ระบบสารสนเทศสำหรับการกำกับติดตามการปฏิบัติราชการสำหรับหน่วยงานในสังกัดกรมวิชาการเกษตรกรมวิชาการเกษตร กองแผนงานและวิชาการ กลุ่มติดตามและประเมินผล

ระบบสารสนเทศสำหรับการกำกับติดตามการปฏิบัติราชการ

Information system for monitoring and monitoring government operations

สำหรับหน่วยงานในสังกัดกรมวิชาการเกษตร

For agencies under the Department of Agriculture

กรมวิชาการเกษตร กองแผนงานและวิชาการ กลุ่มติดตามและประเมินผล

Department of Agriculture, Planning and Academic Division, Monitoring and Evaluation Group

ฐานข้อมูลการผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต

DATA-BASED for PLANT PRODUCTION.

คู่มือการปฏิบัติงานการผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต.pdf (8669 downloads )

โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนดำเนินการจากเงินรายได้จากการดำเนินงานวิจัยด้านการเกษตร

ฐานข้อมูลโครงการวิจัย ปี 2544 - 2566

Agricultural research projects 2001 – 2023

ระบบฐานข้อมูลเงินรายได้โครงการวิจัยด้านการเกษตร

Income database system for agricultural research projects

นวัตกรรมและเทคโนโลยีพร้อมใช้ประโยชน์ที่ได้จากงานวิจัยเงินรายได้โครงการวิจัยด้านการเกษตร

Innovation and technology are ready to make use of research proceeds from agricultural and research projects.

ระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการกรมวิชาการเกษตร (สงป.301/302)

SCORECARDS COCKPIT ENTERPRISE