ทีมงาน

โทร: 0-2579-6535 ต่อ 14

โทร: 0-2579-6535 ต่อ 22

อยุธนา (หนุ่ม) พรหมพงษ์

โทร: 0-2579-6535 ต่อ 22

สาวิตรี (กวาง) ดีอินทร์

โทร: 0-2579-6535 ต่อ 16


LINE กลุ่ม: กรมฯ(สงป.301/302)

kanokros.t@doa.in.th

50 ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900