แนวทางการดำเนินงานตามตัวชี้วัด

ชื่อตัวชี้วัดและแบบฟอร์มรายงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่รายงานผ่านโปรแกรม SCE

ลำดับ ชื่อผลผลิต…

แบบรายงานตามผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2566

ส่งรายเดือน ส่งร…

รายงานก.การบริหารความหลากหลายทางชีวภาพปี 63–65 ประกอบการจัดทำตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายปี 67

การส่งหลักฐานการนำข้อมูลจากโปรแกรม SCE ปี งปม.2565 ไปใช้ประโยชน์

การนำข้อมูลจากโปรแกรม SCE ไปใช้ประโยชน์

ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูล การตรวจรับรองแหล่งผลิตพืช GAP และอินทรีย์

แบบรายงานตามผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2560

แจ้งเตือนตรวจสอบการบันทึกและการแนบรายงาน

รายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ(สงป.301/302) ปีงบประมาณ 2565