซ็นต์รับทราบรายงานผลการอบรม
7 โครงการพัฒนาหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์
1.07 โครงการพัฒนาหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ โครงการนี้ไม่มีแบบฟอร์มรายงาน
8 โครงการสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรชีวภาพสู่เชิงพาณิชย์
1.08 โครงการสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรชีวภาพสู่เชิงพาณิชย์ (รายไตรมาส) กิจกรรม การแปรรูปวัตถุดิบพืชสมุนไพรให้ได้มาตรฐาน ก.แปรรูปวัตถุดิบสมุนไพรให้ได้มาตรฐาน รายไตรมาส ครั้งแรก แนบรายงานผลการดำเนินงานช่วง ต.ค. 64 – มี.ค. 65 ภายในวันที่ 7 เม.ย. 65
ครั้งถัดไป ภายในวันที่ 7 หลังสิ้นไตรมาส
9 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ
1.09 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ 9.7.1 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ (ราย 6 เดือน) ค.แปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะ ราย 6 เดือน รอบ 6 เดือน ภายในวันที่ 15 เม.ย. 65
9.7.2 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ (ราย 12 เดือน) ค.แปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะ รอบ 12 เดือน ภายในวันที่ 15 ต.ค. 65
10 โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
1.10 โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 10.5 เอกสารแนบ (รายเดือน) ค.ชายแดนภาคใต้(SR 01) รายเดือน ครั้งแรก แนบรายงานผลการดำเนินงานช่วง ต.ค. 64 – ก.พ. 65 ภายในวันที่ 7 มี.ค. 65
ครั้งถัดไป ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป