การส่งหลักฐานการนำข้อมูลจากโปรแกรม SCE ปี งปม.2565 ไปใช้ประโยชน์

การนำข้อมูลจากโปรแกรม SCE ไปใช้ประโยชน์

ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูล การตรวจรับรองแหล่งผลิตพืช GAP และอินทรีย์

แจ้งเตือนตรวจสอบการบันทึกและการแนบรายงาน

รายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ(สงป.301/302) ปีงบประมาณ 2565

ประกาศ 11 มีนาคม 2565 เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ

ประกาศ 21 กุมภาพันธ์ 2565 แบบฟอร์มรายงานปี 2565

การติดต่อทีมวิจัย ที่ดูแลการรายงานผลเบิกจ่าย สกสว. ปี 2565 ผ่านโปรแกรม SCE

นายนราธิป ถาวรปร…