แบบรายงานตามผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2562

ส่งรายเดือน

 1. แบบรายงานเมล็ดพันธุ์พืชผักอินทรีย์seed-hub-ปี2562.xlsx (1317 downloads )
 2. แบบรายงาน-ค-ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนใต้-ปี2562.xlsx (854 downloads )

ส่งรายไตรมาส

 1. แบบรายงาน-ค-เกษตรอัจฉริยะ-ปี2562.docx (885 downloads )
 2. แบบรายงานเกษตรอินทรีย์-ก.ส่งเสริมฯ-ปี2562.docx (879 downloads )
 3. แบบรายงาน-ก-แปรรูปวัตถุดิบพืชสมุนไพรฯ-ปี2562.doc (762 downloads )

ส่งราย 6 เดือน

 1. แบบรายงาน-ศพก-ปี2562.docx (763 downloads )
 2. แบบรายงานแปลงใหญ่-ปี2562.docx (873 downloads )
 3. แบบรายงานผลโครงการขับเคลื่อน-ปี2562-1.xlsx (897 downloads )
 4. แบบรายงาน-Zoning-by-agri-map-ปี2562.docx (886 downloads )

ส่งรายปี

 1. แบบรายงานการพัฒนาห้องปฏิบัติการ-ปี2562.docx (822 downloads )

อื่น ๆ

 1. รายชื่อหน่วยงานรับผิดชอบแต่ละโครงการ-ปี2562.pdf (1295 downloads )
 2. กำหนดส่งรายงานตามผลผลิตโครงการกิจกรรม-ปี2562.pdf (790 downloads )
 3. ตัวอย่างรายงานผลปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณจากระบบ-ปี2562.pdf (824 downloads )
 4. คู่มือการรายงานสงป.301-302-ผ่านโปรแกรม-SCE-ปี-2562.pdf (568 downloads )