แบบรายงานตามผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2565

ส่งรายเดือน

 1. ก.ตรวจรับรองโรงงาน-ปี2565.xlsx (1045 downloads )
 2. ค.ชายแดนภาคใต้SR-01-ปี2565.xlsx (839 downloads )
 3. ก.การตรวจสอบปัจจัยฯรายงานคดีที่อยู่ในความรับผิดชอบกรม-ปี2565.docx (1056 downloads )

ส่งรายไตรมาส

 1. ก.แปรรูปวัตถุดิบสมุนไพรให้ได้มาตรฐาน-ปี2565.docx (1062 downloads )

ส่งราย 6 เดือน

 1. ก.ชุมชนนวัตกรรม-ปี2565.docx (1036 downloads )
 2. ศพก-แบบรายงาน-ศพก.2-ปี2565.docx (1085 downloads )
 3. ค.แปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะ-ปี2565.docx (904 downloads )
 4. ก.Modern-tradeแบบรายงานที่2-ปี2565.docx (1018 downloads )
 5. อัตลักษณ์-แบบรายงานอัตลักษณ์02-ปี2565.docx (1017 downloads )
 6. คทช-แบบรายงานผลการดำเนินงาน-คทช.03-ปี2565.doc (1047 downloads )
 7. ก.แปลงใหญ่-แบบรายงานผลการดำเนินงานปญ.65-02-ปี2565.docx (1169 downloads )
 8. ก.แปลงใหญ่-แบบรายงานสำหรับหน่วยผลิตชีวภัณฑ์ปญ.65-03-ปี2565.docx (1154 downloads )
 9. ก.การตรวจสอบปัจจัยฯรายงานผลการปฏิบัติงานของสารวัตรฯ-ปี2565.docx (1261 downloads )

ส่งรายปี

 1. ศพก-แบบรายงาน-ศพก.3-ปี2565.docx (1108 downloads )
 2. รายงานความก้าวหน้าการพัฒนาห้องปฏิบัติการLAB-ปี2565.docx (993 downloads )
 3. ก.บริหารความหลากหลาย-รายงานผลการใช้ประโยชน์-ปี2565.docx (1266 downloads )

รายงานภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดการอบรม

 1. ศพก-แบบรายงาน-ศพก.1-ปี2565.docx (1309 downloads )
 2. ก.Modern-tradeแบบรายงานที่1-ปี2565.docx (1061 downloads )
 3. อัตลักษณ์-แบบรายงานอัตลักษณ์01-ปี2565.docx (988 downloads )
 4. คทช-แบบรายงานผลการถ่ายทอดความรู้-คทช.02-ปี2565.docx (1048 downloads )
 5. ก.แปลงใหญ่-แบบรายงานผลการถ่ายทอดความรู้ปญ65-01-ปี2565.docx (1133 downloads )

คู่มือ

 1. คู่มือการรายงาน-สงป301-302-ผ่านโปรแกรมSCE-ปี2565.pdf (1672 downloads )