ชื่อตัวชี้วัดและแบบฟอร์มรายงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่รายงานผ่านโปรแกรม SCE

ชื่อแบบฟอร์มและรอบการส่งรายงานของแต่ละผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม ผ่านโปรแกรม SCE ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

ลำ

ดับ

ชื่อผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม/ชื่อแฟ้ม
ในโปรแกรม SCE

ชื่อตัวชี้วัดในโปรแกรม SCE
ที่ต้องแนบรายงาน
ตามแบบฟอร์ม

ชื่อรายงานบนหน้าเว็บ
http://me.doa.go.th/bb301-302

รอบการรายงาน

วันที่แนบรายงาน

1

ผลผลิต : บริหารจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเกษตร

กิจกรรม : การพัฒนาศักยภาพ
งานวิชาการเกษตร

กิจกรรมนี้ไม่ได้ตามผ่านโปรแกรม SCE

กิจกรรม : การบริหารความหลากหลายทางชีวภาพ

3.01 ผลผลิต : บริหารจัดการองค์ความรู้ฯ (ก.การบริหารความหลากหลายทางชีวภาพ)

1.14.1 แนบรายงานกิจกรรม :
การบริหารความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

ฟอร์ม-SCE66-ก.บริหารความหลากหลาย(รายงานผลการนำไปใช้ประโยชน์)

รายปี

ภายในวันที่ 7 ต.ค. 66

2

ผลผลิต : ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

กิจกรรม : ตรวจสอบปัจจัยการผลิต/ศัตรูพืช/ออกใบรับรอง และควบคุมกำกับดูแลตาม พ.ร.บ.

3.02 ผลผลิต : ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

2.4.1 คดีที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมวิชาการเกษตร (ให้ สนก. รายงาน) (รายเดือน)

ฟอร์ม-SCE66-ผ.ยกระดับฯ รายงานคดี
อยู่ในความรับผิดชอบกรม

รายเดือน

ครั้งแรก แนบรายงานผลการดำเนินงานช่วง
ต.ค. 65 – ก.พ. 66 ภายในวันที่ 7 มี.ค. 66
ครั้งถัดไป ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป

2.4.2 รายงานผลการปฏิบัติงานของสารวัตรเกษตร (ให้หน่วยงานหลัก และ สคว. รายงาน)

ฟอร์ม-SCE66-ผ.ยกระดับฯ รายงาน
ผลการปฏิบัติงานของสารวัตรฯ

ราย 6 เดือน

รอบ 6 เดือน ภายในวันที่ 7 เม.ย. 66
รอบ 12 เดือน ภายในวันที่ 7 ต.ค. 66

กิจกรรม : จดทะเบียนตรวจรับรองแหล่งผลิตพืช

3.02 ผลผลิต : ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

2.4.3 รายงานผลการตรวจ
โรงคัดบรรจุ โรงแปรรูป/โรงรม
(ให้หน่วยงานหลัก และ กมพ. และ ศวพ.ยะลา รายงาน)

(รายเดือน)

ฟอร์ม-SCE66-ผ.ยกระดับฯ ตรวจรับรองโรงงานGMP

รายเดือน

ครั้งแรก แนบรายงานผลการดำเนินงานช่วง
ต.ค. 65 – ก.พ. 66 ภายในวันที่ 7 มี.ค. 66
ครั้งถัดไป ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป

2.4.4 รายงานการพัฒนาห้องปฏิบัติการ (รายปี)

ฟอร์ม-SCE66-ผ.ยกระดับฯ รายงานความก้าวหน้าการพัฒนาห้อง LAB

รายปี

ภายในวันที่ 7 ต.ค. 66

กิจกรรม : การตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์

3.02 ผลผลิต : ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

กิจกรรมนี้ไม่มีแบบฟอร์มรายงาน

3

โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

กิจกรรม : สนับสนุนวิชาการเกษตรด้านพืชในโครงการพระราชดำริ

3.03 โครงการส่งเสริม
การดำเนินงานอันเนื่อง

มาจากพระราชดำริ

กิจกรรมนี้ไม่มีแบบฟอร์มรายงาน

4

โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร

กิจกรรม : ผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต

กิจกรรมนี้ไม่ได้ตามผ่านโปรแกรม SCE

กิจกรรม : การตรวจและรับรองห้องปฏิบัติการเมล็ดพันธุ์

3.04 โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร

กิจกรรมนี้ไม่มีแบบฟอร์มรายงาน

กิจกรรม : ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร

3.04 โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร

กิจกรรมนี้ไม่มีแบบฟอร์มรายงาน

5

โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตกัญชา

3.05 โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับฯ การผลิตกัญชา

5.3 เอกสารแนบ โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับฯ การผลิตกัญชา (รายไตรมาส)

ฟอร์มSCE66-ค.พัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับการวิจัยฯกัญชา

รายไตรมาส

ครั้งแรก ภายในวันที่ 15 เม.ย. 66

ครั้งถัดไป ภายในวันที่ 15 หลังสิ้นไตรมาส

6

โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์

กิจกรรม : ชุมชนนวัตกรรมวิชาการเกษตร (DOA Smart Community)

3.06 โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์

6.1.12 เอกสารแนบ

ฟอร์ม-SCE66-ค.ขับเคลื่อน-ก.ชุมชนนวัตกรรมวิชาการเกษตร

ราย 6 เดือน

รอบ 6 เดือน ภายในวันที่ 15 เม.ย. 66
รอบ 12 เดือน ภายในวันที่ 15 ต.ค. 66

กิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการ

3.06 โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์

6.2.4 เอกสารแนบ

ฟอร์ม-SCE66-ค.ขับเคลื่อน-ก.การอบรมเชิงปฏิบัติการ

ราย 6 เดือน

รอบ 6 เดือน ภายในวันที่ 15 เม.ย. 66
รอบ 12 เดือน ภายในวันที่ 15 ต.ค. 66

7

โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ

กิจกรรม : การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สมุนไพร

3.07 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ

7.3.1 (รายไตรมาส) กิจกรรม
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ฟอร์ม-SCE66-ค.ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ

รายไตรมาส

ครั้งแรก แนบรายงานผลการดำเนินงานช่วง ต.ค. 65 – มี.ค. 66 ภายในวันที่ 7 เม.ย. 66
ครั้งถัดไป ภายในวันที่ 7 หลังสิ้นไตรมาส

กิจกรรม : การพัฒนาการผลิตพืชสมุนไพรท้องถิ่นเพื่อการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์

3.07 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ

7.3.2 (รายไตรมาส) กิจกรรม
การพัฒนาการผลิตพืชสมุนไพรท้องถิ่นเพื่อการใช้ประโยชน์
ทางการแพทย์

ฟอร์ม-SCE66-ค.ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ

รายไตรมาส

ครั้งแรก แนบรายงานผลการดำเนินงานช่วง ต.ค. 65 – มี.ค. 66 ภายในวันที่ 7 เม.ย. 66
ครั้งถัดไป ภายในวันที่ 7 หลังสิ้นไตรมาส

8

โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ

3.08 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ

8.9 เอกสารแนบ

ฟอร์ม-SCE66-ค.พัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ

ราย 6 เดือน

รอบ 6 เดือน ภายในวันที่ 15 เม.ย. 66
รอบ 12 เดือน ภายในวันที่ 15 ต.ค. 66

9

โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น

3.09 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น

9.6.1 แนบรายงานผลกิจกรรมอบรมเกษตรกรผู้นำ

(แบบรายงานอัตลักษณ์ 01)

ฟอร์ม-SCE66-ก.อบรมเกษตรกรผู้นำ
(แบบรายงานอัตลักษณ์ 01)

ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่สิ้นสุดการฝึกอบรม
หมายเหตุ : พร้อมสแกนไฟล์หนังสือที่ ผอ. หน่วยงานเซ็นต์รับทราบรายงานผลการอบรม

 –

9.6.2 แนบรายงานผลการจัดทำแปลงต้นแบบ (แบบรายงาน
อัตลักษณ์ 02)

ฟอร์ม-SCE66-ก.แปลงต้นแบบ
(แบบรายงานอัตลักษณ์ 02)

ราย 6 เดือน

รอบ 6 เดือน ภายในวันที่ 28 เม.ย. 66
รอบ 12 เดือน ภายในวันที่ 29 ก.ย. 66

10

โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

3.10 โครงการสร้างมูลค่าเพิ่ม
จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

10.5 เอกสารแนบ โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร (รายไตรมาส)

ฟอร์มSCE66-ค.สร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

รายไตรมาส

ครั้งแรก ภายในวันที่ 15 เม.ย. 66

ครั้งถัดไป ภายในวันที่ 15 หลังสิ้นไตรมาส

11

โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่

3.11 โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่

11.11.1 เอกสารรายงาน
การฝึกอบรม (เอกสาร)

ฟอร์ม-SCE66-ค.แปลงใหญ่-แบบรายงานผลการถ่ายทอดความรู้ (ปญ.66-01)

ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่สิ้นสุด
การฝึกอบรม
หมายเหตุ : พร้อมสแกนไฟล์หนังสือที่ ผอ. หน่วยงานเซ็นต์รับทราบรายงานผลการอบรม

 –

11.11.2 เอกสารรายงานความก้าวหน้า (ราย 6 เดือน)

ฟอร์ม-SCE66-ค.แปลงใหญ่-แบบรายงานผลการดำเนินงาน (ปญ.66-02)

ราย 6 เดือน

รอบ 6 เดือน ภายในวันที่ 15 เม.ย. 66
รอบ 12 เดือน ภายในวันที่ 30 ก.ย. 66

11.11.3 เอกสารรายงานความก้าวหน้า (ราย 12 เดือน)

 

11.11.4 ผลิตปัจจัยการผลิต
ชีวภัณฑ์ ปุ๋ยชีวภาพสนับสนุนหน่วยงานเครือข่าย (ราย 6 เดือน)

ฟอร์ม-SCE66-ค.แปลงใหญ่-แบบรายงานสำหรับหน่วยผลิตชีวภัณฑ์ (ปญ.66-03)

ราย 6 เดือน

รอบ 6 เดือน ภายในวันที่ 15 เม.ย. 66
รอบ 12 เดือน ภายในวันที่ 30 ก.ย. 66

11.11.5 ติดตามผลแปลงต้นแบบ
ปี 2565 (รายปี)

ฟอร์ม-SCE65-ค.แปลงใหญ่-แบบรายงานผลการดำเนินงาน (ปญ.65-02)

รายปี

ภายในวันที่ 31 พ.ค. 66

12

โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-map)

 

 

3.12 โครงการบริหารจัดการ
การผลิตสินค้าเกษตรฯ (Agri-map)

12.4 เอกสารแนบ

ฟอร์ม-SCE66-แบบรายงาน Agri Map

ราย 6 เดือน

รอบ 6 เดือน ภายในวันที่ 15 เม.ย. 66
รอบ 12 เดือน ภายในวันที่ 15 ต.ค. 66

13

โครงการพัฒนาศักยภาพตามพื้นที่

3.13 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ตามพื้นที่

13.5.1 เอกสารแนบ โครงการพัฒนาศักยภาพตามพื้นที่

ฟอร์ม-SCE66-ค.พัฒนาศักยภาพ

ตามพื้นที่(ชายแดนใต้) (SR 01)

รายเดือน

ครั้งแรก แนบรายงานผลการดำเนินงานช่วง
ต.ค. 65 – ก.พ. 66 ภายในวันที่ 7 มี.ค. 66
ครั้งถัดไป ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป

14

โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

3.14 โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

14-7.1 เอกสารแนบกิจกรรมฝึกอบรม (แบบรายงาน ศพก.1)
 – 14.7.1(1) กิจกรรมฝึกอบรมเกษตรกรผู้นำ
 – 14.7.1(1) กิจกรรมฝึกอบรมสารวัตรเกษตรอาสา

ฟอร์ม-SCE66-ก.ฝึกอบรม (แบบรายงาน ศพก.1)

ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่สิ้นสุด
การฝึกอบรม
หมายเหตุ : พร้อมสแกนไฟล์หนังสือที่ ผอ. หน่วยงานเซ็นต์รับทราบรายงานผลการอบรม

 –

 

14-7.2 เอกสารแนบกิจกรรม
แปลงต้นแบบ (ราย 6 เดือน)
(แบบรายงาน ศพก.2)

ฟอร์ม-SCE66-ก.แปลงต้นแบบ

(แบบรายงาน ศพก.2)

ราย 6 เดือน

รอบ 6 เดือน ภายในวันที่ 30 เม.ย. 66

รอบ 12 เดือน ภายในวันที่ 30 ก.ย. 66

14-7.3 เอกสารแนบกิจกรรม
แปลงต้นแบบ (ราย 12 เดือน)
(แบบรายงาน ศพก.2)

14-7.4 เอกสารแนบสนับสนุน
ชีวภัณฑ์และปุ๋ยชีวภาพ (สำหรับหน่วยผลิต) (รายปี) (แบบรายงาน ศพก.3)

ฟอร์ม-SCE66-สนับสนุนชีวภัณฑ์และ
ปุ๋ยชีวภาพ (แบบรายงาน ศพก.3)

รายปี

ภายในวันที่ 30 ก.ย. 66

15

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร

3.15 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพฯ (คทช.)

15.9.1 กิจกรรมฝึกอบรมเกษตรกร/เสวนา (เอกสาร)

ฟอร์ม-SCE66-คทช-แบบรายงาน
ผลการถ่ายทอดความรู้ (แบบฟอร์ม
คทช.02)

ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่สิ้นสุด
การฝึกอบรม
หมายเหตุ : พร้อมสแกนไฟล์หนังสือที่ ผอ. หน่วยงานเซ็นต์รับทราบรายงานผลการอบรม

 –

15.9.2 เอกสารรายงานความก้าวหน้า (ราย 6 เดือน)

ฟอร์ม-SCE66-คทช-แบบรายงานความก้าวหน้า (แบบฟอร์ม คทช.03)

ราย 6 เดือน

รอบ 6 เดือน ภายในวันที่ 30 มี.ค. 66
รอบ 12 เดือน ภายในวันที่ 23 ก.ย. 66

15.9.3 เอกสารรายงานความก้าวหน้า (ราย 12 เดือน)

15.9.4 ผลิตปัจจัยการผลิต
ชีวภัณฑ์ ปุ๋ยชีวภาพสนับสนุนหน่วยงานเครือข่าย (ราย 6 เดือน)

ฟอร์ม-SCE66-คทช-แบบรายงาน
ผลการดำเนินงานสำหรับหน่วยผลิต
ชีวภัณฑ์

ราย 6 เดือน

รอบ 6 เดือน ภายในวันที่ 30 มี.ค. 66
รอบ 12 เดือน ภายในวันที่ 23 ก.ย. 66