แบบรายงานตามผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2564

ส่งรายเดือน

 1. ก.การตรวจสอบปัจจัยฯรายงานคดีที่อยู่ในความรับผิดชอบกรม.docx (777 downloads )
 2. ก.จดทะเบียนตรวจสอบฯตรวจรับรองโรงงาน-ปี2564.xlsx (767 downloads )
 3. โครงการตำบลมั่นคงฯจังหวัดชายแดนภาคใต้-ปี2564.xlsx (735 downloads )

ส่งรายไตรมาส

 1. โครงการฯพระราชดำริ-ปี2564.xlsx (1217 downloads )
 2. ก.SeedHubรายงานค.ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอินทรีย์-ปี2564.xlsx (736 downloads )
 3. ก.SeedHubรายงานค.หมู่บ้านเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด-ปี2564.xlsx (630 downloads )

ส่งราย 6 เดือน

 1. ก.ขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์-ปี2564.docx (833 downloads )
 2. ก.การตรวจสอบปัจจัยฯรายงานผลการปฏิบัติงานของสารวัตรฯ-ปี2564.docx (746 downloads )
 3. โครงการ-ศพก-ปี2564.docx (935 downloads )
 4. โครงการเกษตรอัจฉริยะ-รอบ-6-เดือน-ปี2564.docx (742 downloads )
 5. โครงการเกษตรอัจฉริยะ-รอบ-12-เดือน-ปี2564.docx (744 downloads )
 6. โครงการแปลงใหญ่ปญ64-02-ปี2564.doc (937 downloads )
 7. โครงการแปลงใหญ่-รายงานผลการถ่ายทอดความรู้ปญ64-01-ปี2564.docx (924 downloads )

ส่งรายปี

 1. รายงานความก้าวหน้าการพัฒนาห้องปฏิบัติการLAB-ปี2564.docx (716 downloads )
 2. ก.บริหารความหลากหลาย-รายงานผลการใช้ประโยชน์-ปี2564.docx (821 downloads )

แบบฟอร์มโครงการอื่น ๆ

ส่งราย 6 เดือน

 1. ค.การยกระดับคุณภาพความปลอดภัยในการผลิตพืชผักสู่ตลาด-Modern-Trade-ปี2564-1.docx (910 downloads )
 2. ค.ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพราษฎรที่ได้รับการช่วยเหลือตามโครงการจัดที่ดินทำกิน-คทช.3-ปี2564.docx (737 downloads )

อื่น ๆ

 1. คู่มือการรายงานและการติดตามแผนผลเบิกจ่ายงบประมาณงานวิจัย-ปี2564-สกสว..pdf (1382 downloads )
 2. คู่มือการรายงาน-สงป301-302-ผ่านโปรแกรม-SCE-ปี2564.pdf (1571 downloads )