การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตามแผน/ผลการปฏิบัติงานและใช้จ่ายงบประมาณเชิงประจักษ์” ปี 2561

วันที่ 19 มีนาคม 2561

สวพ.1 และเครือข่าย / สวพ.2 และเครือข่าย


วันที่ 20 มีนาคม 2561

สวพ.3 และเครือข่าย / สวพ.6 และเครือข่าย


วันที่ 21 มีนาคม 2561

สวพ.4 และเครือข่าย / สวพ.5 และเครือข่าย


วันที่ 22 มีนาคม 2561

สวพ.7 และเครือข่าย / สวพ.8 และเครือข่าย


วันที่ 23 มีนาคม 2561

สวร. และเครือข่าย / กวม. และเครือข่าย


วันที่ 26 มีนาคม 2561

สวส. และเครือข่าย / กปผ. และเครือข่าย/สทช./สอพ./กวป.


วันที่ 27 มีนาคม 2561

กกย. และเครือข่าย / สวศ. และเครือข่าย/สคว./สลก./สนก./กพร./กคง./กกจ./กผง./ศสท./กมพ./สคพ./กปร./กตน./สชช.