แบบรายงานตามผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2564

ส่งรายเดือน

 1. ก.การตรวจสอบปัจจัยฯรายงานคดีที่อยู่ในความรับผิดชอบกรม.docx (659 downloads)
 2. ก.จดทะเบียนตรวจสอบฯตรวจรับรองโรงงาน-ปี2564.xlsx (640 downloads)
 3. โครงการตำบลมั่นคงฯจังหวัดชายแดนภาคใต้-ปี2564.xlsx (599 downloads)

ส่งรายไตรมาส

 1. โครงการฯพระราชดำริ-ปี2564.xlsx (1094 downloads)
 2. ก.SeedHubรายงานค.ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอินทรีย์-ปี2564.xlsx (594 downloads)
 3. ก.SeedHubรายงานค.หมู่บ้านเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด-ปี2564.xlsx (506 downloads)

ส่งราย 6 เดือน

 1. ก.ขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์-ปี2564.docx (695 downloads)
 2. ก.การตรวจสอบปัจจัยฯรายงานผลการปฏิบัติงานของสารวัตรฯ-ปี2564.docx (625 downloads)
 3. โครงการ-ศพก-ปี2564.docx (842 downloads)
 4. โครงการเกษตรอัจฉริยะ-รอบ-6-เดือน-ปี2564.docx (636 downloads)
 5. โครงการเกษตรอัจฉริยะ-รอบ-12-เดือน-ปี2564.docx (601 downloads)
 6. โครงการแปลงใหญ่ปญ64-02-ปี2564.doc (810 downloads)
 7. โครงการแปลงใหญ่-รายงานผลการถ่ายทอดความรู้ปญ64-01-ปี2564.docx (770 downloads)

ส่งรายปี

 1. รายงานความก้าวหน้าการพัฒนาห้องปฏิบัติการLAB-ปี2564.docx (592 downloads)
 2. ก.บริหารความหลากหลาย-รายงานผลการใช้ประโยชน์-ปี2564.docx (691 downloads)

แบบฟอร์มโครงการอื่น ๆ

ส่งราย 6 เดือน

 1. ค.การยกระดับคุณภาพความปลอดภัยในการผลิตพืชผักสู่ตลาด-Modern-Trade-ปี2564-1.docx (705 downloads)
 2. ค.ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพราษฎรที่ได้รับการช่วยเหลือตามโครงการจัดที่ดินทำกิน-คทช.3-ปี2564.docx (590 downloads)

อื่น ๆ

 1. คู่มือการรายงานและการติดตามแผนผลเบิกจ่ายงบประมาณงานวิจัย-ปี2564-สกสว..pdf (1243 downloads)
 2. คู่มือการรายงาน-สงป301-302-ผ่านโปรแกรม-SCE-ปี2564.pdf (1453 downloads)