การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตามแผน/ผลการปฏิบัติงานและใช้จ่ายงบประมาณเชิงประจักษ์” ปี 2560

6 มิถุนายน 2560 ช่วงเช้า

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จ.เชียงใหม่

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรลำปาง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเชียงใหม่
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแม่ฮ่องสอน

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 จ.พิษณุโลก

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิษณุโลก
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบูรณ์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตาก
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุตรดิตถ์


6 มิถุนายน 2560 ช่วงบ่าย

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จ.ขอนแก่น

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรหนองคาย
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรขอนแก่น
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุดรธานี
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชัยภูมิ

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จ. จันทบุรี

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจันทบุรี
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปราจีนบุรี
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรฉะเชิงเทรา
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระยอง


7 มิถุนายน 2560 ช่วงเช้า

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 จ.อุบลราชธานี

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอำนาจเจริญ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมหาสารคาม
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุรินทร์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรร้อยเอ็ด
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโนนสูง
ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จ.ชัยนาท

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุพรรณบุรี
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาญจนบุรี
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรลพบุรี
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรี
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุทัยธานี
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครสวรรค์


7 มิถุนายน 2560 ช่วงบ่าย

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 จ.สุราษฎร์ธานี

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครศรีธรรมราช
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุราษฎร์ธานี
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระนอง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรภูเก็ต
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพังงา
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชุมพร

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จ.สงขลา

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรรือเสาะ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปัตตานี
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตรัง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลา


8 มิถุนายน 2560 ช่วงเช้า

สถาบันวิจัยพืชไร่ และพืชทดแทนพลังงาน

ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่
ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น
ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท
ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์
ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง
ศูนย์วิจัยพืชไร่อุบลราชธานี
ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี
ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันกระบี่

กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช

ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชเชียงใหม่
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพัทลุง
ศวม. สงขลา ปราจีนบุรี


8 มิถุนายน 2560 ช่วงบ่าย

ศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์พืชที่ 3 จังหวัดลำปาง

ศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์พืชลพบุรี
ศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์พืชเลย
ศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์พืชร้อยเอ็ด
ศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์พืชสุราษฎร์ธานี

สถาบันวิจัยพืชสวน

ศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัย
ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่
ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย
ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี
ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ
ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร
ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง
ศูนย์วิจัยพืชสวนเลย


9 มิถุนายน 2560 ช่วงเช้า

กองการยาง

ศูนย์ควบคุมยางสงขลา
ศูนย์ควบคุมยางสุราษฎร์ธานี
ศูนย์ควบคุมยางฉะเชิงเทรา
ศูนย์ควบคุมยางบุรีรัมย์
ศูนย์ควบคุมยางหนองคาย
ศูนย์ควบคุมยางเชียงราย

สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม

ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมเชียงใหม่
ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมขอนแก่น
ศูนย์ปฏิบัติการเกษตรวิศวกรรมจันทบุรี


9 มิถุนายน 2560 ช่วงบ่าย

สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช(สอพ.)
สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ(สทช.)
กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร(กปผ).
ศูนย์วิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ขอนแก่น
กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร(กวป.)
กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช(กมพ.)
สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช(สคพ.)


12 มิถุนายน 2560 ช่วงบ่าย

สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.)
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)
กองคลัง (กคง.)
กองแผนงานและวิชาการ (กผง.)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศสท.)
กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)
กลุ่มตรวจสอบภายใน (กตน.)
สำนักผู้เชี่ยวชาญ (สชช.)
กองการเจ้าหน้าที่ (กกจ.)
สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร(สคว.)