ชื่อตัวชี้วัดและแบบฟอร์มรายงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่รายงานผ่านโปรแกรม SCE

คู่มือการรายงาน-สงป301-302-ผ่านโปรแกรมSCE-ปี2565.pdf (1699 downloads )

ลำดับ ชื่อผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
/ชื่อแฟ้ม ในโปรแกรม SCE
ชื่อตัวชี้วัดในโปรแกรม SCE ที่ต้องแนบรายงานตามแบบฟอร์ม ชื่อรายงานบนเว็บ https://me.doa.go.th รอบการรายงาน วันที่แนบรายงาน
1 ผลผลิตที่ 1 : บริหารจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเกษตร
1.1 กิจกรรม : การพัฒนาศักยภาพงานวิชาการเกษตร
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพงานวิชาการเกษตร กิจกรรมนี้ไม่ได้ตามผ่านโปรแกรม SCE
1.01(1) ผลผลิตที่ 1 กิจกรรมย่อย 2 โครงการยกระดับคุณภาพฯ Modern Trade 2.4.1 เอกสารรายงานการฝึกอบรม(เอกสาร) ก.Modern-tradeแบบรายงานที่1-ปี2565.docx (1110 downloads ) ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่สิ้นสุดการฝึกอบรม
หมายเหตุ : พร้อมสแกนไฟล์หนังสือที่ ผอ. หน่วยงานเซ็นต์รับทราบรายงานผลการอบรม
 –
2.4.2 เอกสารรายงานความก้าวหน้า(ราย6เดือน) ก.Modern-tradeแบบรายงานที่2-ปี2565.docx (1066 downloads ) ราย 6 เดือน รอบ 6 เดือน ภายในวันที่ 15 เม.ย. 65
2.4.3 เอกสารรายงานความก้าวหน้า(ราย12เดือน) รอบ 12 เดือน ภายในวันที่ 30 ก.ย. 65
1.2 กิจกรรม : การบริหารความหลากหลายทางชีวภาพ
1.01(2) ผลผลิตที่ 1 กิจกรรม การบริหารความหลากหลายทางชีวภาพ 1.2(13.1) (รายปี) กิจกรรม : อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ก.บริหารความหลากหลาย-รายงานผลการใช้ประโยชน์-ปี2565.docx (1332 downloads ) รายปี ภายในวันที่ 7 ต.ค. 65
2 ผลผลิตที่ 2 : ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร
กิจกรรม : การตรวจสอบปัจจัยการผลิต/ศัตรูพืช ออกใบรับรองและควบคุมกำกับดูแล พ.ร.บ.
2.1 กิจกรรม : การตรวจสอบปัจจัยการผลิต/ศัตรูพืช ออกใบรับรองและควบคุมกำกับดูแล พ.ร.บ. 2.3.1 (รายเดือน) คดีที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมวิชาการเกษตร ก.การตรวจสอบปัจจัยฯรายงานคดีที่อยู่ในความรับผิดชอบกรม-ปี2565.docx (1116 downloads ) รายเดือน ครั้งแรก แนบรายงานผลการดำเนินงานช่วง ต.ค. 64 – ก.พ. 65 ภายในวันที่ 7 มี.ค. 65
ครั้งถัดไป ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป
2.3.2 (ราย 6 เดือน) รายงานผลการปฏิบัติงานของสารวัตรเกษตร ก.การตรวจสอบปัจจัยฯรายงานผลการปฏิบัติงานของสารวัตรฯ-ปี2565.docx (1328 downloads ) ราย 6 เดือน รอบ 6 เดือน ภายในวันที่ 7 เม.ย. 65
รอบ 12 เดือน ภายในวันที่ 7 ต.ค. 65
กิจกรรมย่อย : ตรวจรับรองโรงงานแปรรูป/โรงรม GMP
2.1.1 กิจกรรมย่อย : ตรวจรับรองโรงงานแปรรูป/โรงรม GMP 2.3.3 (รายเดือน) รายงานผลการตรวจโรงคัดบรรจุ โรงแปรรูป /โรงรม (ให้หน่วยงานหลักและศวพ.ยะลารายงาน) ก.ตรวจรับรองโรงงาน-ปี2565.xlsx (1087 downloads ) รายเดือน ครั้งแรก แนบรายงานผลการดำเนินงานช่วง ต.ค. 64 – ก.พ. 65 ภายในวันที่ 7 มี.ค. 65
ครั้งถัดไป ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป
กิจกรรมย่อย : จดทะเบียนตรวจสอบรับรองแหล่งผลิตพืช
2.2 กิจกรรม : จดทะเบียนตรวจสอบรับรองแหล่งผลิตพืช 2.3.4 (รายปี) รายงานการพัฒนาห้องปฏิบัติการ รายงานความก้าวหน้าการพัฒนาห้องปฏิบัติการLAB-ปี2565.docx (1038 downloads ) รายปี ภายในวันที่ 7 ต.ค. 65
3 โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
1.03 โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รายงานตามแบบฟอร์มของโครงการนี้ ไม่ได้ตามผ่านโปรแกรม SCE
(กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) จะทำหนังสือแจ้งแนวทางการรายงานตามแบบฟอร์มไปยังหน่วยงานที่มีแผนจัดสรรโดยตรง)
4 โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร
กิจกรรมผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิตอื่น ๆ กิจกรรมนี้ไม่ได้ตามผ่านโปรแกรม SCE
4.1 กิจกรรม : การพัฒนาระบบการผลิตและรับรองคุณภาพเมล็ดพันธุ์พืชเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน (Seed Hub) กิจกรรมนี้ไม่มีแบบฟอร์มรายงาน
5 โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตกัญชา โครงการนี้ไม่ได้ตามผ่านโปรแกรม SCE
6 โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์
กิจกรรมที่ 1 : การพัฒนาศูนย์อบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดผลงานวิจัยกรมวิชาการเกษตร (ศูนย์บ่มเพาะ) กิจกรรมนี้ไม่ได้ตามผ่านโปรแกรม SCE
กิจกรรมที่ 2 : การขับเคลื่อนผลงานวิจัยผ่านเครือข่ายศูนย์เรียนรู้กรเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
1.06(2) โครงการขับเคลื่อนฯ (กิจกรรมที่ 2 ศพก.) เอกสารแนบ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก) ศพก-แบบรายงาน-ศพก.1-ปี2565.docx (1369 downloads ) ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่สิ้นสุดการฝึกอบรม
หมายเหตุ : พร้อมสแกนไฟล์หนังสือที่ ผอ. หน่วยงานเซ็นต์รับทราบรายงานผลการอบรม
 –
ศพก-แบบรายงาน-ศพก.2-ปี2565.docx (1112 downloads ) ราย 6 เดือน รอบ 6 เดือน ภายในวันที่ 30 เม.ย. 65
รอบ 12 เดือน ภายในวันที่ 30 ก.ย. 65
ศพก-แบบรายงาน-ศพก.2-ปี2565.docx (1112 downloads ) ราย 6 เดือน รอบ 6 เดือน ภายในวันที่ 30 เม.ย. 65
รอบ 12 เดือน ภายในวันที่ 30 ก.ย. 65
ศพก-แบบรายงาน-ศพก.3-ปี2565.docx (1171 downloads ) รายปี ภายในวันที่ 30 ก.ย. 65
    เอกสารแนบ โครงการ ศพก. กิจกรรมสารวัตรเกษตรอาสา  ศพก-แบบรายงาน-ศพก.1-ปี2565.docx (1369 downloads ) ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่สิ้นสุดการฝึกอบรม
หมายเหตุ : พร้อมสแกนไฟล์หนังสือที่ ผอ. หน่วยงานเซ็นต์รับทราบรายงานผลการอบรม
 –
กิจกรรมที่ 3 : ชุมชนนวัตกรรมวิชาการเกษตร (Doa Smart Community : DoaSC)
1.06(3) โครงการขับเคลื่อนฯ (กิจกรรมที่ 3 ชุมชนนวัตกรรมวิชาการเกษตรฯ) 6.15.1 แนบรายงาน (ราย 6 เดือน) ก.ชุมชนนวัตกรรม-ปี2565.docx (1071 downloads ) ราย 6 เดือน รอบ 6 เดือน ภายในวันที่ 15 เม.ย. 65
(สำหรับหัวหน้าโครงการ))
6.15.2 แนบรายงาน (ราย 12 เดือน) ก.ชุมชนนวัตกรรม-ปี2565.docx (1071 downloads ) รอบ 12 เดือน ภายในวันที่ 15 ต.ค. 65
(สำหรับหัวหน้าโครงการ)
กิจกรรมที่ 4 : การเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรอัตลักษณ์และพืชท้องถิ่น
1.06(4) โครงการขับเคลื่อนฯ (กิจกรรมที่ 4 เกษตรอัตลักษณ์และพืชท้องถิ่น) เอกสารแนบการเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรอัตลักษณ์เเละพืชท้องถิ่น อัตลักษณ์-แบบรายงานอัตลักษณ์01-ปี2565.docx (1026 downloads ) ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่สิ้นสุดการฝึกอบรม
หมายเหตุ : พร้อมสแกนไฟล์หนังสือที่ ผอ. หน่วยงานเซ็นต์รับทราบรายงานผลการอบรม
 –
อัตลักษณ์-แบบรายงานอัตลักษณ์02-ปี2565.docx (1047 downloads ) ราย 6 เดือน รอบ 6 เดือน ภายในวันที่ 30 เม.ย. 65
รอบ 12 เดือน ภายในวันที่ 30 ก.ย. 65
อัตลักษณ์-แบบรายงานอัตลักษณ์02-ปี2565.docx (1047 downloads ) ราย 6 เดือน พร้อมแบบรายงาน อัตลักษณ์ 02
รอบ 6 เดือน ภายในวันที่ 30 เม.ย. 65
รอบ 12 เดือน ภายในวันที่ 30 ก.ย. 65
  กิจกรรมที่ 5 : การเพิ่มศักยภาพรายสินค้าเกษตรในระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่
1.06(5) โครงการขับเคลื่อนฯ (กิจกรรมที่ 5 แปลงใหญ่) 5.10.1 เอกสารรายงานการฝึกอบรม(เอกสาร) ก.แปลงใหญ่-แบบรายงานผลการถ่ายทอดความรู้ปญ65-01-ปี2565.docx (1188 downloads ) ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่สิ้นสุดการฝึกอบรม
หมายเหตุ : พร้อมสแกนไฟล์หนังสือที่ ผอ. หน่วยงานเซ็นต์รับทราบรายงานผลการอบรม
 –
5.10.2 เอกสารรายงานความก้าวหน้า(ราย6เดือน) ก.แปลงใหญ่-แบบรายงานผลการดำเนินงานปญ.65-02-ปี2565.docx (1221 downloads ) ราย 6 เดือน รอบ 6 เดือน ภายในวันที่ 15 เมษายน 2565
5.10.3 เอกสารรายงานความก้าวหน้า(ราย12เดือน) ก.แปลงใหญ่-แบบรายงานสำหรับหน่วยผลิตชีวภัณฑ์ปญ.65-03-ปี2565.docx (1212 downloads ) รอบ 12 เดือน ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2565
กิจกรรมที่ 7 : การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพราษฎรที่ได้รับการช่วยเหลือตามโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล (คทช.)
1.06(7) โครงการขับเคลื่อนฯ (กิจกรรมที่ 7 คทช.) 7.7.1 เอกสารรายงานการฝึกอบรม (เอกสาร) คทช-แบบรายงานผลการถ่ายทอดความรู้-คทช.02-ปี2565.docx (1090 downloads ) ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่สิ้นสุดการฝึกอบรม
หมายเหตุ : พร้อมสแกนไฟล์หนังสือที่ ผอ. หน่วยงานเซ็นต์รับทราบรายงานผลการอบรม
 –
7.7.2 เอกสารรายงานความก้าวหน้า(ราย6เดือน) คทช-แบบรายงานผลการดำเนินงาน-คทช.03-ปี2565.doc (1070 downloads ) ราย 6 เดือน รอบ 6 เดือน ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2565
7.7.3 เอกสารรายงานความก้าวหน้า(ราย12เดือน) รอบ 12 เดือน ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565
7.7.4 ผลิตปัจจัยการผลิต ชีวภัณฑ์/ปุ๋ยชีวภาพสนับสนุนหน่วยงานเครือข่าย(ราย6เดือน) ครั้งแรก ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2565
ครั้งถัดไป ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565
7.7.5 สนับสนุนวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ศวส.ชุมพร(เอกสาร)  – ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่สิ้นสุดการฝึกอบรม
หมายเหตุ : พร้อมสแกนไฟล์หนังสือที่ ผอ. หน่วยงานเซ็นต์รับทราบรายงานผลการอบรม
 –
7 โครงการพัฒนาหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์
1.07 โครงการพัฒนาหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ โครงการนี้ไม่มีแบบฟอร์มรายงาน
8 โครงการสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรชีวภาพสู่เชิงพาณิชย์
1.08 โครงการสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรชีวภาพสู่เชิงพาณิชย์ (รายไตรมาส) กิจกรรม การแปรรูปวัตถุดิบพืชสมุนไพรให้ได้มาตรฐาน ก.แปรรูปวัตถุดิบสมุนไพรให้ได้มาตรฐาน-ปี2565.docx (1119 downloads ) รายไตรมาส ครั้งแรก แนบรายงานผลการดำเนินงานช่วง ต.ค. 64 – มี.ค. 65 ภายในวันที่ 7 เม.ย. 65
ครั้งถัดไป ภายในวันที่ 7 หลังสิ้นไตรมาส
9 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ
1.09 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ 9.7.1 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ (ราย 6 เดือน) ค.แปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะ-ปี2565.docx (963 downloads ) ราย 6 เดือน รอบ 6 เดือน ภายในวันที่ 15 เม.ย. 65
9.7.2 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ (ราย 12 เดือน) ค.แปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะ-ปี2565.docx (963 downloads ) รอบ 12 เดือน ภายในวันที่ 15 ต.ค. 65
10  โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
1.10 โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 10.5 เอกสารแนบ (รายเดือน) ค.ชายแดนภาคใต้SR-01-ปี2565.xlsx (861 downloads ) รายเดือน ครั้งแรก แนบรายงานผลการดำเนินงานช่วง ต.ค. 64 – ก.พ. 65 ภายในวันที่ 7 มี.ค. 65
ครั้งถัดไป ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป