ติดต่อเรา

เกี่ยวกับเรา

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกรมวิชาการเกษตร จำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารระดับสูง ต้องกำกับติดตามการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานอย่างใกล้ชิดและรวดเร็ว และเนื่องจากการมีหน่วยงานในส่วนภูมิภาคจำนวนมากทั่วประเทศ จึงจำเป็นต้องนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการกำกับติดตามการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมวิชาการเกษตร ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อความรวดเร็วทันการ และได้รับข้อมูลที่ถูกต้องตรงตามความต้องการเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูง