การประชุมเชิงปฏิบัติการ (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ปี 2565

“การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในกำกับติดตามแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณเชิงประจักษ์ ปี 2565”

วันที่ 28 มีนาคม 2565


วันที่ 29 มีนาคม 2565


วันที่ 30 มีนาคม 2565


วันที่ 30 มีนาคม 2565


วันที่ 1 เมษายน 2565