อบรมเชิงปฏิบัติการ “Balance Scorecards และโปรแกรมงานผลิตพันธุ์พืช” ปี 2559

สวพ.5 ชัยนาท 18-19 มกราคม 2559


สวพ.6 จันทบุรี 21-22 มกราคม 2559


สวพ.1 เชียงใหม่ 27-28 มกราคม 2559


สวพ.2 พิษณุโลก 10-11 กุมภาพันธ์ 2559


สวพ.3 ขอนแก่น 23-24 กุมภาพันธ์ 2559


สวพ.4 อุบลราชธานี 2-3 กุมภาพันธ์ 2559


สวพ.8 สงขลา 7-8 มีนาคม 2559


สวพ.7 สุราษฎร์ธานี 10-11 มีนาคม 2559


สวร. ศวม.พิษณุโลก 14-15 มีนาคม 2559


สวส. สอพ. สทช. กวป. 16-17 มีนาคม 2559


กกย. สวศ. 18 มีนาคม 2559


สลก. สนก. กพร. กคง. กกจ. กผง. ศสท. กมพ. สคว. สคพ. กปร. กปผ. 22 มีนาคม 2559