เกี่ยวกับเรา

การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการกรมวิชาการเกษตร โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงานและวิชาการได้พัฒนาขึ้นเพื่อติดตามข้อมูลแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณจากทุกหน่วยงานภายใต้สังกัดกรมวิชาการเกษตรที่ได้รับจัดสรรงบประมาณตามเป้าหมายการปฏิบัติงานตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย (สงป.301/302) ในแต่ละปีงบประมาณ

ติดตามงานตามนโยบายสำคัญและเร่งด่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ งานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

รวมถึงติดตามแผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการวิจัย ที่ได้รับเงินอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สกสว.

โดยใช้โปรแกรม Scorecards Cockpit Enterprise เพื่อให้ผู้บริหารสามารถกำกับติดตามการปฏิบัติราชการของทุกหน่วยงานในสังกัด ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้เป็นไปตามแผนงาน แล้วเสร็จก่อนกำหนด หรือตามระยะเวลาที่กำหนด

รวมทั้งมีฐานข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา สนับสนุนประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารในการดำเนินงานขั้นต่อไปได้อย่างต่อเนื่องทุกปี