การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตามแผน/ผลการปฏิบัติงานและใช้จ่ายงบประมาณเชิงประจักษ์” ปี 2562

วันที่ 11 – 12 กุมภาพันธ์ 2562

สวพ.1 และเครือข่าย / สวพ.4 และเครือข่าย


วันที่ 13 – 14 กุมภาพันธ์ 2562

สวพ.2 และเครือข่าย / สวพ.5 และเครือข่าย


วันที่ 21 – 22 กุมภาพันธ์ 2562

สวพ.3 และเครือข่าย / สวพ.6 และเครือข่าย


วันที่ 25 – 26 กุมภาพันธ์ 2562

สวพ.7 และเครือข่าย / สวพ.8 และเครือข่าย


วันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ 2562

สวร. และเครือข่าย / กวม. และเครือข่าย


วันที่ 1 มีนาคม 2562

กกย. และเครือข่าย/สวศ. และเครือข่าย/สคว./สลก./สนก./กพร./กคง./กกจ./กผง./ศทส./กมพ./สคพ./กปร./กตน./สชช.


วันที่ 4 – 5 มีนาคม 2562

สวส.และเครือข่าย/กปผ.และเครือข่าย/สอพ./สทช./กวป.