แบบรายงานตามผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2565

ส่งรายเดือน

 1. ก.ตรวจรับรองโรงงาน-ปี2565.xlsx (644 downloads)
 2. ค.ชายแดนภาคใต้SR-01-ปี2565.xlsx (446 downloads)
 3. ก.การตรวจสอบปัจจัยฯรายงานคดีที่อยู่ในความรับผิดชอบกรม-ปี2565.docx (565 downloads)

ส่งรายไตรมาส

 1. ก.แปรรูปวัตถุดิบสมุนไพรให้ได้มาตรฐาน-ปี2565.docx (597 downloads)

ส่งราย 6 เดือน

 1. ก.ชุมชนนวัตกรรม-ปี2565.docx (632 downloads)
 2. ศพก-แบบรายงาน-ศพก.2-ปี2565.docx (711 downloads)
 3. ค.แปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะ-ปี2565.docx (475 downloads)
 4. ก.Modern-tradeแบบรายงานที่2-ปี2565.docx (564 downloads)
 5. อัตลักษณ์-แบบรายงานอัตลักษณ์02-ปี2565.docx (633 downloads)
 6. คทช-แบบรายงานผลการดำเนินงาน-คทช.03-ปี2565.doc (648 downloads)
 7. ก.แปลงใหญ่-แบบรายงานผลการดำเนินงานปญ.65-02-ปี2565.docx (688 downloads)
 8. ก.แปลงใหญ่-แบบรายงานสำหรับหน่วยผลิตชีวภัณฑ์ปญ.65-03-ปี2565.docx (646 downloads)
 9. ก.การตรวจสอบปัจจัยฯรายงานผลการปฏิบัติงานของสารวัตรฯ-ปี2565.docx (676 downloads)

ส่งรายปี

 1. ศพก-แบบรายงาน-ศพก.3-ปี2565.docx (649 downloads)
 2. รายงานความก้าวหน้าการพัฒนาห้องปฏิบัติการLAB-ปี2565.docx (548 downloads)
 3. ก.บริหารความหลากหลาย-รายงานผลการใช้ประโยชน์-ปี2565.docx (755 downloads)

รายงานภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดการอบรม

 1. ศพก-แบบรายงาน-ศพก.1-ปี2565.docx (807 downloads)
 2. ก.Modern-tradeแบบรายงานที่1-ปี2565.docx (601 downloads)
 3. อัตลักษณ์-แบบรายงานอัตลักษณ์01-ปี2565.docx (523 downloads)
 4. คทช-แบบรายงานผลการถ่ายทอดความรู้-คทช.02-ปี2565.docx (583 downloads)
 5. ก.แปลงใหญ่-แบบรายงานผลการถ่ายทอดความรู้ปญ65-01-ปี2565.docx (637 downloads)

คู่มือ

 1. คู่มือการรายงาน-สงป301-302-ผ่านโปรแกรมSCE-ปี2565.pdf (1198 downloads)